Условия на използване

Дата на последна актуализация: 27 юли 2018 г.

Този уеб сайт („Уеб сайт“) се управлява от Panasonic Corporation и нейните свързани лица (заедно „Фирмата“) или неин представител. Осъществяването на достъп до и използването на този Уеб сайт от Ваша страна се счита за приемане от Ваша страна на условията на използване по-долу. Имайте предвид, че част от услугите, които се предоставят на този Уеб сайт, може да имат собствени условия на използване. Ако използвате някоя от тези услуги, е необходимо да приемете допълнителни условия на използване за нея.

1. Авторски права
2. Търговски марки и други
3. Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността
4. Забранени действия
5. Връзки към Уеб сайта
6. Изпращане на предложения или идеи
7. Правила за поверителност
8. Относно бисквитките
9. Препоръчани платформи
10. Контрол на износа
11. Приложимо право и компетентен съд

Правила за достъпност на уеб съдържание

1. Авторски права

Авторските права върху Уебсайта и всички материали в него, включително, без ограничение, текст, фотографии, изображения, софтуер, музика, аудио и видеоклипове, както и всякакви други материали, защитени с авторски права (събирателно “Съдържание”), принадлежат на Компанията, на оригиналния им автор или на други юридически лица (събирателно “Автор”).

Копирането, публичното прехвърляне, разпространението, модифицирането, изтриването или възпроизвеждането на Съдържанието (събирателно “Използване”) без разрешението на Автора е забранено съгласно законите на Япония за авторското право, международните конвенции и други закони за авторското право, с изключение на отпечатването или съхранението за лична употреба или друга специфична употреба, разрешена от тези закони. Поради тази причина е необходимо да се свържете с Компанията и да получите нейното разрешение, преди да използвате Съдържанието. Имайте предвид, че Компанията може да откаже да Ви даде разрешение за Използване на Съдържанието по свое усмотрение.

Ако използвате Съдържанието с разрешението на Компанията, от Вас се изисква да предоставите съобщение за авторски права, определено от Компанията, освен ако в настоящия документ не е предвидено друго. Преработването или изтриването на съобщението за авторски права без предварителното разрешение на Компанията е забранено.

2. Търговски марки и др.

Правата върху търговските марки, емблемите и наименованията на продуктите, които се появяват на Уебсайта (събирателно “Търговски марки”), принадлежат на Компанията или на други носители на права върху тях. Използването на Търговските марки без разрешението на Компанията или на носителя на правата е забранено от закона за търговските марки и други закони, освен в случаите на специфична употреба, разрешена от тези закони. Поради тази причина преди да използвате Търговските марки, трябва да се свържете с Компанията и да получите разрешение от нея.

3. Отказ от отговорност; Ограничаване на отговорността

СЪДЪРЖАНИЕТО И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗАНА В САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ ФУНКЦИИ, НАЛИЧНИ НА ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА), СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО СА”. ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗВАНА НА УЕБСАЙТА, КОМПАНИЯТА НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД (1), ЗА ТОЧНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ЗА КОЕТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА ИЛИ НАЛИЧНО ЧРЕЗ САЙТА. КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ИЛИ НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ ДОСТЪПА, ПРЕГЛЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ВАША СТРАНА.

; ИЛИ (2) ЧЕ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ УЕБСАЙТА, НЕ Е ЗАРАЗЕН С ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА ИНФЕКТИРАТ, ДА ПОВРЕДЯТ ИЛИ ДА ПРИЧИНЯТ ЩЕТИ НА ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ВИД ИМУЩЕСТВО, КОГАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО, ПРЕГЛЕЖДАТЕ, ИЗТЕГЛЯТЕ ОТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН.

Компанията си запазва правото да променя или преустановява който и да е или всички елементи на Уебсайта, включително неговата структура, правила и условия, URL адрес, както и Съдържанието и информацията в него, без предизвестие. Компанията си запазва правото да прекъсва или прекратява дейността на Уебсайта без предизвестие.

4. Забранени действия

Нямате право да извършвате действията, изброени по-долу, когато използвате Уебсайта

 • Действия, които ощетяват или биха могли да ощетят Компанията или трети лица или да им навредят
 • Действия, които дискредитират или биха могли да дискредитират продуктите или услугите на Компанията
 • Действия, които дискредитират или биха могли да дискредитират длъжностните лица или служителите на Компанията
 • Действия, които накърняват или биха могли да накърнят репутацията на Компанията или доверието в качеството й, представяйки я като противоречаща на обществения ред или морал
 • Криминални деяния или действия, които биха могли да доведат до криминални деяния
 • Действия, които нарушават или биха могли да нарушат закони, правилници или наредби
 • Действия, които причиняват или биха могли да причинят недоразумения за партньорство или взаимоотношения на сътрудничество между Вас и Компанията или причиняват или биха могли да причинят недоразумения, че Компанията признава, гарантира, поддържа или препоръчва свързания сайт
 • Действия, които нарушават външния вид на този Уебсайт, като например вградени връзка
 • Други действия, които Компанията счита за неподходящи

5. Връзки към Уебсайта

Когато предоставяте връзки към Уебсайта (включително в списък с URL адресите на Уебсайта в печатна публикация като списание или брошура), от Вас се изисква да спазвате изискванията, посочени по-долу.

По-конкретно, от Вас се изисква да спазвате ограниченията в “Забранени действия”, описани в член 4 по-горе, и “Изисквания”, предоставени по-долу. В допълнение можете свободно да предоставяте връзка към Уебсайта на Вашия уебсайт.

Уебсайтът, който включва връзка към Уебсайта, се управлява от администратора на сайта на негова отговорност и Компанията няма никакви отношения с уебсайта, който препраща чрез връзка към Уебсайта. От Вас се изисква да спазвате условията за използване на уебсайта, съдържащ връзка към Уебсайта, когато осъществявате достъп до уебсайта с връзка към Уебсайта.

Компанията не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети, жалби или искове (включително искове за щети от трети лица) в резултат на Вашия достъп до уебсайта, предоставящ връзка към Уебсайта.

Компанията не представя никакви гаранции, явни или подразбиращи се, относно съдържанието на уебсайта, предоставящ връзка към Уебсайта. Освен това Компанията няма намерение да загатва наличието на специални взаимоотношения между Компанията и уебсайта, предоставящ връзка към Уебсайта, нито да загатва, че Компанията одобрява или препоръчва продуктите или услугите на тези компании или лица.

Изисквания

 1. Компанията има правото да променя, прекратява и изтрива информацията и URL адреса на Уебсайта без предизвестие. От Вас се изисква да поддържате URL адреса или друга информация на този Уебсайт на своя отговорност. Компанията не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети или проблеми, причинени от уебсайта, предоставящ връзка към Уебсайта, от мениджъра или потребителите на уебсайта, предоставящ връзката, или от трети лица, в резултат на предоставянето на връзка към този Уебсайт от Ваша страна.
 2. Когато предоставяте връзка към Уебсайта, трябва да посочите името на Компанията като собственик на страницата, до която води връзката.
 3. Предоставянето на връзка към Уебсайта не е разрешена, ако уебсайтът, предоставящ връзката е:
  • Уебсайт, който дискредитира или би могъл да дискредитира длъжностните лица или служителите на Компанията
  • Уебсайт, който накърнява или би могъл да накърни репутацията на Компанията или доверието в качеството й, представяйки я като противоречаща на обществения ред или морал
  • Уебсайт, който провокира или извършва криминални деяния или действия, които биха могли да доведат до криминални деяния
  • Уебсайт, който нарушава или би могъл да наруши закони, правилници или наредби
 4. Ако се окаже, че уебсайтът Ви нарушава някоя от горепосочените клаузи или ако Компанията поиска премахването на връзките към Уебсайта, трябва да преустановите използването на връзката към Уебсайта и да я изтриете.

6. Изпращане на предложения или идеи

Ако имате каквито и да е предложения, идеи, въпроси или коментари във връзка с продуктите на Фирмата, свържете се с нея чрез страницата на съответния продукт на Уеб сайта.

Имайте предвид, че Фирмата участва в изследователски и развойни дейности в много области и има и притежава разнообразие от идеи и техническа информация. С цел избягване на ограничения спрямо уникалните изследователски и развойни дейности на Фирмата и бъдещи проблеми и недоразумения във връзка с права върху индустриална собственост, като например патенти, Фирмата няма да приема технически предложения от Ваша страна, различни от описаните по-долу.

Освен това Фирмата няма задължение за разглеждане, предоставяне на отчет, поддържане на поверителност или извършване на плащане във връзка с получени от нея технически предложения, различни от описаните по-долу, освен ако не е налице конкретно споразумение между Вас и Фирмата.

Технически предложения, които Фирмата може да разглежда:

Технически предложения във връзка с патенти, промишлени образци, търговски марки и каквито и да е други права, регистрирани като права върху индустриална собственост в Япония или други държави.

Технически предложения във връзка с права върху полезни модели с приложен доклад за оценка, издаден от Патентното ведомство на Япония, с посочено ниво на оценка „6. Документ за състоянието на техниката, който удостоверява, че не е установена липса на новост“.

Технически предложения по искане на Фирмата.

7. Правила за поверителност

Фирмата разбира важността на защитата на Личната информация. Фирмата управлява и използва надлежно Личната информация, която се събира чрез използването на този Уеб сайт от Ваша страна, в съответствие с Правилата за поверителност.

 • •Правила за поверителност
 • *Горепосочените Правила за поверителност се прилагат за този Уеб сайт, който се управлява от Panasonic Corporation. За други уеб сайтове, които се управляват от нейните свързани лица или дъщерни фирми, прегледайте собствените им правила за поверителност.

8. Относно бисквитките

Този Уеб сайт използва бисквитки и подобни инструменти с цел подобряване на работата си и Вашето потребителско изживяване. Ако продължите да използвате този Уеб сайт, без да промените Вашите настройки, Вие се съгласявате с използването им. За да научите повече относно бисквитките, които използваме, и начина на промяна на Вашите настройки, прегледайте нашите Правила за бисквитки.

9. Препоръчани платформи

Компанията препоръчва работа с най-новите версии на Internet Explorer, Chrome, Firefox и Safari при използване на Уебсайта.

Възможно е нежелано показване на съдържание в зависимост от настройките на терминала, използван от клиентите, някои браузъри или приложения.

Информация за средата за достъп до HTTPS страници

Като част от процеса на подобряване на защитата, Фирмата насърчава защитата на страниците на този Уеб сайт чрез прилагане на Always-On SSL (*1) и най-новата версия на SSL/TLS (*2).

Защитените уеб страници (HTTPS страници) може да не се показват правилно при използване на определени браузъри. Ако това се случи, проверете средата на устройството и променете настройките, както е необходимо.

(*1) Always-On SSL е метод на защита, който гарантира извършването на всеки достъп чрез защитен HTTPS с цел повишаване на надеждността.

(*2) SSL/TLS е криптографски метод, който гарантира сигурността на интернет връзката.

10. Контрол на износа

В случай на износ (включително транспортиране до държава, различна от Япония, и разкриване на лица, които не пребивават в Япония) на технологии или програми, получени от Уеб сайта или от продукти, закупени от Уеб сайта, Вие се задължавате да спазвате Закона за валутните и външнотърговските сделки (Foreign Exchange and Foreign Trade Law), Закона за администриране на износа на САЩ (U.S. Export Administration Act) и всички други приложими закони и разпоредби.

11. Приложимо право и компетентен съд

Условията за използване на този Уебсайт се подчиняват на законите на Япония и се тълкуват в съответствие с тях без позоваване на стълкновителните им норми.

Всички искове или спорове между Вас и Компанията, произтичащи от или свързани с Уебсайта, се подчиняват на изключителната юрисдикция на Районния съд в Осака, Япония.