လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား

Years

  Tag selector

   ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

   1938

   ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

   1935 ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ Panasonic သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖမ္းယူစက္တစ္ခုကုိ စတင္၍ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 1938 ခုႏွစ္တြင္ 12 လက္မအရြယ္ CRT တီဗြီေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 1939 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ယင္း တီဗြီလိုင္းဖမ္းယူစက္ကို လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တီထြင္မႈမ်ား ခင္းက်င္းျပသသည့္ ျပခန္းတစ္ခုတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပသခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ 1935 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္သံုး တီဗြီလိုင္းဖမ္းယူစက္တစ္ခုကို ျပသထားသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   Prizewinner R-31 3-Tube Radio ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

   1931

   Prizewinner R-31 3-Tube Radio ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

   ယင္းသည္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ေရဒီယိုအစံုလိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးပံုစံ ေမာ္ဒယ္သည္ တိုက်ိဳ အစိုးရ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ဌာန (လက္ရွိတြင္ NHK၊ ဂ်ပန္႐ုပ္သံလႊင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း) က ပံ့ပိုးကူညီေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ေသာအခါ "Prizewinner" ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   GR-100 Electric Phonograph ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   GR-100 Electric Phonograph ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   GR-100 ဓာတ္စက္ေသတၱာ အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စက္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျဖဴအမည္း တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1952

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျဖဴအမည္း တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တီဗြီျဖစ္ေသာ 17K-531၊ 17 လက္မအရြယ္၊ အျဖဴအမည္းအမ်ိဳးအစားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီထုတ္လႊင့္မႈမ်ား မစတင္မီ ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ဆန္းသစ္တီထြင္ ထုတ္ကုန္- 17 လက္မ ျဖဴမည္း တီဗြီ

   Related Category
   လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 21 လက္မ ေရာင္စံု တီဗြီကုိ ထုတ္လႊင့္ျပသသည့္ 1960 ခုႏွစ္မွာပင္ K21-10၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေရာင္စံု တီဗြီ၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ကားတို႔ကို "3Cs" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး 1950 ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ သေကၤတမ်ားျဖစ္ေသာ အျဖဴအမည္း တီဗြီ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာတို႔၏ ေနရာကုိ အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   T-801 2-Band, 8-Transistor Portable Radio ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   T-801 2-Band, 8-Transistor Portable Radio ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယင္းသည္ National Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုး ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ိေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ အသစ္လြင္ဆံုး နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ အသံအရည္အေသြးတို႔ကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ထားလ်က္ ၎တြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အသစ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒီဇိုင္းအသစ္တစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ေဟာင္ေကာင္တြင္ International Electric Fan Manufacturing ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1982

   ေဟာင္ေကာင္တြင္ International Electric Fan Manufacturing ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

   International Electric Fan Manufacturing ကုမၸဏီကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ Panasonic လုပ္ငန္းစု၏ ပထမဆံုး ျပန္လည္တင္ပို႔ျခင္း စက္ရံုအျဖစ္ မ်က္ႏွာက်က္ ပန္ကာမ်ားကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္စႏၵရား

   1963

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္စႏၵရား "Technitone" SX-601 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic၏ ပထမဆံုး "Technitone" လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္ျဖစ္သည့္ SX-601 ကို ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎သည္ လွ်ပ္စစ္ဂီတ တူရိယာ ေဈးကြက္သို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေရာက္မႈ အမွတ္အသားျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မိုဘိုင္း ဟူသည့္ စကားလံုးကုိ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးမျပဳမီ ထိုႏွစ္တြင္ ပြဲထုတ္ခဲ့သည့္ AL-N1 ပထမမ်ိဳးဆက္ "Let’s Note" notebook PC သည္ ထုတ္ေဝၿပီးခဏအတြင္းပင္ ေရာင္းကုန္ေအာင္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Notebook PC မ်ား၌ VGA (640 x 480-dot) STN LCD မ်က္ႏွာျပင္တို႔ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး အေပါ႔့ပါးဆံုး တစ္ခုပင္လွ်င္ 2 ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ေလးသည္။ AL-N1 တြင္မူ SVGA (800 x 600-dot) TFT LCD မ်က္ႏွာျပင္၊ B5 အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ 1.5 ကီလိုဂရမ္သာ ရွိသည္။ "Let's Note" ကုိ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး မိုဘိုင္း PC အျဖစ္ အျမင့္မားဆံုး တန္ဖိုးျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   Toughbook, CF-28 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   Toughbook, CF-28 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Saga ပရိေဘာဂပစၥည္းပံုစံ တီဗြီကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   Saga ပရိေဘာဂပစၥည္းပံုစံ တီဗြီကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Saga တီဗြီသည္ ေခတ္မီသည့္ပံုစံရွိၿပီး စကန္ဒီေနဗီးယန္း ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ၎၏ အဖိုးတန္ သစ္ၾကားသား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံ ဒီဇုိင္းသည္ အဆုိပါႏွစ္အတြက္ Good Design Awardု ရရွိရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ကို ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ တီဗီီြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လာသည့္ ဤကုမၸဏီသည္ တီဗြီ အလံုးေရေပါင္း 1.3 သန္းအထိ ေရာင္းအားစံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လြန္စြာေခတ္စားလာသည့္ ပရိေဘာဂ ပံုစံ တီဗြီ မ်ားစြာကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   TH18-E25

   1974

   TH18-E25 "Panacolor Quintrix" တီဗြီကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Quintrix CRT တြင္ အလင္းအေမွာင္ႏွင့္ ေတာက္ပမႈအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ၎၏ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ တီဗြီေၾကာ္ျငာမ်ားကလည္း လူအမ်ားအျပား၏ အာရံုစုိက္မႈကုိ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းအမည္ကို လူအမ်ားအၾကား လြန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ေရာင္းအားစံခ်ိန္သည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး အလံုးေရ စုစုေပါင္း 1.4 သန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   TH-36HD1 သည္ စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ (MUSE ပံုစံ) အန္နေလာ့ တီဗြီျဖစ္ၿပီး 1994 ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ တီဗြီမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   αTube တီဗြီဖန္သားျပင္ကို စတင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

   1985

   αTube တီဗြီဖန္သားျပင္ကို စတင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

   တီဗြီတစ္လံုးသည္ CRT ျဖစ္သည္ဟူေသာ အရိုးရွင္းဆံုးစကားလံုးျဖင့္ အယူအဆကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဒီဇုိင္းျဖစ္သည္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ထားရွိၿပီး တီဗြီၾကည့္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ "ၾကမ္းျပင္ၾကည့္ပံုစံ" ျဖင့္ စခရင္ကုိ ေထာင့္အားျဖင့္ 10 ဒီဂရီ ျမႇင့္ထားသည္။ ဤအမ်ိဳးအစားသည္ အဆုိပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့ၿပီး 1996 ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Super Collection တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   RJ-11 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1963

   RJ-11 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၿမိဳ႕ျပေဒသအတြင္း 1 ကီလိုမီတာနီးပါးခန္႔၊ ျပန္႔ျပဴးေသာ ကြင္းျပင္က်ယ္တြင္ 4 ကီလိုမီတာခန္႔ႏွင့္ ေရေပၚတြင္ 40-50 ကီလိုမီတာခန္႔အထိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ RJ-11ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ျပည္တြင္းတြင္ တီဗြီ အလံုးေပါင္း သန္း 100 အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း

   1985

   ျပည္တြင္းတြင္ တီဗြီ အလံုးေပါင္း သန္း 100 အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း

   Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကုိ စတင္ မထုတ္လႊင့္မီ တစ္ႏွစ္အလို 1952 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အျဖဴအမည္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ားကို စတင္ထုတ္လာခဲ့သည္။ 1960 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ ေရာင္စံု ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပရိေဘာဂပံုစံ အျဖဴ၊ အမည္း တီဗြီ"Saga" (1965) ႏွင့္ "Quintrix" (1974) ကဲ့သို႔ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားသည္ ေရာင္စံု႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား၏ ေရာင္းအားကို တိုးတက္လာေစခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏွစ္အတြင္း Panasonic ၏ တီဗြီထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ ယင္းကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ မီဒီယာ တီဗြီအသစ္ "α2000X" ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ဇူလိုင္လတြင္ တီဗြီဌာန၌ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေနပံုကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   RJ-130 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1982

   RJ-130 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ေသးငယ္က်စ္လစ္ေသာ ဒီဇီုင္းရွိၿပီး သင့္အိတ္ကပ္ထဲတြင္ပင္ ထည့္ထားႏုိင္ေသာ RJ-130 ထရန္ဆီဗာကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ Good Design Award ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 50 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   1988

   ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 50 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   1909 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Kawakita Electric Enterprise ကုမၸဏီသည္ 1913 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ပန္ကာမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ စတင္ျဖန္႔ခ်ိၿပီးေနာက္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအျဖစ္ 1956 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic အုပ္စုေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 75 ႏွစ္တာကာလအတြင္း Panasonic ၏ ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ပန္ကာထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း သန္း 50 အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ 1988 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ "1/f Fluctuation" လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   ကမ႓ာ့ အေသးငယ္ဆံုး 6 ထရန္စစၥတာပါရွိေသာ အလြန္တရာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ေရဒီယို T-10 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   ကမ႓ာ့ အေသးငယ္ဆံုး 6 ထရန္စစၥတာပါရွိေသာ အလြန္တရာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ေရဒီယို T-10 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ထိုအခ်ိန္အခါက ကမ႓ာ့အေသးငယ္ဆံုး အိတ္ေဆာင္ေရဒီယိုကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

   Related Category
   Panapet R-8 6- ထရန္စစၥတာ ေရဒီယိုကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1963

   Panapet R-8 6- ထရန္စစၥတာ ေရဒီယိုကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဤေသးငယ္ ထူးျခားေသာ ဒက္စေတာ့ေရဒီယို၏ အေပၚဘက္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ ပစၥည္းအေသးေလးမ်ားကို တင္ထားရန္အတြက္ အဖံုးတစ္ခုအျဖစ္လည္း အသံုးဝင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခုတည္းကုိပင္ အလံုးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Toot-a-Loop R-70 ႏွင့္ R-72 Radio Series ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Toot-a-Loop R-70 ႏွင့္ R-72 Radio Series ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဤဖက္ရွင္က်ေသာ ဒီဇိုင္းသည္ လက္ရာေျမာက္ပစၥည္းတစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ အသြင္ပံုစံေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ အဆိုပါႏွစ္တြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ R-70 သည္ ေဘာလံုးပံုစံျဖစ္ၿပီး 1972 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ R-72 သည္ လက္တြင္ ပတ္၍ရေသာ လက္ေကာက္ကြင္းပံုစံျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထူးျခားေသာ ဒီဇိုင္းတြင္ အဓိကခလုတ္ကုိ လွည့္လိုက္ပါက ေရဒီယိုလိုင္းဖမ္းယူသည့္ အပိုင္းတစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

   Related Category
   တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မီးပူအလံုးေရ သန္း 100 ထုတ္လုပ္မႈသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း

   1994

   တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မီးပူအလံုးေရ သန္း 100 ထုတ္လုပ္မႈသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း

   1927 ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Panasonic ၏ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္မီးပူသည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း 60 ခန္႔တြင္ တစ္စတစ္စ လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခုႏွစ္အထိ တစ္ကမ႓ာလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ မီးပူအလံုးေရ စုစုေပါင္း သန္း 100 အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 2015 ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးသုိ႔ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 200 ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ 1927 ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ပထမမ်ိဳးဆက္ Super Iron မီးပူကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   RQ-543 Radio Cassette Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1975

   RQ-543 Radio Cassette Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသအတြက္ တီထြင္ထားေသာ RQ-543 radio cassette player သည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 15 ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အလံုးေရ စုစုေပါင္း 4.2 သန္းခန္႔အထိ တျဖည္းျဖည္းေရာင္းအား တက္လာခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ "Cougar" RF-1150 အိတ္ေဆာင္ေရဒီယုိကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီး တန္ဖုိးႀကီးသတၱဳအေရာင္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ စပီကာတုိ႔ ပါရွိသည့္အတြက္ ေရပန္းစားသည့္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   Pepper R-012 Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1976

   Pepper R-012 Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ လံုးဝ ေျပာင္းလဲထားၿပီး အထူအားျဖင့္ 12.7 မီလီမီတာသာရွိကာ ရွပ္အက်ႌအိတ္ကပ္အတြင္း အလြယ္တကူ ထည့္ထားႏုိင္သည့္ က်စ္လ်စ္သြယ္လ်ေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္အားလံုးသည္ အေပၚပုိင္းခလုတ္ခံုေပၚတြင္ ရွိသည့္အတြက္ ေရဒီယုိကုိ အိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ထားၿပီး ဖြင့္ထားႏုိင္သည္။ ဤထုတ္ကုန္သည္ သယ္ေဆာင္သြားရျခင္းထက္ ဝတ္ဆင္ထားႏုိင္ေသာ မုိဘုိင္းအသံစက္မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ပင္ အလြန္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ၎သည္ 1977 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ Good Design Award ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး 1996 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ Good Design Super Collection ထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ထုတ္ကုန္- ပါးလႊာသည့္ေရဒီယုိ

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 200 ျပည့္ျခင္း မွတ္တိုင္ကို ရရွိျခင္း

   1998

   ကမၻာ့ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 200 ျပည့္ျခင္း မွတ္တိုင္ကို ရရွိျခင္း

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ မစတင္မီ တစ္ႏွစ္အလို 1952 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ အျဖဴအမည္း တီဗြီမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ၾကာၿပီး 1998 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ သန္း 200 ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း 2008 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ တီဗြီထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 300 ထိေရာက္ရွိၿပီး ကမၻာ့ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အလံုးသန္း 200 ေျမာက္ T(tau) စီးရီေမာ္ဒယ္ ဖလတ္ တီဗြီအား တင္ပုိ႔ေနမႈကုိ ျပသထားသည္။

   Related Category
   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   2002

   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Panasonic သည္ 1913 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးပန္ကာကုိ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္မွစ၍ 90 ႏွစ္ေျမာက္၏ ဇြန္လတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၌ ျဖန္႔ခ်ိထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ဘက္ထရီေျခာက္ အလံုးေပါင္း 100 ဘီလီယံကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

   2001

   ဘက္ထရီေျခာက္ အလံုးေပါင္း 100 ဘီလီယံကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

   Komori Dry Cell Batteries လုပ္ငန္းကုိ ဝယ္ယူၿပီး 1931 ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကုိ စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ 71 ႏွစ္အၾကာ 2001 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ ဘက္ထရီေျခာက္ အလံုးေပါင္း 100 ဘီလီယံကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 2010 ခုႏွစ္တြင္ အလံုးေပါင္း 150 ဘီလီယံေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္အမ်ိဳးအစား

   1996

   ကမၻာ့ပထမဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္အမ်ိဳးအစား "Dream" DVD စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုး DVD စက္မ်ားျဖစ္ေသာ DVD-A300 ႏွင့္ DVD-A100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။ Panasonic ၏ ဖုိးကပ္စ္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ရယူသည့္ မူရင္းနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ကုိ DVD မ်ားႏွင့္သာမက CD မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိ CD စက္မ်ားတြင္ပါ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ DVD-A300 တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွ အန္နေလာ့ေျပာင္းသည့္ Dolby Digital AC-3 စက္ကုိလည္း ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ထုတ္ကုန္သည္ စြမ္းရည္ျပည့္ အိမ္သံုး ျပဇာတ္႐ံုကုိ ႏွစ္သက္သူမ်ားစြာ၏ အာ႐ံုစုိက္မႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ဆန္းသစ္ တီထြင္ထားေသာ ထုတ္ကုန္- DVD စက္

   Related Category
   အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာမ်ားကို 100% CFC မပါေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း

   2004

   အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာမ်ားကို 100% CFC မပါေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း

   ေရခဲေသတၱာတိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္သည့္ ဖရီယြန္သည္ အိုဇုန္းလႊာကို ဖ်က္စီးပစ္ေသာေၾကာင့္ 1990 ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ CFC ကုိ အစားထိုး အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အစားထိုးပစၥည္း CFC သည္ ကမ႓ာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး အခက္ေတြ႕ေစေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ Panasonic သည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး 2001 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး CFC အသံုးမျပဳေသာ ေရခဲေသတၱာကို ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္သံုးႏွစ္ၾကာ 2004 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ 100% CFC အသံုးမျပဳေသာ အိမ္သံုးေရခဲေသတၱာမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ပထမဆံုးအႀကိမ္

   1965

   ပထမဆံုးအႀကိမ္ "Technics" အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ က်စ္လစ္ေသးငယ္ေသာ စပီကာတစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Technics အမွတ္တံဆိပ္ကို "Technics 1" EAB-1204 စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ စပီကာ အငယ္စားမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   တိုက္႐ိုက္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ေမာ္တာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ ဓာတ္ျပားလွည့္ပတ္မႈတြင္ ျမင့္မားေသာ တိက်မႈ၊ ဆူညံသံႏွင့္ စက္လည္ပတ္ တုန္ခါမႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ ကမ႓ာပထမဆံုး ၾကာရွည္ခံေသာ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို ေဈးကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စက္အမ်ိဳးအစားသည္ ထင္ရွားလူသိမ်ားေသာ အထူးဆုမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- ဒါ႐ုိက္ ဒ႐ုိက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္

   Related Category
   Technics SL-1200 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1972

   Technics SL-1200 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္သည္ လည္ပတ္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဆူညံသံနည္းပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ အသံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း နာမည္ရခဲ့ေသာ ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ စီးရီး၏ စံေမာ္ဒယ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ တီထြင္မြမ္းမံမႈမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဤေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားသည္ ယင္း၏ စနစ္တြင္ အထူးသီးသန္႔အားေကာင္းသည့္ ဓာတ္ျပားလွည့္ပတ္မႈႏႈန္းႏွင့္ ၾကာရွည္ခံမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ကလပ္ DJ မ်ား၏ သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ 2010 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ 2014 ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ 50 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အဆိုပါ အမွတ္တံဆိပ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး 2016 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ SL-1200 စီးရီး၏ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ SL-1200G ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   CU-G25V AC အခန္းျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ ေလေအးေပးစက္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိျခင္း

   1992

   CU-G25V AC အခန္းျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ ေလေအးေပးစက္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိျခင္း

   အခန္းျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ သမား႐ိုးက် ေလေအးေပးစက္မ်ားတြင္ ကြန္ရက္သံပန္း အဝိုင္းတစ္ခုပါဝင္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈမရွိသည့္ ရွည္လ်ားေသာ ကိုယ္ထည္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ကိုယ္ထည္ အရြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်ရန္ CU-G25V သည္ နည္းပညာအသစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ စတုရန္းပံု ေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ဖြဲ႕ယွက္ထားေသာ မွန္ကူကြက္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လုိက္သည္။ အဆိုပါ ဒီဇိုင္းသည္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ကိုက္ညီေသာ ဒီဇိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ CU-G25V သည္ အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   R410 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ CS-XG25M ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   R410 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ CS-XG25M ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ပံုမွန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ R22 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းအစား အဆိုပါ ေလေအးေပးစက္တြင္ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ဂုဏ္သတၱိတစ္ခု ပါဝင္သည့္ R410 ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစြာထက္ အရင္ ေရွ႕က်စြာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   CN-V1000D ကား လမ္းၫႊန္စနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1993

   CN-V1000D ကား လမ္းၫႊန္စနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   CN-V1000D တြင္ GPS လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ လမ္းၫႊန္သည့္ ဆင္ဆာပါဝင္သည္။ ပထမဆံုး လက္ေတြ႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အလိုအေလ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူသည္ သြားလိုသည့္ ေနရာကို အလြယ္တကူ ႐ိုက္ထည့္လိုက္ရံုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ၿပီးပါက စနစ္သည္ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေပးၿပီး အၾကံျပဳထားေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ျပသပါမည္။

   Related Category
   တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာအရ ဖုန္စုပ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   2004

   တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာအရ ဖုန္စုပ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   1958 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိၿပီးေနာက္ 47 ႏွစ္ေျမာက္သည့္ႏွစ္၏ ေအာက္တိုဘာလတြင္ Panasonic သည္ ဖုန္စုပ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 100 ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Palook မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Palook မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ေဈးကြက္တြင္ ပထမဆံုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ လိႈင္းအလ်ားသံုးခုျဖင့္ အလင္းထုတ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ မီးေခ်ာင္းအျဖစ္ Palook ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ၎၏ အေရာင္ပမာဏ 5000K ပါဝင္ေသာ ျမင့္မားသည့္ အလင္းေရာင္ထုတ္လႊတ္မႈ ဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖင့္ ပို၍ သဘာဝက်ေသာ အလင္းေရာင္ကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး သမား႐ိုးက် မီးေခ်ာင္းမွ မ်က္စိေအးေစေသာ မီးေရာင္ကုိ ပုိမုိထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ ၎ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ၾကာေအာင္ Palook ဟူေသာ အမည္သည္ လူသိမ်ားေသာ မီးေခ်ာင္းတံဆိပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Palook Ball ေသးငယ္ေသာ မီးသီးကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1993

   Palook Ball ေသးငယ္ေသာ မီးသီးကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Palook Ball သည္ မီးသီးအေသးစားပံုစံကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး မီးသီးအရြယ္အစားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဈးႏႈန္းေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၏ 70% ေဝစုကို ရရွိခဲ့သည့္ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ မီးသီးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာေစခဲ့သည္။sတီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- မီးသီးအမ်ိဳးအစား "Palook ball" မီးေခ်ာင္းမ်ား

   Related Category
   ကမၻာ့ ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 300 သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

   2008

   ကမၻာ့ ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 300 သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

   1985 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 ႏွင့္ 1998 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 200 ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ Panasonic သည္ ပထမဆံုး တီဗြီကို စတင္ထုတ္လုပ္သည့္ 1952 ခုႏွစ္မွစ၍ 56 ႏွစ္ၾကာ 2008 ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 300 ျပည့္မွတ္တိုင္ကို ထပ္မံရရွိခဲ့ပါသည္။ Panasonic အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ားထံ National အမည္ေအာက္တြင္ တီဗီြအလံုးေရ သန္း 100 ႏွင့္ Panasonic အမည္ေအာက္တြင္ တီဗီြအလံုးေရ သန္း 200 ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်၍ ပံုရိပ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။
   * အမွတ္တံဆိပ္အလုိက္ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ (National- 105 သန္း / Panasonic- 195 သန္း)

   Related Category
   က်ည္ဆံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး စက္ဘီးမီးခြက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1923

   က်ည္ဆံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး စက္ဘီးမီးခြက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ အထူးတပ္ဆင္ထားသည့္ ဘက္ထရီႏွင့္ အေသးစား မီးသီးေလးမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ စက္ဘီးမီးခြက္တစ္ခုကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားသည္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ 2 နာရီမွ 3 နာရီၾကား) သာ ခံႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဘက္ထရီသည္ နာရီ 30 ေက်ာ္ခံသည့္အတြက္ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ လံုးဝေျပာင္းလဲထားသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Super Iron ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1927

   Super Iron ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မူလတန္းေက်ာင္း ဆရာမ်ား၏ လစာသည္ ယန္း 50 ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည့္ ေခတ္တြင္ 4 ယန္း 5 ယန္း ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးပူမ်ားကုိ ထိုအခ်ိန္က ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သာ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကိ မတ္ဆုရွိတ၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ တစ္လလွ်င္ အလံုးေပါင္း 10,000 ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးအစားအသစ္၏ ေဈးႏႈန္းကို 3.5 ယန္းခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ေကာင္းစြာ ရရွိခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္မ်ား- အထူး လွ်ပ္စစ္မီးပူ

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1931

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   National Lamp ၏ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားကုိ အဓိက ေရာင္းအားစံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားသည္ တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ မိမိေဖာက္သည္၏ ဘက္ထရီေျခာက္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုကုိ ဝယ္ယူၿပီး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားကို စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   2013

   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   1951 စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ Panasonic Corporation Appliances လုပ္ငန္းသည္ 2013 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 23 ရက္တြင္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အလံုးေရ သန္း 100 ထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သို႔ တည္ေထာင္သူ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ စီးပြားေရး ေဈးကြက္ကို ျမင္ခဲ့ရာမွ Panasonic ၏ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ သမိုင္းေၾကာင္း စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အိမ္ရွင္မမ်ားကို မ်ားျပားလွေသာ အိမ္မႈကိစၥဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမွ လြတ္ေျမာက္ေစမည့္ အေရးပါသည့္ ထုတ္ကုန္ တစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ၎က ယူဆခဲ့သည္။ ဤစိတ္ကူးကို အေျခခံသည့့္ သူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ကုန္ပစၥည္းကို စတင္တီထြင္ခဲ့သည္။ 1951 ခုႏွစ္တြင္ အိုဆာကာရွိ စက္ရံုေပါင္း 13 ခု၌ "လႈပ္ခါေမႊေႏွာက္ေလွ်ာ္ဖြပ္သည့္ အမ်ိဳးအစား အဝတ္ေလွ်ာ္စက္" ကို စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ 1950 ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ဂ်ပန္ေဈးကြက္အတြင္း စြမ္းရည္ျပည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ 1972 ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း အလံုးေရ 10 သန္းသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး 1998 တြင္ သန္း 50 အထိ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ တရုတ္ႏွင့္ အျခား အာဆီယံေဒသမ်ားတြင္လည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ 15 ႏွစ္အတြင္း အလံုးေရ သန္းေပါင္း 50 မွ သန္း 100 ထိ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1936

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္သည့္ (12-လက္မ စားပြဲတင္ ပံုစံ) လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မီးပ်က္ခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 20-W မီးသီးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1941

   ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မီးပ်က္ခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 20-W မီးသီးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ မီးေမာင္း (ဓာတ္မီး) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1945

   သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ မီးေမာင္း (ဓာတ္မီး) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဒုတိယကမၻ႓ာစစ္ၿပီးေနာက္ ဤကုန္ပစၥည္းသည္ ကုမၸဏီ၏ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈကို ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ဤဓာတ္မီးအတြက္ ဂ်ပန္အမည္သည္ ကုမၸဏီတြင္း နာမည္ေပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ အသံုးမ်ားေနဆဲျဖစ္သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1950

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေျဖာင့္တန္းေသာ မီးေခ်ာင္း (ေန႔အလင္းေရာင္ကဲ့သို႔ အေရာင္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးေသာ၊ 20 W အားမီးေခ်ာင္း) FL-20D ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1951

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အေမရိကန္ ေဈးကြက္ကို ေလ့လာသည့္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ "အိမ္ရွင္မမ်ားကို အဝတ္မ်ား ပင္ပန္းစြာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္" ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ Panasonic အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ထုတ္လုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အဆိုပါႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး လႈပ္ခါေမႊေႏွာက္ေလွ်ာ္ဖြပ္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-01 ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ 1956 ခုႏွစ္တြင္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ အျဖဴအမည္း တီဗြီႏွင့္ ေရခဲေသတၱာတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လူတိုင္းဝယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည့္ "မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း သေကၤတသံုးခု" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- လႈပ္ခါေမႊေႏွာက္ေလွ်ာ္ဖြပ္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေမႊစက္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1952

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေမႊစက္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာအသံုးျပဳေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းျဖစ္သည့္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1953

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာ NR-351 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ အျဖဴအမည္း တီဗြီတို႔ႏွင့္အတူ ေရခဲေသတၱာမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ "မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း သေကၤတသံုးခု" အနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ အဖိုးႏႈန္း ျမင့္မားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- လွ်ပ္စစ္ ေရခဲေသတၱာ

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး တိပ္ေခြျဖင့္ အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး တိပ္ေခြျဖင့္ အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၾကာရွည္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း တိပ္ေခြသံုးၿပီး အရည္အေသြးျမင့္စြာ အသံဖမ္းယူေပးႏုိင္သည့္ AC ဦးစားေပး နည္းလမ္းအတြက္ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ကို လိုင္စင္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖံုးဖြင့္ ဖလင္တိပ္ႀကိဳးသံုး အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎သည္ Panasonic ၏ အသံဖမ္းပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အသံဖမ္းစက္

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထိုအခ်ိန္က ေလေအးေပးစက္ကို "အိမ္သံုးအေအးေပးစက္ (Home Coller)" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး အျပင္ဘက္ကို ထုတ္ထားေသာ စက္၏ေနာက္ဘက္မွတစ္ဆင့္ ေလဝင္လမ္းေၾကာင္း စီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ နံရံတြင္ ကပ္၍တပ္ဆင္ရေသာ ျပတင္းေပါက္ပံုစံ ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အိမ္သံုး ေလေအးေပးစက္

   Related Category
   အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္တြင္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း 1969 ခုႏွစ္တြင္ အိတ္ေဆာင္အရြယ္အစား ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည္။ 1979 ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ အဘိဓာန္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   SR-18 Electric Automatic Rice Cooker ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   SR-18 Electric Automatic Rice Cooker ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယင္းသည္ Panasonic ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္ေဆးေၾကာေပးသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎ကုိ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းအတုိင္း ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ေဈးႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္၊ အဓိကအားျဖင့္ ၎၏ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ ထိုေခတ္အခါက ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းမျဖစ္ခဲ့ပါ။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ MK-800 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ MK-800 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္မီးဖိုတို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္မီးဖိုတို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္ မီးဖို NE-8600 တို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ 1978 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ NE-8700 မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္မီးဖိုကို ျပသထားသည္။[プレスリリース] パナソニックが家庭用燃料電池「エネファーム」の累計生産10万台を達成(2017年3月23日)

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ SD-BT2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1987

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ SD-BT2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   SD-BT2 အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေနအိမ္တြင္ပင္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဖုတ္ထားသည့္ ေပါင္မုန္႔ကို စားသံုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤအစားအစာစားသံုးမႈဆိုင္ရာ လူေနမႈပံုစံအသစ္ကို အဆိုျပဳၿပီးေနာက္ ကုန္ပစၥည္းသည္ အလြန္တရာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အိမ္သံုး မုန္႔ဖုတ္စက္သည္ ေဈးကြက္တြင္း အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနရာရလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ တီထြင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးအစား အဆိုျပဳခ်က္ အသစ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ပင္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ 2012 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းသည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ေလးသန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမ႓ာ့ပထမဆံုး IH ထမင္းေပါင္းအိုး

   1988

   ကမ႓ာ့ပထမဆံုး IH ထမင္းေပါင္းအိုး "Nippon Daki" SR-IH18 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထမင္းအိုးကို တိုက္႐ိုက္အပူေပးရန္ IH စနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးကို အဆိုပါႏွစ္တြင္ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ နည္းပညာ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို သိရွိေစရန္ ထမင္းေပါင္းအိုးအတြက္ သမား႐ိုးက် လံုးဝန္းေသာ ပံုစံတစ္ခုမွ စတုရန္းပံုစံဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ျမင့္မားေသာ အပူေပးစြမ္းအားျဖင့္ အရသာရွိေသာ ထမင္းကို ခ်က္ႏိုင္စြမ္းသည္ လူေျပာမ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Asuka SE-200 Furniture-Style Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1964

   Asuka SE-200 Furniture-Style Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960 ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ပိုင္းအထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္စက္၊ ေရဒီယိုလိႈင္းႏႈန္းဖမ္းစက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ စပီကာတို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ "စုေပါင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ိဳးအစား" စတီရီယိုမ်ားသည္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ "Asuka" သည္ ထိုေခတ္ကာလ၏ ပံုစံကို ထင္ဟပ္ေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္း စတီရီယိုတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ စတီရီယိုကုိ ဧည့္ခန္းတြင္ အလွျပသထားရန္ သင့္ေလ်ာ္သာ ဇိမ္ခံပရိေဘာဂပစၥည္း ပံုစံျဖင့္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားသည္။ ၎သည္ အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 1996 ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Super Collection တြင္ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   Concise Compo, Component Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   Concise Compo, Component Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါ တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ထားေသာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ စတီရီယိုျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မ်ားျပားေသာ စတီရီယိုစင္မ်ားမွ ေအာ္ဒီယိုစနစ္မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ၿပီး မိမိနားဆင္လုိသည့္ေနရာတုိင္းတြင္ စတီရီယိုပစၥည္းကို တပ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ဂ်ပန္တို႔၏ ေအာ္ဒီယိုဒီဇိုင္းမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   MW-303, a Rectangular Jet-Type Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954

   MW-303, a Rectangular Jet-Type Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ေရမ်ားကို စစ္ထုတ္ရန္အတြက္ အဝတ္ေရညႇစ္စက္မ်ားပါဝင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-303 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ၿပီးသည့္အဝတ္အထည္မ်ားကို လက္ျဖင့္ေရညႇစ္ရမည့္ ဒုကၡမွကင္းေဝးေစသည္။

   Related Category
   N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ အဝတ္ေလွ်ာ္ကန္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ ေရေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္ လွည့္ပတ္အေျခာက္ခံျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ၿပီး ေရေလာင္းထည့္ျခင္းမွသည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လွည့္ပတ္အေျခာက္ခံျခင္းအထိ စက္ျဖင့္သာ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ N-7000 ကို သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   MC-2 Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   MC-2 Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဖုန္စုစည္းစက္တစ္ခု ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ MC-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   MC-8 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   MC-8 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎၏ ထူးျခားေသာ ဆလင္ဒါပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ ထူးကဲေသာ လွည့္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ MC-8 ဆလင္ဒါပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းသည္ Panasonic ၏ ဖုန္စုပ္စက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာမႈကို အစပ်ိဳးေပးခဲ့သည္။

   Related Category
   MC-1000C Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   MC-1000C Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ႀကီးမားေသာ ဘီးႏွင့္ ေရွ႕ဘက္စြပ္ဖားဘီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရာငယ္ေလးမ်ားတြင္ပင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည့္ ထူးကဲသည့္ တည္ၿငိမ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္တို႔ကို ရရွိခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သူ ဂ်ပန္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဒီဇိုင္နာ အလန္ ရွိမဇကိ ဖန္တီးခဲ့ေသာ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းကို ထိပ္တန္းပစၥည္းအျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻ႓ာစစ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒီဇိုင္း သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ခ်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ 630,000 လံုးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   “Mysonic” RQ-303 Portable Audio Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1963

   “Mysonic” RQ-303 Portable Audio Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ "ဂ်ပန္ယန္း 10,000 တန္ ကုန္ပစၥည္း" အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ထိုအခ်ိန္က တိပ္အသံဖမ္းစက္မ်ား၏ ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းသည္ ဂ်ပန္ယန္း 20,000 ဝန္းက်င္ပတ္လည္မွာပင္ ရွိေနစဥ္ အဆိုပါကုန္ပစၥည္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ Panasonic အေနျဖင့္ အဆိုပါႏွစ္ဝက္အတြင္းမွာပင္ ေဈးကြက္ေဝစု 50% ေက်ာ္အထိ တိုးျမင့္ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   RQ-210 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1968

   RQ-210 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ တိပ္အသံဖမ္းစက္ကုိ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ကက္ဆက္စံႏႈန္း (ကက္ဆက္တိပ္) အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   RN-Z07 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1980

   RN-Z07 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   15.7 မီလီမီတာရွိသည့္ အဆိုပါအသံဖမ္းစက္သည္ ကမၻာ့ အပါးလႊာဆံုး မိုက္ခ႐ိုကက္ဆက္ အိတ္ေဆာင္ တိပ္အသံဖမ္းစက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-700 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-700 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   1994

   လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   က်စ္လစ္ေသးငယ္၍ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းရည္ ျမင့္မားေသာ လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို စတင္၍ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုတ္ဘြတ္(ခ္) PC မ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းဘက္ထရီမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(EV)မ်ားကို စြမ္းအင္ပံ့ပိုးေပးရန္ လုပ္ငန္းတြင္း သံုးစြဲမႈမွသည္ ဆဲလ္ဖုန္းအားသြင္းကိရိယာမ်ားအတြက္ အရန္ဘက္ထရီပါဝါ ပံ့ပိုးေပးရန္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္အျပင္ ဆိုလာျပားမ်ားကဲ့သို႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ရယူ၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ေပးေသာ ဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ သိုေလွာင္မႈစနစ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္းဘက္ထရီ

   Related Category
   VZ-C510 VHS Portable Video Camera ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   VZ-C510 VHS Portable Video Camera ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိတ္ေဆာင္ VHS ဗီဒီယိုကင္မရာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုက္ေသာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားတြင္ သီးျခား ကင္မရာအပိုင္းႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးသည့္ အပိုင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

   Related Category
   ပံုရိပ္ပီျပင္ရွင္းလင္းေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ

   1990

   ပံုရိပ္ပီျပင္ရွင္းလင္းေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ "Brenby" NV-S1 Video Camera ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Brenby NV-S1 တြင္ Fuzzy Gryo ပံုရိပ္ပီျပင္ရွင္းလင္းေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ ဗီဒီယိုကင္မရာ ေဈးကြက္တြင္ လွပေသာ ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစရန္ ကင္မရာစတင္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသစ္ထပ္မံေပါင္းထည့္ထားသည့္ စံႏႈန္းေၾကာင့္ ဗီဒီယိုကင္မရာသည္ အလြန္တရာ လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။

   Related Category
   NV-DJ1 3CCD Digital Video Camera ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1995

   NV-DJ1 3CCD Digital Video Camera ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပံုကူးယူရာ၌ အေရာင္ထြက္အရည္အေသြး လွပေစရန္ ျမင့္မားေသာ ပံုအရည္အေသြး DVC ပံုစံႏွင့္ 3CCD စနစ္တို႔ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ အရာဝတၱဳမ်ားကို ခ်ိန္ရြယ္႐ိုက္ကူးရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစရန္ မွန္ဘီလူးမ်ား၏ ဝင္႐ိုးႏွင့္ ႐ိုက္ကြင္း႐ိုက္ကြက္ျပသည့္ ကိရိယာတို႔ကို တစ္ေျပးတည္းခ်ိန္ညႇိ၍ ထူးျခားေသာ ႁပြန္ပံုစံ ကိုယ္ထည္ကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖင့္ အဆိုပါဗီဒီယိုကင္မရာသည္ အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   အျဖဴအမည္း တိပ္ႀကိဳးရစ္လံုးႏွစ္ခုပါေသာ ဗီဒီယိုတိပ္အသံဖမ္းစက္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1964

   အျဖဴအမည္း တိပ္ႀကိဳးရစ္လံုးႏွစ္ခုပါေသာ ဗီဒီယိုတိပ္အသံဖမ္းစက္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Mac Lord NV-8800, VHS-Format Home Video ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Mac Lord NV-8800, VHS-Format Home Video ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယင္းသည္ ပထမဆံုး VHS ပံုစံ အိမ္သံုး ဗီဒီယိုစက္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ စံႏႈန္းမီေစရန္ VHS ႏွင့္ Betamax တို႔ အားျပဳိင္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း 1980 ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းကာလအတြင္းတြင္ VHS ပံုစံကို ထိုေခတ္အခါက တီဗြီအစီအစဥ္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ စံႏႈန္းအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၿပီး BD/DVD ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ား ေပၚထြက္လာသည့္ အခ်ိန္ထက္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း 30 ေက်ာ္ၾကာ အဆိုပါစံႏႈန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

   Related Category
   NV-E505 Video Tape Recorder (VTR) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   NV-E505 Video Tape Recorder (VTR) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယင္းေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားသည္ ဘားကုဒ္တစ္ခုကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မည္သူမဆို တီဗြီအစီအစဥ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ႐ုပ္သံသြင္းထားရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ ၎သည္လည္း အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   FF-393 Light Scope Microscope ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   FF-393 Light Scope Microscope ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဆလင္ဒါႏွစ္ခုပံုစံရွိေသာ "အိတ္ေဆာင္ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္" တြင္ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး အလင္းေရာင္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ သယ္ယူသြားႏိုင္ေသာ အရြယ္အစားျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝတရားကုိ ေလ့လာစူးစမ္းရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ တိက်မႈကို လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း 20 ေက်ာ္ၾကာ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   အသင့္အတင့္ ေအးခဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည့္ NR-304CV ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   အသင့္အတင့္ ေအးခဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည့္ NR-304CV ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၾကာရွည္သိမ္းဆည္းရမည့္ အစားအစာကို ေအးခဲထားရန္ လိုအပ္သည္ ဟူေသာ သမား႐ိုးက် အေတြးအေခၚကို ဆန္႔က်င္လ်က္ အပူခ်ိန္ -3ºC ထားရွိၿပီး အသင့္အတင့္ ေအးခဲသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဤေရခဲေသတၱာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ေအးခဲထားသည္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ အစားအစာမ်ားမွာ မာေတာင့္သြားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ထုတ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း အသံုးျပဳ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္သည္။ ေအးခဲေနသည္ကို အရည္ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ အရည္တစ္စက္စက္က်ၿပီး အရသာႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္းလည္း မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အလြန္အမင္း ႏွစ္ၿခိဳက္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကၿပီး အသင့္အတင့္ ေအးခဲျခင္းသည္ Panasonic ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   Technics SL-10 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1979

   Technics SL-10 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   တိက်မႈျမင့္မားေသာ တုိက္႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ေမာ္တာတစ္ခုႏွင့္ မ်ဥ္းေျဖာင့္အတိုင္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရြ႕လ်ား၍ အစဥ္အတိုင္း ဖြင့္ေပးသည့္ ဓာတ္စက္လက္တံတစ္ခုႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ထည့္သြင္းထားသည့္ က်စ္လစ္ေသးငယ္ေသာ အမ်ိဳးအစား LP ဂ်ာကင္အက်ႌအရြယ္အစား ေအာက္ခံကိုယ္ထည္ပါဝင္သည့္ အဆိုပါစက္သည္ အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေသာ ဓာတ္စက္ျဖစ္ပါသည္။ 1980 ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္း အထူးဆုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ 1996 ခုႏွစ္တြင္ ၎ဓာတ္စက္သည္ နယူးေယာက္ရွိ ေမာ္ဒန္ အႏုပညာလက္ရာ ျပတိုက္ (MoMA) ရွိ စုစည္းျပသမႈတြင္ ျပသရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 1/f မတ္တပ္ပန္ကာ F-C303E ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 1/f မတ္တပ္ပန္ကာ F-C303E ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ အိတ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   Panasonic ၏ အိတ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ ထရန္စစၥတာသံုးအမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူ ကိရိယာ CB-851 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ ထရန္စစၥတာသံုးအမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူ ကိရိယာ CB-851 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး (1.5 လက္မ) တီဗြီ

   1969

   ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး (1.5 လက္မ) တီဗြီ "Mica 1" TR-001 အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ 1.5 လက္မ CRT အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး အျဖဴအမည္းတီဗြီ "Mica 1" TR-001 ကုိ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ထဲတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ထိုတီဗြီတြင္ ဂ်ပန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကၽြမ္းက်င္ေသာ အရြယ္အစားေလၽွာ့ခ်သည့္ အဆင့္ျမင့္စြမ္းရည္မ်ားကုိ အျပည့္အဝအသုံးခ်ခဲ့ပါသည္။ "Mica 1" ကုိ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1918

   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ဝယ္လိုအားမ်ားလာမည္ဟု တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတက ယုံၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္၍ ေဈးကြက္ထဲျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလက အိမ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ မီးေခ်ာင္းတစ္ခုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တစ္ေပါက္သာ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မီးေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ သုံးႏုိင္ေစေသာ သုိ႔႔႕မဟုတ္ မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မီးပူကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏုိင္ေစေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလာပါသည္။
   * ဓာတ္ပုံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္း(ဝဲ)ႏွင့္ 1920 တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္(ယာ) ကုိ ျပသထားပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမစိုက္တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမစိုက္တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998 ခုႏွစ္တြင္ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ တီဗြီ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မွုမ်ား စတင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္စြာပင္ Panasonic သည္လည္း ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမစိုက္ေဖာမတ္ 18 ခုလုံးဖမ္းယူႏိုင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ တီဗြီႏွင့္ ၾကားခံကိရိယာ (ေအာက္စက္) အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ ဒီဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းတြင္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာခဲ့ေသာ မွတ္တမ္္းပင္ျဖစ္္ပါသည္။ ဥေရာပေစ်းကြက္အတြက္ Panasonic သည္ ယူေက၏ BIB မွ ဒီဂ်စ္တယ္႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေအာက္စက္ကုိ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ဆန္းသစ္တီထြင္ ထုတ္ကုန္- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗြီမ်ား

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ CS-80Z ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ CS-80Z ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎မွာ အတြင္းယူနစ္တစ္ခုႏွင့္ အျပင္ယူနစ္တစ္ခုစီပါေသာ Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္သည္။

   Related Category
   3DO REAL Interactive Multi-Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1994

   3DO REAL Interactive Multi-Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   32-bit ဂိမ္းစက္မ်ား၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ 3DO ႐ုိး႐ုိးေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခ်ိန္ကတည္းက ဂိမ္းတစ္ခုတည္းသာကစားႏိုင္သည့္စက္ထက္ပိုေသာ "3DO REAL" ကုိ မ်ိဳးစုံအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အိမ္သုံးကိရိယာအျဖစ္ ေစ်းကြက္တင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စက္၏ ေစ်းႏွုန္းျမင့္မားမႈ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမရွိမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ပစၥည္းမ်ားလ်င္ျမန္စြာေပါမ်ားလာမႈကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားစြာေၾကာင့္ အဆိုပါစက္ပစၥည္းအား ေရာင္းခ်မႈကုိ ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ "3DO REAL" ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီးႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။

   Related Category
   SD မမ္မုိရီကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ RR-XR330 IC Recorder ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   SD မမ္မုိရီကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ RR-XR330 IC Recorder ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   64-MB SD မမ္မုိရီကတ္ထည့္သြင္းထားေသာ အဆိုပါ IC အသံဖမ္းစက္သည္ ခန္႔မွန္းေၿခ 10 နာရီႏွင့္ မိနစ္ 50 ၾကာ အသံဖမ္းႏုိင္သည္။ ၎တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖမ္းယူမႈအဆင့္ကုိ ၾကည့္ရႈၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ LCD အဆင့္ မီတာပါဝင္သည္။

   Related Category
   NV-W1 VHS World Standard VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   NV-W1 VHS World Standard VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အသုံးျပဳေသာ NTSC စနစ္ႏွင့္ PAL ႏွင့္ SECAM အပါအဝင္ ႐ုပ္ပုံသုံးခုရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္းစနစ္ကုိ ပံ့ပိုးသည့္ ပထမဆုံးတြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ VTR စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကုိ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဗို႔အားေျပာင္းလဲေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

   Related Category
   စြမ္းအင္အေခၽြတာဆုံးႏွင့္ ယိုယြင္းမႈအနည္းဆုံးျဖင့္ ေဘ့စ္အသံကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ေသာ SST-1 Twin Loaded-Horn Speaker System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1988

   စြမ္းအင္အေခၽြတာဆုံးႏွင့္ ယိုယြင္းမႈအနည္းဆုံးျဖင့္ ေဘ့စ္အသံကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ေသာ SST-1 Twin Loaded-Horn Speaker System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   SST-1 အသံခ်ဲ႕စက္စနစ္တြင္ အေနာက္ဖက္၌ အရွည္မတူေသာခရာႏွစ္ခုပါဝင္သည့္ ႏွဲပုံစံကိရိယာတစ္ခုပါဝင္သည္။ အသင့္ျမတ္ဆုံးႀကိမ္ႏွုန္းတုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ရရွိေစရန္အတြက္ ခရာ၏ ပုံစံမ်ားႏွင့္အလ်ားမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ဖန္တီးထားပါသည္။

   Related Category
   Corner Air Conditioner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   Corner Air Conditioner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မ်က္ႏွာၾကက္ေထာင့္တြင္တပ္ဆင္ရသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆုံး ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ CS-PG28Y2 ေလေအးေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   CN-V900D Car Navigation System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   CN-V900D Car Navigation System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ေရြ႕လ်ားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျပသသည့္စနစ္ႏွင့္ အသံျဖင့္လမ္းညႊန္ေပးေသာ VICS ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ CN-V900D အမ်ိဳးအစားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   MC-5 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   MC-5 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆလင္ဒါပံုစံ အမ်ိဳးအစား ဖုန္စုပ္စက္ MC-5 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   “Hayabusa” MC-8800C Silent-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1973

   “Hayabusa” MC-8800C Silent-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဖုန္စုပ္စက္မ်ားတြင္ အသံအၿငိမ္ဆံုးျဖစ္ေသာ "Hayabusa" MC-8800C ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panacolor Video Integrated TV and Video (with Camera) Console ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1973

   Panacolor Video Integrated TV and Video (with Camera) Console ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ပထမဆံုး "Panacolor Video" Integrated TV and Video (with Camera) Console PV-550C သည္ တီဗီြေမာ္နီတာ၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အတူတကြေပါင္းစည္းထားေသာ ပထမဆံုးပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္သည္ တီဗီြထုတ္လႊင့္မႈမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ကင္မရာအသံုးျပဳ၍ အလြယ္တကူရိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေစပါသည္။

   Related Category
   ကင္မရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုး VHS ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္

   1985

   ကင္မရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုး VHS ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ "MacLord Movie" NV-M1 ဗီဒီယုိကင္မရာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယခင္ သီးျခားကင္မရာအပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုအပိုင္မ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးထားသည့္ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ "MacLord Movie" NV-M1 VHS ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1928

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   (40 W) ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူကူးျပားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1932

   (40 W) ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူကူးျပားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးေသြးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1933

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးေသြးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   (300 W ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူဓာတ္ေပး ဖိုပံုစံ) လွ်ပ္စစ္

   1934

   (300 W ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူဓာတ္ေပး ဖိုပံုစံ) လွ်ပ္စစ္ "Kotatsu" အပူေပးစက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   National အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1948

   National အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံဖမ္းလႊင့္စက္ျဖစ္ေသာ T-1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံဖမ္းလႊင့္စက္ျဖစ္ေသာ T-1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆီသံုးအပူေပးစက္ျဖစ္ေသာ KSR-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆီသံုးအပူေပးစက္ျဖစ္ေသာ KSR-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တစ္ကုိယ္ေရသံုး ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာျဖစ္ေသာ PQ-10 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1983

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တစ္ကုိယ္ေရသံုး ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာျဖစ္ေသာ PQ-10 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ "Panacom M Series" CV-M353FD ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ "Panacom M Series" CV-M800HE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1992

   TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ျဖစ္ေသာ KX-GA3 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1994

   သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ျဖစ္ေသာ KX-GA3 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး

   1994

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး "PD" အေခြစနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုးအေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာ "PD" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 650 MB အထိ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ဖြင့္စက္တစ္ခုတည္းႏွင့္ အျမန္ႏႈန္း 4 မ်ိဳးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဒတာမ်ားကုိ ဖ်က္ၿပီး ျပန္ေရးထည့္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ CD-ROM ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဘာပင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ

   1997

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဘာပင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ "Pinocchio" ALA-P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1927

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   မ်ိဳးစံုသံုး ဟင္းခ်က္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1932

   မ်ိဳးစံုသံုး ဟင္းခ်က္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   (2-kW ခလုတ္ပါ) ေလးေထာင့္ပံု လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   (2-kW ခလုတ္ပါ) ေလးေထာင့္ပံု လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုး EC-21 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ျပိဳင္နက္မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1955

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ျပိဳင္နက္မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္ MJ-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္ MJ-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ထမင္းေပါင္းအိုး EC-36 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ထမင္းေပါင္းအိုး EC-36 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အကင္စက္ NRT-800A ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အကင္စက္ NRT-800A ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   MJ-3 Juicer ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   MJ-3 Juicer ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထုိအခ်ိန္က "အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွထြက္ေသာ အရည္မ်ား၏အာနိသင္" သည္ အဓိကေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး Panasonic ၏ အသီးအရည္ညႇစ္စက္သည္လည္း ေစ်းကြက္ေဝစု၏ 80% ထိရရွိခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ WH-620 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ WH-620 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပို႔ကုန္အျဖစ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည့္ T-100 Series Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1964

   ပို႔ကုန္အျဖစ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည့္ T-100 Series Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထရန္စစ္စတာ 9 ခုႏွင့္ လႈိင္းခြင္ 4 ခုရွိၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ပစၥည္းအျဖစ္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဆိုပါပစၥည္းသည္ ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အလြန္အေရာင္းသြက္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ပထမဆံုး National ေနစြမ္းအင္သံုး အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   ပထမဆံုး National ေနစြမ္းအင္သံုး အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလုိင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလုိင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖိအားသံုး ဟင္းေပါင္းအုိး SR-20PT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖိအားသံုး ဟင္းေပါင္းအုိး SR-20PT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ပန္းကန္ေျခာက္စက္ FD-03DB ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ပန္းကန္ေျခာက္စက္ FD-03DB ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေႏႊးစက္ SK-200 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေႏႊးစက္ SK-200 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ

   1972

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ "Pana Memory" VB-833 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာ NR-450SS ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1973

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာ NR-450SS ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Silver Oxide ဆဲလ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Silver Oxide ဆဲလ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး "Cool Top Wagon" KZ-1W သံလုိက္သံုး အပူေပးစနစ္ျဖင့္ ထမင္းေပါင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Cool Top Wagon KZ-1W သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအား မီးသံုးရန္မလိုပဲ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ စြမ္းအင္ေခြ်တာစြာ သံုးစြဲႏိုင္ေစသည္။ KZ-1W သည္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲတြင္ လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ႏိုင္ေစေသာ အျပားပံုစံ ရွိသည္။

   Related Category
   ေနအပူစြမ္းအင္သံုး ဗဟိုေရပူစနစ္ Solar Hot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   ေနအပူစြမ္းအင္သံုး ဗဟိုေရပူစနစ္ Solar Hot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေဖာ္မတ္အားလံုးအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေနစြမ္းအင္သံုးဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1983

   ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေဖာ္မတ္အားလံုးအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေနစြမ္းအင္သံုးဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   VE-150 Telephone Answering Machine ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   VE-150 Telephone Answering Machine ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း

   1987

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း "Pana Pop 51," ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးအလင္းေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းပါ မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1989

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးအလင္းေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းပါ မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Neo-Black, Manganese Dry Cell Battery ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1989

   Neo-Black, Manganese Dry Cell Battery ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေသာ

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေသာ "secre" CI-PI ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အမ်ိဳးအစား အိမ္သံုးႀကိဳးမဲ့ဖုန္း VE-PX1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1994

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အမ်ိဳးအစား အိမ္သံုးႀကိဳးမဲ့ဖုန္း VE-PX1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   သိပ္သည္းဆျမင့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပူကာလွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1999

   သိပ္သည္းဆျမင့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပူကာလွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ကင္းလြတ္ၿပီး စိုထိုင္းဆဖယ္ရွားစနစ္အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ တစ္အိမ္လံုးသံုး ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1937

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎တြင္ စုတ္တံဖယ္ရွားႏိုင္ေသာအိမ္ႏွင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ခလုတ္တပ္ဆင္ထားသည္။ ၎အား သစ္သားဘူးျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေၾကာ္စံုဆီသန္႔စက္ TK80 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေၾကာ္စံုဆီသန္႔စက္ TK80 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ကိုင္ဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ LCD ျပားပါေသာ TR-3LT1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1986

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ LCD ျပားပါေသာ TR-3LT1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗြီျဖစ္ေသာ TH-5P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1972

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗြီျဖစ္ေသာ TH-5P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   CRT မွစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ကမာၻ႔အေသးဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗီြဖန္တီးႏိုင္ရန္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို အေသးခ်ံဳ႕ထားသည့္ TH-5P1 အား ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။ ကားအတြင္းဖက္ႏွင့္ အျပင္ဖက္တြင္ တီဗြီကုိခံစားၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တြင္ AC အားပံ့ပိုးေသာ ဘက္ထရီ၊ သီးသန္႔ဘက္ထရီႏွင့္ ကားဘက္ထရီဟူေသာ ဘက္ထရီသံုးမ်ိဳးပါစနစ္ကုိ အသံုးျပဳထားသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာ ေရာင္စံုတီဗြီျဖစ္ေသာ TH-30PU ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာ ေရာင္စံုတီဗြီျဖစ္ေသာ TH-30PU ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ VZ-M10 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1976

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ VZ-M10 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့အေသးဆံုး 3 လက္မ အေရာင္စံုမိုက္ခရိုတီဗီြကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1981

   ကမၻာ့အေသးဆံုး 3 လက္မ အေရာင္စံုမိုက္ခရိုတီဗီြကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ရုပ္ျငိမ္ကင္မရာျဖစ္ေသာ AG-ES ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ရုပ္ျငိမ္ကင္မရာျဖစ္ေသာ AG-ES ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ပါး အေရာင္စံုတီဗီြျဖစ္ေသာ

   1993

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ပါး အေရာင္စံုတီဗီြျဖစ္ေသာ "Flat Vision" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-1010 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-1010 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1968

   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ျဖစ္ေသာ NV-2320 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ရိုက္ကူးေရးသိပ္သည္းဆကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဆန္းသစ္ထားေသာ စိတ္ကူးကုိ VHS ၊ βmax ႏွင့္ DVC တုိ႔တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   2 နာရီမွ 4 နာရီၾကာ ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ VBT-200 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   2 နာရီမွ 4 နာရီၾကာ ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ VBT-200 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   6 နာရီၾကာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ NV-6000 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1979

   6 နာရီၾကာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ NV-6000 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါထုတ္ကုန္သည္ ကမၻာပထမဆံုး 6 နာရီၾကာ ႐ုိက္ကူးႏုိင္စြမ္းကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   National Socket 2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   National Socket 2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎မွာ စူးရွေသာအလင္း၊ မႈန္ျပေသာအလင္းေရာင္ႏွင့္ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖစ္ေနေသာ အလင္းေရာင္ကုိ ခ်ိန္ညႇိႏုိင္သည့္ 3 မ်ိဳးသံုး ခလုတ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္ျပိဳင္နက္ပိတ္ေပးထားႏုိင္သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး CD ဖြင့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1982

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး CD ဖြင့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပ်ားအံုပံုစံ စပီကာျပားမ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1983

   ပ်ားအံုပံုစံ စပီကာျပားမ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆုိပါစပီကာမ်ားသည္ ကမၻာ့အပါးလႊာဆံုး 6.5 စင္တီမီတာ ကိုယ္ထည္ရွိသည့္အျပင္ Hi-Fi အသံစနစ္လည္း ပါရွိပါသည္။

   Related Category
   ေလဝင္ေလထြက္ မရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္ျဖစ္ေသာ CU-B7WG71R2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1994

   ေလဝင္ေလထြက္ မရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္ျဖစ္ေသာ CU-B7WG71R2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းဒီဂ်စ္တယ္ စတူဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းဒီဂ်စ္တယ္ စတူဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး FM ေရဒီယို EA-765 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး FM ေရဒီယို EA-765 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာပါသည့္ေရဒီယို UB-150 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာပါသည့္ေရဒီယို UB-150 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   RQ-112 တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   RQ-112 တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး No. 3 တိပ္ေခြပါဝင္သည့္ ဘက္ထရီသံုးလက္ကိုင္တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးအသံဖမ္းစက္ RQ-160 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးအသံဖမ္းစက္ RQ-160 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း 8 ပုဒ္အထိကူးယူႏိုင္သည့္ တိပ္ေခြကူးစက္ RS-800U ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း 8 ပုဒ္အထိကူးယူႏိုင္သည့္ တိပ္ေခြကူးစက္ RS-800U ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကက္ဆက္ပံုစံ တိပ္ေခြကူးစက္ EL-3301T ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကက္ဆက္ပံုစံ တိပ္ေခြကူးစက္ EL-3301T ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးစတီရီယုိစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးစတီရီယုိစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကား CD အေခြေျပာင္းစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကား CD အေခြေျပာင္းစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

   1995

   ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

   ဘက္ထရီလဲရန္မလုိေသာ လက္ပတ္နာရီမ်ားအတြက္ အရန္စြမ္းအင္အျဖစ္ ကမၻာ့ပထမဆံုးဘက္ထရီကုိ တီထြင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာ ကြင္းႏွစ္ကြင္းပါ မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာ ကြင္းႏွစ္ကြင္းပါ မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ဒ႐ုိက္ LK-RV8581AT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ဒ႐ုိက္ LK-RV8581AT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးစတီရီယုိကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးစတီရီယုိကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1929

   ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကယ္သီးပံုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1986

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကယ္သီးပံုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီ အလံုးေရေပါင္း 3 သန္းအထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

   2004

   မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီ အလံုးေရေပါင္း 3 သန္းအထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

   မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ 1988 ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး တီဗြီမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လာခဲ့ရာ အလံုးေပါင္း 3 သန္းအထိ မွတ္တမ္းတင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အေျခစိုက္ဌာနျဖစ္ေသာ Extrema စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   2012

   ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အေျခစိုက္ဌာနျဖစ္ေသာ Extrema စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပမာဏမ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ စက္ရံုအသစ္ကုိ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ အိတ္စ္ထရီမာျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ဒီဇုိင္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္လုပ္ေရးအေျခစိုက္ဌာနျဖစ္ေသာ အဆုိပါစက္ရံုတြင္ ေရခဲေသတၱာမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း 2014 တြင္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ဘက္ထရီေျခာက္စုစုေပါင္း 10 ဘီလ်ံထိ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

   2017

   ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ဘက္ထရီေျခာက္စုစုေပါင္း 10 ဘီလ်ံထိ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

   Panasonic ဘရာဇီးကုိ 1970 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျပီး ႏွစ္ 50 ျပည့္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ဘက္ထရီအလံုးေပါင္း 10 ဘီလ်ံထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သလို အဆိုပါအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ဆာဂ်ိဳ႕စ္စက္ရံုတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကားစတီရီယိုျဖစ္ေသာ CX-801 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကားစတီရီယိုျဖစ္ေသာ CX-801 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဓာတ္စက္အမ်ိဳးအစား ကားစတီရီယုိကို မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ မွတ္တမ္းသစ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ CX-801 သည္ အဆုိပါႏွစ္မွာပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ထည့္သြင္းထားသည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ CN-DV007D ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ထည့္သြင္းထားသည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ CN-DV007D ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္

   1929

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ "Kotatsu" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္

   1929

   လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ "Kotatsu" အတြက္ အပူခ်ိန္ညႇိကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စြမ္းရည္အျပည့္ ခလုတ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အသံုးျပဳခ်ိန္အတြင္း ဆူညံသံအနည္းငယ္သာထြက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးက နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့ၾကသည္။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စားပြဲတင္အေရာင္စံုတီဗီြ K17-30 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စားပြဲတင္အေရာင္စံုတီဗီြ K17-30 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပင္ပ DVD-RAM LF-D100J ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1998

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပင္ပ DVD-RAM LF-D100J ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   National Socket 1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1935

   National Socket 1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎တြင္ မတူညီေသာ မီးလံုး 2 ခုႏွင့္ အလင္းႏွစ္ခုမွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္လင္းေစေသာ ခလုတ္တစ္ခု ပါရွိသည္။

   Related Category
   Panasonic မကၠဆီကုိက လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ LCD တီဗြီမ်ား စတင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

   2009

   Panasonic မကၠဆီကုိက လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ LCD တီဗြီမ်ား စတင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

   Related Category
   ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ Extrema စက္ရံုတြင္ 1,000,000 လံုးေျမာက္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း

   2017

   ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ Extrema စက္ရံုတြင္ 1,000,000 လံုးေျမာက္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း

   ေရခဲေသတၱာႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေသာ Extrema စက္ရံုသည္ တည္ေထာင္ျပီး 5 ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ အလံုး 1,000,000 ေျမာက္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category