ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ား

Years

  Tag selector

   National အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္

   1927

   National အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ "National Lamp" ကို ေဈးကြက္ထဲတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္

   တည္ေထာင္သူသည္ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ စတုရန္းပံုစံ မီးအိမ္အတြက္ National အမွတ္တံဆိပ္ကို 1925 ခုႏွစ္တြင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ယင္းအမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ National အမည္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ National Lamp သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၿပီး 1927 ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ စက္ဘီးတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္႐ံုသာမက ေနရာတစ္ခုတြင္ တင္၍ ျဖစ္ေစ၊ သယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ အလင္းေရာင္ ထုတ္လႊတ္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အမင္း လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါသည္။ ပစၥည္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည့္အတြက္ ေရာင္းအားမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အမွတ္တံဆိပ္သည္ ဘက္ထရီ ပါဝါသံုး မီးအိမ္မ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ား ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။ Panasonic လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျဖဴအမည္း တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1952

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျဖဴအမည္း တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တီဗြီျဖစ္ေသာ 17K-531၊ 17 လက္မအရြယ္၊ အျဖဴအမည္းအမ်ိဳးအစားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီထုတ္လႊင့္မႈမ်ား မစတင္မီ ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ဆန္းသစ္တီထြင္ ထုတ္ကုန္- 17 လက္မ ျဖဴမည္း တီဗြီ

   Related Category
   လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 21 လက္မ ေရာင္စံု တီဗြီကုိ ထုတ္လႊင့္ျပသသည့္ 1960 ခုႏွစ္မွာပင္ K21-10၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေရာင္စံု တီဗြီ၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ကားတို႔ကို "3Cs" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး 1950 ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ သေကၤတမ်ားျဖစ္ေသာ အျဖဴအမည္း တီဗြီ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာတို႔၏ ေနရာကုိ အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   T-801 2-Band, 8-Transistor Portable Radio ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   T-801 2-Band, 8-Transistor Portable Radio ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယင္းသည္ National Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုး ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ိေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ အသစ္လြင္ဆံုး နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ အသံအရည္အေသြးတို႔ကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ထားလ်က္ ၎တြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အသစ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒီဇိုင္းအသစ္တစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္စႏၵရား

   1963

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္စႏၵရား "Technitone" SX-601 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic၏ ပထမဆံုး "Technitone" လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္ျဖစ္သည့္ SX-601 ကို ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎သည္ လွ်ပ္စစ္ဂီတ တူရိယာ ေဈးကြက္သို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေရာက္မႈ အမွတ္အသားျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မိုဘိုင္း ဟူသည့္ စကားလံုးကုိ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးမျပဳမီ ထိုႏွစ္တြင္ ပြဲထုတ္ခဲ့သည့္ AL-N1 ပထမမ်ိဳးဆက္ "Let’s Note" notebook PC သည္ ထုတ္ေဝၿပီးခဏအတြင္းပင္ ေရာင္းကုန္ေအာင္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Notebook PC မ်ား၌ VGA (640 x 480-dot) STN LCD မ်က္ႏွာျပင္တို႔ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး အေပါ႔့ပါးဆံုး တစ္ခုပင္လွ်င္ 2 ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ေလးသည္။ AL-N1 တြင္မူ SVGA (800 x 600-dot) TFT LCD မ်က္ႏွာျပင္၊ B5 အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ 1.5 ကီလိုဂရမ္သာ ရွိသည္။ "Let's Note" ကုိ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး မိုဘိုင္း PC အျဖစ္ အျမင့္မားဆံုး တန္ဖိုးျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   TH-36HD1 သည္ စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ (MUSE ပံုစံ) အန္နေလာ့ တီဗြီျဖစ္ၿပီး 1994 ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ တီဗြီမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမ႓ာ့ အေသးငယ္ဆံုး 6 ထရန္စစၥတာပါရွိေသာ အလြန္တရာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ေရဒီယို T-10 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   ကမ႓ာ့ အေသးငယ္ဆံုး 6 ထရန္စစၥတာပါရွိေသာ အလြန္တရာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ေရဒီယို T-10 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ထိုအခ်ိန္အခါက ကမ႓ာ့အေသးငယ္ဆံုး အိတ္ေဆာင္ေရဒီယိုကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

   Related Category
   LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2016

   LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္မ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္သည့္ အလင္းေရာင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ Panasonic ၏ မူလ အလင္း ID ထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ဤထုတ္ကုန္သည္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ျပသသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အလင္း ID မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ကိရိယာမ်ားေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မာ်းကုိ ျပသေပးသည္။ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျပတုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပပြဲမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မာ်းကုိ ျပသရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။LinkRay

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္အမ်ိဳးအစား

   1996

   ကမၻာ့ပထမဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္အမ်ိဳးအစား "Dream" DVD စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုး DVD စက္မ်ားျဖစ္ေသာ DVD-A300 ႏွင့္ DVD-A100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။ Panasonic ၏ ဖုိးကပ္စ္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ရယူသည့္ မူရင္းနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ကုိ DVD မ်ားႏွင့္သာမက CD မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိ CD စက္မ်ားတြင္ပါ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ DVD-A300 တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွ အန္နေလာ့ေျပာင္းသည့္ Dolby Digital AC-3 စက္ကုိလည္း ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ထုတ္ကုန္သည္ စြမ္းရည္ျပည့္ အိမ္သံုး ျပဇာတ္႐ံုကုိ ႏွစ္သက္သူမ်ားစြာ၏ အာ႐ံုစုိက္မႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ဆန္းသစ္ တီထြင္ထားေသာ ထုတ္ကုန္- DVD စက္

   Related Category
   Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   တိုက္႐ိုက္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ေမာ္တာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ ဓာတ္ျပားလွည့္ပတ္မႈတြင္ ျမင့္မားေသာ တိက်မႈ၊ ဆူညံသံႏွင့္ စက္လည္ပတ္ တုန္ခါမႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ ကမ႓ာပထမဆံုး ၾကာရွည္ခံေသာ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို ေဈးကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စက္အမ်ိဳးအစားသည္ ထင္ရွားလူသိမ်ားေသာ အထူးဆုမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- ဒါ႐ုိက္ ဒ႐ုိက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္

   Related Category
   R410 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ CS-XG25M ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   R410 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ CS-XG25M ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ပံုမွန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ R22 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းအစား အဆိုပါ ေလေအးေပးစက္တြင္ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ဂုဏ္သတၱိတစ္ခု ပါဝင္သည့္ R410 ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစြာထက္ အရင္ ေရွ႕က်စြာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   CN-V1000D ကား လမ္းၫႊန္စနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1993

   CN-V1000D ကား လမ္းၫႊန္စနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   CN-V1000D တြင္ GPS လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ လမ္းၫႊန္သည့္ ဆင္ဆာပါဝင္သည္။ ပထမဆံုး လက္ေတြ႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အလိုအေလ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူသည္ သြားလိုသည့္ ေနရာကို အလြယ္တကူ ႐ိုက္ထည့္လိုက္ရံုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ၿပီးပါက စနစ္သည္ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေပးၿပီး အၾကံျပဳထားေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ျပသပါမည္။

   Related Category
   Palook မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Palook မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ေဈးကြက္တြင္ ပထမဆံုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ လိႈင္းအလ်ားသံုးခုျဖင့္ အလင္းထုတ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ မီးေခ်ာင္းအျဖစ္ Palook ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ၎၏ အေရာင္ပမာဏ 5000K ပါဝင္ေသာ ျမင့္မားသည့္ အလင္းေရာင္ထုတ္လႊတ္မႈ ဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖင့္ ပို၍ သဘာဝက်ေသာ အလင္းေရာင္ကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး သမား႐ိုးက် မီးေခ်ာင္းမွ မ်က္စိေအးေစေသာ မီးေရာင္ကုိ ပုိမုိထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ ၎ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ၾကာေအာင္ Palook ဟူေသာ အမည္သည္ လူသိမ်ားေသာ မီးေခ်ာင္းတံဆိပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1931

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   National Lamp ၏ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားကုိ အဓိက ေရာင္းအားစံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားသည္ တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ မိမိေဖာက္သည္၏ ဘက္ထရီေျခာက္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုကုိ ဝယ္ယူၿပီး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားကို စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1934

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွသာ ခ်ယ္လွယ္ခဲ့သည့္ ေမာ္တာ ကုန္ပစၥည္းကို ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကိမတ္ဆုရွိတက "တစ္ေန႔ေန႔တြင္ အိမ္တိုင္း၌ ေမာ္တာ 10 ခုသံုးမွာ ေသခ်ာသည္" ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးေနာက္ ေမာ္တာမ်ားကို အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာခဲ့ၿပီး သူ႔မွန္းဆခ်က္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- 1/2 ျမင္းေကာင္ေရအား၊ အဆင့္ 3 ဆင့္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးသည့္ ေမာ္တာ

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အားသြင္းထားႏုိင္သည့္ ဘက္ထရီ AR5-6 ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1937

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အားသြင္းထားႏုိင္သည့္ ဘက္ထရီ AR5-6 ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ အားသြင္းထားႏုိင္ေသာ ဘက္ထရီ လုပ္ငန္းသည္ AR5-6 ႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေပါင္းတင္ထားေသာ ရာဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘက္ထရီထည့္သည့္ဘူးကို ခရီးသြားေနစဥ္ တုန္ခါျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဘက္ထရီကို သစ္သားေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ ကာကြယ္ထားခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1951

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အေမရိကန္ ေဈးကြက္ကို ေလ့လာသည့္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ "အိမ္ရွင္မမ်ားကို အဝတ္မ်ား ပင္ပန္းစြာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္" ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ Panasonic အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ထုတ္လုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အဆိုပါႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး လႈပ္ခါေမႊေႏွာက္ေလွ်ာ္ဖြပ္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-01 ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ 1956 ခုႏွစ္တြင္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ အျဖဴအမည္း တီဗြီႏွင့္ ေရခဲေသတၱာတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လူတိုင္းဝယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည့္ "မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း သေကၤတသံုးခု" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- လႈပ္ခါေမႊေႏွာက္ေလွ်ာ္ဖြပ္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1953

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာ NR-351 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ အျဖဴအမည္း တီဗြီတို႔ႏွင့္အတူ ေရခဲေသတၱာမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ "မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း သေကၤတသံုးခု" အနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ အဖိုးႏႈန္း ျမင့္မားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- လွ်ပ္စစ္ ေရခဲေသတၱာ

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္

   1954

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hyper" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေလးအနက္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ကုမၸဏီတြင္း ကိုယ္ပိုင္အားသာခ်က္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ အၾကံျပဳမႈကို သေဘာက်လက္ခံကာ ကုမၸဏီတြင္းတြင္ပင္ ၎ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hyper" ကို ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး တိပ္ေခြျဖင့္ အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး တိပ္ေခြျဖင့္ အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၾကာရွည္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း တိပ္ေခြသံုးၿပီး အရည္အေသြးျမင့္စြာ အသံဖမ္းယူေပးႏုိင္သည့္ AC ဦးစားေပး နည္းလမ္းအတြက္ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ကို လိုင္စင္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖံုးဖြင့္ ဖလင္တိပ္ႀကိဳးသံုး အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎သည္ Panasonic ၏ အသံဖမ္းပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အသံဖမ္းစက္

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထိုအခ်ိန္က ေလေအးေပးစက္ကို "အိမ္သံုးအေအးေပးစက္ (Home Coller)" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး အျပင္ဘက္ကို ထုတ္ထားေသာ စက္၏ေနာက္ဘက္မွတစ္ဆင့္ ေလဝင္လမ္းေၾကာင္း စီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ နံရံတြင္ ကပ္၍တပ္ဆင္ရေသာ ျပတင္းေပါက္ပံုစံ ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အိမ္သံုး ေလေအးေပးစက္

   Related Category
   အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္တြင္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း 1969 ခုႏွစ္တြင္ အိတ္ေဆာင္အရြယ္အစား ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည္။ 1979 ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ အဘိဓာန္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္ေဆးေၾကာေပးသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎ကုိ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းအတုိင္း ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ေဈးႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္၊ အဓိကအားျဖင့္ ၎၏ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ ထိုေခတ္အခါက ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းမျဖစ္ခဲ့ပါ။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ MK-800 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ MK-800 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား။

   Related Category
   စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1963

   စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   ရံုးသံုး တယ္လီဖုန္း ဖက္(စ္)ပို႔စက္

   1973

   ရံုးသံုး တယ္လီဖုန္း ဖက္(စ္)ပို႔စက္ "Panafax 2000" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1973 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳေသးခင္အထိ ဖက္(စ္)ပို႔စက္မ်ားကို အစိုးရ၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အနည္းငယ္ေသာ အဓိကေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကသာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ Nippon Telegraph ႏွင့္ Telephone Public Corporation (လက္ရွိတြင္ NTT) တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ အခေပးငွားရမ္းရသည့္ လုပ္ငန္းတြင္းခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရသည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝကြန္ရက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ႐ုံးသံုးဖက္(စ္)ပို႔စက္ "Panafax 2000" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ မူလက သီးျခားျဖစ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ေပးပို႔စက္ႏွင့္ လက္ခံစက္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအား အခေပးငွားရမ္းရေသာ ဖုန္းလိုင္း သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါစက္ကို အသံုးျပဳေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္မီးဖိုတို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္မီးဖိုတို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္ မီးဖို NE-8600 တို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ 1978 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ NE-8700 မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္မီးဖိုကို ျပသထားသည္။[プレスリリース] パナソニックが家庭用燃料電池「エネファーム」の累計生産10万台を達成(2017年3月23日)

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ SD-BT2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1987

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ SD-BT2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   SD-BT2 အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေနအိမ္တြင္ပင္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဖုတ္ထားသည့္ ေပါင္မုန္႔ကို စားသံုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤအစားအစာစားသံုးမႈဆိုင္ရာ လူေနမႈပံုစံအသစ္ကို အဆိုျပဳၿပီးေနာက္ ကုန္ပစၥည္းသည္ အလြန္တရာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အိမ္သံုး မုန္႔ဖုတ္စက္သည္ ေဈးကြက္တြင္း အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနရာရလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ တီထြင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးအစား အဆိုျပဳခ်က္ အသစ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ပင္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ 2012 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းသည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ေလးသန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမ႓ာ့ပထမဆံုး IH ထမင္းေပါင္းအိုး

   1988

   ကမ႓ာ့ပထမဆံုး IH ထမင္းေပါင္းအိုး "Nippon Daki" SR-IH18 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထမင္းအိုးကို တိုက္႐ိုက္အပူေပးရန္ IH စနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးကို အဆိုပါႏွစ္တြင္ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ နည္းပညာ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို သိရွိေစရန္ ထမင္းေပါင္းအိုးအတြက္ သမား႐ိုးက် လံုးဝန္းေသာ ပံုစံတစ္ခုမွ စတုရန္းပံုစံဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ျမင့္မားေသာ အပူေပးစြမ္းအားျဖင့္ အရသာရွိေသာ ထမင္းကို ခ်က္ႏိုင္စြမ္းသည္ လူေျပာမ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ အဝတ္ေလွ်ာ္ကန္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ ေရေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္ လွည့္ပတ္အေျခာက္ခံျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ၿပီး ေရေလာင္းထည့္ျခင္းမွသည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လွည့္ပတ္အေျခာက္ခံျခင္းအထိ စက္ျဖင့္သာ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ N-7000 ကို သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-700 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-700 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့ ၾကာရွည္အခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္

   1963

   ကမၻာ့ ၾကာရွည္အခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hi-Top" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   သမား႐ိုးက် ဘက္ထရီမ်ား၏ သက္တမ္းထက္ ႏွစ္ဆၾကာရွည္ေသာ "National Hi-Top" ဘက္ထရီေျခာက္သည္ ၾကာရွည္ခံရံုသာမက သမား႐ိုးက် ဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ဘက္ထရီယုိစိမ့္မႈကိုလည္း ပိုမိုခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ၾကာရွည္စြာ သိမ္းဆည္းထားေသာအခါ သုိေလွာင္စြမ္းရည္ကို အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့က်ေစေသာ ျမင့္မားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း ေပးစြမ္းသည္။ 1964 ခုႏွစ္၏ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ယင္းဘက္ထရီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မအိနိခ်ိ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာဆုႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴးမွ ေပးအပ္ေသာ ဆုတို႔ကို ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   VZ-C510 VHS Portable Video Camera ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   VZ-C510 VHS Portable Video Camera ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိတ္ေဆာင္ VHS ဗီဒီယိုကင္မရာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုက္ေသာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားတြင္ သီးျခား ကင္မရာအပိုင္းႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးသည့္ အပိုင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

   Related Category
   Megahohyaku ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

   2016

   Megahohyaku ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

   ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာျပန္ဆိုေပးသည့္ စက္သည္ စာရင္းသြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စကားစုမ်ားကို ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တ႐ုတ္ဘာသာႏွင့္ ကိုရီးယားဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္ျပႏိုင္သည္။ အဆိုပါ စက္သည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားမ်ားျဖစ္ေသာ ေလဆိပ္ႏွင့္ ရထားဘူတာရံုမ်ား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးစံုႏွင့္ အေျခအေနမ်ိဳးစံုတို႔တြင္ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေဖာက္သည္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕စြာ လမ္းညႊန္ၿပီး ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။Panasonic သည္ ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာျပန္စက္ကုိ သံုးၿပီး ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း (2016 ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ 25 ရက္)

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 1/f မတ္တပ္ပန္ကာ F-C303E ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 1/f မတ္တပ္ပန္ကာ F-C303E ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ အိတ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   Panasonic ၏ အိတ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ ထရန္စစၥတာသံုးအမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူ ကိရိယာ CB-851 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ ထရန္စစၥတာသံုးအမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူ ကိရိယာ CB-851 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး (1.5 လက္မ) တီဗြီ

   1969

   ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး (1.5 လက္မ) တီဗြီ "Mica 1" TR-001 အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ 1.5 လက္မ CRT အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး အျဖဴအမည္းတီဗြီ "Mica 1" TR-001 ကုိ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ထဲတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ထိုတီဗြီတြင္ ဂ်ပန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကၽြမ္းက်င္ေသာ အရြယ္အစားေလၽွာ့ခ်သည့္ အဆင့္ျမင့္စြမ္းရည္မ်ားကုိ အျပည့္အဝအသုံးခ်ခဲ့ပါသည္။ "Mica 1" ကုိ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆုံးေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ PC-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆုံးေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ PC-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1918

   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ဝယ္လိုအားမ်ားလာမည္ဟု တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတက ယုံၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္၍ ေဈးကြက္ထဲျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလက အိမ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ မီးေခ်ာင္းတစ္ခုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တစ္ေပါက္သာ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မီးေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ သုံးႏုိင္ေစေသာ သုိ႔႔႕မဟုတ္ မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မီးပူကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏုိင္ေစေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလာပါသည္။
   * ဓာတ္ပုံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္း(ဝဲ)ႏွင့္ 1920 တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္(ယာ) ကုိ ျပသထားပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ပထမဆုံး မီးပလတ္ေပါက္သံုး မီးသီး

   1980

   ပထမဆုံး မီးပလတ္ေပါက္သံုး မီးသီး "Light Capsule" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Light Capsule T13 သည္ Panasonic ၏ ပထမဆုံး က်စ္လစ္ေသာ မီးသီးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အလင္းေတာက္မႈသည္ 40 ဝပ္ ရွိပါသည္။ ၎ကုိ သမား႐ုိးက် ပါဝါမီးပလတ္ေပါက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး မီးထြန္းေပးႏုိင္သည့္ သက္တမ္းၾကာရွည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းသုံးရန္အတြက္ စြမ္းအင္ေခြၽတာေပးႏုိင္သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ CS-80Z ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ CS-80Z ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎မွာ အတြင္းယူနစ္တစ္ခုႏွင့္ အျပင္ယူနစ္တစ္ခုစီပါေသာ Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္သည္။

   Related Category
   ပထမဆုံး

   1996

   ပထမဆုံး "Toughbook" Rugged Notebook PC ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   1996 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 80 စင္တာမီတာအျမင့္မွျပဳတ္က်သည့္တိုင္ ပ်က္စီးမႈမရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ MIL စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ျပႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သုံးကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးရွိျခင္းေၾကာင့္ Toughbook CF-25 သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳျခင္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ Toughbook အမည္သည္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္တိုင္းနီးပါးရွိ ရဲဌာနမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
   * ၎ထုတ္ကုန္ကုိ ဂ်ပန္္င္ငံတြင္ "Pronote FG" ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မူလက ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

   Related Category
   NV-W1 VHS World Standard VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   NV-W1 VHS World Standard VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အသုံးျပဳေသာ NTSC စနစ္ႏွင့္ PAL ႏွင့္ SECAM အပါအဝင္ ႐ုပ္ပုံသုံးခုရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္းစနစ္ကုိ ပံ့ပိုးသည့္ ပထမဆုံးတြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ VTR စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကုိ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဗို႔အားေျပာင္းလဲေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

   Related Category
   Corner Air Conditioner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   Corner Air Conditioner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မ်က္ႏွာၾကက္ေထာင့္တြင္တပ္ဆင္ရသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆုံး ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ CS-PG28Y2 ေလေအးေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး TH-6000 Projection TV ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး TH-6000 Projection TV ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကင္မရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုး VHS ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္

   1985

   ကင္မရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုး VHS ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ "MacLord Movie" NV-M1 ဗီဒီယုိကင္မရာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယခင္ သီးျခားကင္မရာအပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုအပိုင္မ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးထားသည့္ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ "MacLord Movie" NV-M1 VHS ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးေသြးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1933

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးေသြးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   (300 W ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူဓာတ္ေပး ဖိုပံုစံ) လွ်ပ္စစ္

   1934

   (300 W ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူဓာတ္ေပး ဖိုပံုစံ) လွ်ပ္စစ္ "Kotatsu" အပူေပးစက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   National အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1948

   National အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးရံုးတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ TLA-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1951

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးရံုးတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ TLA-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံဖမ္းလႊင့္စက္ျဖစ္ေသာ T-1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံဖမ္းလႊင့္စက္ျဖစ္ေသာ T-1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆီသံုးအပူေပးစက္ျဖစ္ေသာ KSR-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆီသံုးအပူေပးစက္ျဖစ္ေသာ KSR-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ တီဗီြကင္မရာကိရိယာျဖစ္ေသာ

   1963

   Panasonic ၏ တီဗီြကင္မရာကိရိယာျဖစ္ေသာ "Telook" WV-010 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး မီနီကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1968

   Panasonic ၏ စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး မီနီကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ထိေတြ႔ေရႊ႕ေျပာင္းစနစ္ အသံုးျပဳထားေသာ ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္မိတၱဴကူးစက္ျဖစ္ေသာ UF-212 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1982

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္မိတၱဴကူးစက္ျဖစ္ေသာ UF-212 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တစ္ကုိယ္ေရသံုး ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာျဖစ္ေသာ PQ-10 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1983

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တစ္ကုိယ္ေရသံုး ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာျဖစ္ေသာ PQ-10 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ျဖစ္ေသာ ZE-8000B1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ျဖစ္ေသာ ZE-8000B1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ "Panacom M Series" CV-M353FD ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ "Panacom M Series" CV-M800HE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1992

   TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ျဖစ္ေသာ KX-GA3 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1994

   သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ျဖစ္ေသာ KX-GA3 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး

   1994

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး "PD" အေခြစနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုးအေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာ "PD" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 650 MB အထိ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ဖြင့္စက္တစ္ခုတည္းႏွင့္ အျမန္ႏႈန္း 4 မ်ိဳးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဒတာမ်ားကုိ ဖ်က္ၿပီး ျပန္ေရးထည့္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ CD-ROM ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဘာပင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ

   1997

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဘာပင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ "Pinocchio" ALA-P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1927

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1943

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1949

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကလပ္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1950

   လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကလပ္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုး EC-21 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ျပိဳင္နက္မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1955

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ျပိဳင္နက္မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္ MJ-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္ MJ-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ထမင္းေပါင္းအိုး EC-36 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ထမင္းေပါင္းအိုး EC-36 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းသံုးတီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းသံုးတီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Alkaline လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Alkaline လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ခလုတ္ႏွိပ္ဖုန္း VB-300 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ခလုတ္ႏွိပ္ဖုန္း VB-300 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ WH-620 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ WH-620 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆံုး National ေနစြမ္းအင္သံုး အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   ပထမဆံုး National ေနစြမ္းအင္သံုး အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည့္ အဆုိပါစနစ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ေထာက္လွမ္းေတြ႔ရွိသည့္ ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး မီးအေရာင္မ်ားအတြက္ ၾကာခ်ိန္ကို အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။ အဆိုပါစနစ္ကုိ တပ္ဆင္ထားေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားတြင္ ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို 35% ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ တီထြင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ လမ္းမက်ယ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္ ေနရာေပါင္း 100 ေက်ာ္တြင္ အဆိုပါစနစ္ကုိ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလုိင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလုိင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီယံမီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီယံမီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ မာက်ဴရီမီးေခ်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမိုစြမ္းအင္ေခြ်တာေသာ ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီရမ္မီးေခ်ာင္းမ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အလင္းပမာဏမ်ားစြာ အသံုးျပဳေသာ စက္ရံုမ်ားကုိ အလင္းေပးရန္ ေဇာင္းေပးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီရမ္မီးေခ်ာင္းကုိ ထိုေခတ္အခါကအသံုးမ်ားေသာ မာက်ဴရီမီးေခ်ာင္းမ်ား၏ေနရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစားထုိး အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ JE-240 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ JE-240 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖိအားသံုး ဟင္းေပါင္းအုိး SR-20PT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖိအားသံုး ဟင္းေပါင္းအုိး SR-20PT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ပန္းကန္ေျခာက္စက္ FD-03DB ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ပန္းကန္ေျခာက္စက္ FD-03DB ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေႏႊးစက္ SK-200 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေႏႊးစက္ SK-200 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ

   1972

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ "Pana Memory" VB-833 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာ NR-450SS ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1973

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာ NR-450SS ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   OF အမ်ိဳးအစား ဗို႔အားျမင့္ ေဖာ့စ္ေက်ာ္လွ်ပ္သိုပစၥည္း

   1974

   OF အမ်ိဳးအစား ဗို႔အားျမင့္ ေဖာ့စ္ေက်ာ္လွ်ပ္သိုပစၥည္း "Panavar" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္း ပလတ္စတစ္သံုး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သံလိုက္စြမ္းအင္သံုး ကတ္ဖတ္ဖက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သံလိုက္စြမ္းအင္သံုး ကတ္ဖတ္ဖက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေငြရွင္းစက္ျဖစ္ေသာ

   1975

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေငြရွင္းစက္ျဖစ္ေသာ "Pana POS Terminal 2000" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ခ်ပ္စ္ 1 ျပားတည္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး မိုက္ခရိုကြန္ပ်ဴတာ MN1400 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   ခ်ပ္စ္ 1 ျပားတည္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး မိုက္ခရိုကြန္ပ်ဴတာ MN1400 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး က်စ္လစ္ေသာရံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာ (PC) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး က်စ္လစ္ေသာရံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာ (PC) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စာရြက္တမွ်ပါးေသာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1979

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စာရြက္တမွ်ပါးေသာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္စာဖတ္သည့္ ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1980

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္စာဖတ္သည့္ ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္ဖတ္စာ ကူးယူစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အသံထြက္ဖတ္ျပလိုက္ေသာ လက္ေရးစာမူမ်ားကုိ သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး မွတ္တမ္းတင္စာရြက္ေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းလုိက္ၿပီး မိတၱဴမ်ားအား လိုအပ္သလို ျမန္ဆန္စြာ ဖန္တီးေပးသည္။ မ်က္မျမင္ဖတ္စာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ရွာေဖြရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူလာခဲ့ျပီး အဆိုပါကုန္ပစၥည္းကုိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္စြာမိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္သံုးမိတၱဴစက္ 204-CF ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္သံုးမိတၱဴစက္ 204-CF ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 100-Mbps ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ LAN ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 100-Mbps ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ LAN ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   အမ်ားအျပားသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ၿပီး အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Ni-Cd ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   အမ်ားအျပားသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ၿပီး အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Ni-Cd ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းေရာင္သံုးဖိုင္စနစ္

   1986

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းေရာင္သံုးဖိုင္စနစ္ "Panafile 10," ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံက်င့္စက္ WE-F550 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1987

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံက်င့္စက္ WE-F550 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း

   1987

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း "Pana Pop 51," ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴစက္

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴစက္ "Pana Copy Digital C1," FP-C1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံထြက္ေလ့က်င့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံထြက္ေလ့က်င့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အသံထြက္ေလက်င့္စက္ကုိ စကားေျပာခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား အသံေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အသံႀကိဳးမ်ား၏ တုန္ခါမႈ၊ ေလ၏အပူစီးကူးမႈ၊ လွ်ာအေနအထားကုိ အာရံုခံႏိုင္ရန္ အာရံုခံကိရိယာမ်ားစြာကုိ အသံုးျပဳထားၿပီး ႏႈတ္မွရြတ္ျပသည့္အရာႏွင့္ အသံလႈိင္းမ်ား၏ျခားနားမႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အဆိုပါစက္သည္ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္တြင္ပင္ ထိေရာက္ေသာေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1989

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေသာ

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေသာ "secre" CI-PI ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Neodymium မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Neodymium မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 3.5 လက္မအရြယ္ ေရးဖ်က္အေခြစက္ LF-3100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 3.5 လက္မအရြယ္ ေရးဖ်က္အေခြစက္ LF-3100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 64-Bit ကြန္မ်ဴတာ

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 64-Bit ကြန္မ်ဴတာ "Solbourne" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Vanadium Niobium လီသီယမ္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Vanadium Niobium လီသီယမ္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး LAN ဗီဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ျဖစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး LAN ဗီဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ျဖစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အမ်ိဳးအစား အိမ္သံုးႀကိဳးမဲ့ဖုန္း VE-PX1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1994

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အမ်ိဳးအစား အိမ္သံုးႀကိဳးမဲ့ဖုန္း VE-PX1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုးႏွင့္ အေပါ့ပါးဆံုးျဖစ္ေသာ 32-Bit လုပ္ငန္းသံုးဖုန္း JT-S1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုးႏွင့္ အေပါ့ပါးဆံုးျဖစ္ေသာ 32-Bit လုပ္ငန္းသံုးဖုန္း JT-S1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး HEV(Hybrid EV) မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး HEV(Hybrid EV) မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

   1997

   မာလ္တီမီဒီယာစနစ္ "Media Stage 97" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မာလ္တီမီဒီယာစနစ္ျဖစ္ေသာ "Media Stage 97" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး VD ကင္မရာစံႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဗီဒီယိုအေျချပဳ VOD အသံုးခ်စနစ္ျဖစ္သည္။

   Related Category
   EV မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   EV မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လီသီယမ္ပုိလီမာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1999

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လီသီယမ္ပုိလီမာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   သိပ္သည္းဆျမင့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပူကာလွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1999

   သိပ္သည္းဆျမင့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပူကာလွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ကင္းလြတ္ၿပီး စိုထိုင္းဆဖယ္ရွားစနစ္အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ တစ္အိမ္လံုးသံုး ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1937

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎တြင္ စုတ္တံဖယ္ရွားႏိုင္ေသာအိမ္ႏွင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ခလုတ္တပ္ဆင္ထားသည္။ ၎အား သစ္သားဘူးျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ကိုင္ဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1992

   ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေလယာဥ္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈစနစ္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုေပါင္းစည္းထားေသာ Panasonic ၏ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ဥေရာပႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသို႔ အဆိုပါစနစ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးထားသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ "System 2000" ကုိ ျပသထားသည္

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ LCD ျပားပါေသာ TR-3LT1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1986

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ LCD ျပားပါေသာ TR-3LT1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1995

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ပါဝင္သည့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ 6 မီလီမီတာရွိသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာ AJ-D700 ကုိ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- DVCPRO စီးရီးဗီဒီယိုစနစ္

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

   1981

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ "M II" AU-100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာ ေရာင္စံုတီဗြီျဖစ္ေသာ TH-30PU ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာ ေရာင္စံုတီဗြီျဖစ္ေသာ TH-30PU ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ VZ-M10 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1976

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ VZ-M10 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ရုပ္ျငိမ္ကင္မရာျဖစ္ေသာ AG-ES ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ရုပ္ျငိမ္ကင္မရာျဖစ္ေသာ AG-ES ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ပါး အေရာင္စံုတီဗီြျဖစ္ေသာ

   1993

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ပါး အေရာင္စံုတီဗီြျဖစ္ေသာ "Flat Vision" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-1010 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-1010 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1968

   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ျဖစ္ေသာ NV-2320 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ရိုက္ကူးေရးသိပ္သည္းဆကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဆန္းသစ္ထားေသာ စိတ္ကူးကုိ VHS ၊ βmax ႏွင့္ DVC တုိ႔တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမၻာ့ထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး VTR NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   ကမၻာ့ထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး VTR NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ထမဆံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးမႈသည္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးမႈထက္ ပို၍ပင္လြယ္ကူလာခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္စံုဗီဒီယိုရိုက္ကူးစက္ NV-3120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္စံုဗီဒီယိုရိုက္ကူးစက္ NV-3120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   2 နာရီမွ 4 နာရီၾကာ ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ VBT-200 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   2 နာရီမွ 4 နာရီၾကာ ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ VBT-200 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   6 နာရီၾကာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ NV-6000 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1979

   6 နာရီၾကာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ NV-6000 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါထုတ္ကုန္သည္ ကမၻာပထမဆံုး 6 နာရီၾကာ ႐ုိက္ကူးႏုိင္စြမ္းကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ 3CCD ကင္မရာျဖစ္ေသာ AK-HC1000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ 3CCD ကင္မရာျဖစ္ေသာ AK-HC1000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး CD ဖြင့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1982

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး CD ဖြင့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းဒီဂ်စ္တယ္ စတူဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းဒီဂ်စ္တယ္ စတူဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး FM ေရဒီယို EA-765 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး FM ေရဒီယို EA-765 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာပါသည့္ေရဒီယို UB-150 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာပါသည့္ေရဒီယို UB-150 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   RQ-112 တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   RQ-112 တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး No. 3 တိပ္ေခြပါဝင္သည့္ ဘက္ထရီသံုးလက္ကိုင္တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးအသံဖမ္းစက္ RQ-160 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးအသံဖမ္းစက္ RQ-160 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း 8 ပုဒ္အထိကူးယူႏိုင္သည့္ တိပ္ေခြကူးစက္ RS-800U ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း 8 ပုဒ္အထိကူးယူႏိုင္သည့္ တိပ္ေခြကူးစက္ RS-800U ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကက္ဆက္ပံုစံ တိပ္ေခြကူးစက္ EL-3301T ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကက္ဆက္ပံုစံ တိပ္ေခြကူးစက္ EL-3301T ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးစတီရီယုိစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးစတီရီယုိစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကား CD အေခြေျပာင္းစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကား CD အေခြေျပာင္းစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

   1995

   ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

   ဘက္ထရီလဲရန္မလုိေသာ လက္ပတ္နာရီမ်ားအတြက္ အရန္စြမ္းအင္အျဖစ္ ကမၻာ့ပထမဆံုးဘက္ထရီကုိ တီထြင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit ကြန္ပ်ဴတာ

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit ကြန္ပ်ဴတာ "BE Series" CV-B2501C ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာ ကြင္းႏွစ္ကြင္းပါ မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာ ကြင္းႏွစ္ကြင္းပါ မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ဒ႐ုိက္ LK-RV8581AT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ဒ႐ုိက္ LK-RV8581AT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးစတီရီယုိကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးစတီရီယုိကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဟလိုဂ်င္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဟလိုဂ်င္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ပံုမွန္မာက်ဴရီမီးထက္ ေတာက္ပမႈအား 1.5 ဆျပင္းေသာ ေဟလိုဂ်င္မီးကုိ အလင္းေရာင္ထုတ္ေပးသည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ျပတ္သားထင္ရွားသည့္ အျဖဴေရာင္သက္သက္ျဖစ္ေသာ မီးအလင္းေရာင္ေၾကာင့္ အဆုိပါမီးကုိ လမ္းမ်ား၊ ေစ်းရံုမ်ားႏွင့္ ဘူတာရံု၊ ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္မီးထြန္းရန္အတြက္ပါ ေနရာမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

   Related Category
   ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1929

   ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကယ္သီးပံုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1986

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကယ္သီးပံုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကားစတီရီယိုျဖစ္ေသာ CX-801 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကားစတီရီယိုျဖစ္ေသာ CX-801 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဓာတ္စက္အမ်ိဳးအစား ကားစတီရီယုိကို မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ မွတ္တမ္းသစ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ CX-801 သည္ အဆုိပါႏွစ္မွာပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ထည့္သြင္းထားသည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ CN-DV007D ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ထည့္သြင္းထားသည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ CN-DV007D ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1941

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္

   1929

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ "Kotatsu" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္

   1929

   လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ "Kotatsu" အတြက္ အပူခ်ိန္ညႇိကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စြမ္းရည္အျပည့္ ခလုတ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အသံုးျပဳခ်ိန္အတြင္း ဆူညံသံအနည္းငယ္သာထြက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးက နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့ၾကသည္။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စားပြဲတင္အေရာင္စံုတီဗီြ K17-30 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စားပြဲတင္အေရာင္စံုတီဗီြ K17-30 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1989

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမဲ့ FM ထုတ္လႊင့္စက္ PR-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1950

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမဲ့ FM ထုတ္လႊင့္စက္ PR-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပင္ပ DVD-RAM LF-D100J ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပင္ပ DVD-RAM LF-D100J ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ေသာ PT-RZ370 ႏွင့္ PT-RW330 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2012

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ေသာ PT-RZ370 ႏွင့္ PT-RW330 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အလင္းရင္းျမစ္အသစ္တစ္ခုႏွင့္ ထူးျခားသည့္ Panasonic နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ လွ်ပ္စစ္မီးလံုးသံုးပရိုဂ်က္တာမ်ားတြင္ မရရွိႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပံုထြက္အရည္အေသြးႏွင့္ ေတာက္ပမႈမ်ားအျပင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုပါ ရရွိေစပါသည္။ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာေမာ္ဒယ္မ်ားသည္ လည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ Projector Global

   Related Category