လုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္မ်ား

Years

  Tag selector

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရွ႕အာဖရိက ဘက္ထရီေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရွ႕အာဖရိက ဘက္ထရီေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1965 ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကင္ညာ၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ တန္ဇနီးယားႏိုင္ငံအားလံုးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး အာဖရိက ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ အေရွ႕အာဖရိက မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ၿဗိတိသွ် ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနရွိ ေဒသခံအေရာင္းကုမၸဏီ၏ မ်ားျပားေသာ ဝယ္လိုအားမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ဘရာဇီးႏုိင္ငံ National Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1974

   ဘရာဇီးႏုိင္ငံ National Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

   လက္တင္အေမရိကတြင္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဒသခံ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ National Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ကြိဳင္မ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၊ ခ်ိန္ညႇိခလုတ္ဝိုင္းမ်ား၊ စပီကာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားစြာကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ 1982 ခုႏွစ္၌ ဥကၠဌ တိုရွီဟီကို ယာမရွိတက စက္ရံုတစ္ခုကို လွည့္လည္စစ္ေဆးေနပံုကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   Matsushita Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1976

   Matsushita Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

   ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ တသမတည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိပါက ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရရွိလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ဟူေသာ ကုမၸဏီ၏ ေပါင္းစည္းထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ သေဘာထားခံယူခ်က္ျဖင့္ Panasonic ၏ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္ 11 ေနရာအျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အစုစပ္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ Fukui Matsushita Electric၊ Wakasa Matsushita၊ Tajima Matsushita၊ Tsuyama Matsushita၊ Yamaguchi Matsushita၊ Hokkaido Matsushita Electric အပါအဝင္ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္းထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Panasonic သည္ အျခားသံုးစြဲသူေပါင္းမ်ားစြာထံ မ်ားျပားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္းထုတ္လုပ္ေရး အစုစပ္ကုမၸဏီ 11 ခုသည္ ခြဲထြက္သြားခဲ့ၿပီး သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ Matsushita Electronic Components ကုမၸဏီအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ အဆိုပါကုမၸဏီကို အသံုးမ်ားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အဓိက ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ နည္းပညာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   တကၠဆီ ေရဒီယိုႏွင့္ ေဘ့စ္စေတရွင္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   တကၠဆီ ေရဒီယိုႏွင့္ ေဘ့စ္စေတရွင္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ပါဝါသံုး က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ သတင္းထုတ္လႊင့္လက္ခံႏိုင္ေသာ ကိရိယာ ပါဝင္ေသာ တကၠဆီ ေရဒီယို ေဘ့စ္စေတရွင္ႏွင့္ ယူနစ္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကုန္ပစၥည္းႏွစ္ခုလံုးသည္ ေနာင္တြင္ ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မိုဘိုင္း ဟူသည့္ စကားလံုးကုိ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးမျပဳမီ ထိုႏွစ္တြင္ ပြဲထုတ္ခဲ့သည့္ AL-N1 ပထမမ်ိဳးဆက္ "Let’s Note" notebook PC သည္ ထုတ္ေဝၿပီးခဏအတြင္းပင္ ေရာင္းကုန္ေအာင္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Notebook PC မ်ား၌ VGA (640 x 480-dot) STN LCD မ်က္ႏွာျပင္တို႔ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး အေပါ႔့ပါးဆံုး တစ္ခုပင္လွ်င္ 2 ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ေလးသည္။ AL-N1 တြင္မူ SVGA (800 x 600-dot) TFT LCD မ်က္ႏွာျပင္၊ B5 အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ 1.5 ကီလိုဂရမ္သာ ရွိသည္။ "Let's Note" ကုိ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး မိုဘိုင္း PC အျဖစ္ အျမင့္မားဆံုး တန္ဖိုးျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

   Related Category
   Toughbook, CF-28 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   Toughbook, CF-28 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   TH-36HD1 သည္ စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ (MUSE ပံုစံ) အန္နေလာ့ တီဗြီျဖစ္ၿပီး 1994 ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ တီဗြီမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   1988 ခုႏွစ္ ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1988

   1988 ခုႏွစ္ ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   အားကစားမွတစ္ဆင့္ ကမ႓ာေျမႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ကို သိရွိေသာအားျဖင့္ Panasonic သည္ ယင္းခံယူခ်က္ျဖင့္ 1988 ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကုမၸဏီကို TOP (အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူ) တစ္ဦးအျဖစ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ တရားဝင္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း Panasonic သည္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားစြာအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူး ဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ 1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1988

   အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ 1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ စတင္မႈႏွင့္အၿပိဳင္ပင္ Panasonic သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ KBS ႐ုပ္သံလႊင့္ကုမၸဏီအား MII ကတ္ဆက္တိပ္ေခြ၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ VHS မွ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ အန္နာေလာ့(ဂ္)နည္းပညာသံုးၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားစြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္ သတၱဳတိပ္ေခြတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီသည္ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္အတြက္ NBC ကို MII VTR စနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   နယူးေယာက္ တုိင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ ဧရာမ

   1996

   နယူးေယာက္ တုိင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ ဧရာမ "Astrovision" တီဗီဖန္သားျပင္ျပသမႈတစ္ခုကို တပ္ဆင္ျခင္း

   နယူးေယာက္တြင္ ယခင္က ေဘ့စ္ေဘာအားကစားကြင္းႏွင့္ Angeles အိုလံပစ္အားကစားရံုတို႔တြင္ အသံုးျပဳရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ "Astrovision" တီဗီဖန္သားျပင္တစ္ခုကို တိုင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ မန္ဟက္တန္ၿမိဳ႕၏ မ်က္ႏွာစာအျဖစ္ ၎သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူေနမႈဘဝအတြက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ Astrovision မီးအလင္းေရာင္ေပးျခင္း အခမ္းအနားရွိ ကူနီအို နာကုမူရာ (ေျမာက္အေမရိကအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ Panasonic ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ/ဒါ႐ိုက္တာ) ႏွင့္ ဝီလီယမ္ အယ္(လ္) ေဘာ့(စ္)တာ (CNBC ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္(NBC ႐ုပ္သံဌာန)) တို႔ကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   (ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္) ေလယာဥ္လုပ္ငန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

   1979

   (ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္) ေလယာဥ္လုပ္ငန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

   Panasonic သည္ ခရီးသည္မ်ားအသံုးျပဳရန္ ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးတီထြင္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္လ်က္ (ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္) ေလယာဥ္လုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေသးစားေရဒီယုိနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ကနဦးထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ဂုဏ္သတင္း ေမႊးခဲ့ၿပီး ယေန႔အခါ Panasonic သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းေပါင္း 300 ေက်ာ္ကို ပံ့ပုိးကူညီေပးေနပါသည္။ စနစ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္ေပါင္း တစ္ဘီလီယံေက်ာ္အတြက္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ေလယာဥ္တြင္း ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ေပးစြမ္းခဲ့ပါသည္။
   * 1980 တြင္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည္။ (အသံ၊ စာဖတ္မီးသီးႏွင့္ ေလယာဥ္မယ္ေခၚဆုိသည့္ စနစ္မ်ား အပါအဝင္)

   Related Category
   ဝယ္လုိအားရွိလာသည့္ ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး စနစ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းရည္အျပည့္ AV ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   ဝယ္လုိအားရွိလာသည့္ ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး စနစ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းရည္အျပည့္ AV ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ဝယ္လုိအားရွိလာသည့္ ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး စနစ္ျဖစ္ေသာ ၎၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စြမ္းရည္အျပည့္ AV ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ AV ေဒတာကုိ MPEG ပံုစံျဖင့္ ခ်ံဳ႕လုိက္ၿပီး ဆာဗာတြင္ သိမ္းဆည္းလုိက္ကာ မူပုိင္ ေဒတာ ျဖန္႔ေဝသည့္နည္းပညာျဖင့္ ခံုတစ္ခံုခ်င္းဆီသို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ ခံုတုိင္းတြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္၊ လုိင္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ အသံႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ရႈခံစားနားဆင္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း ကစားႏုိင္သည္။
   * "System 3000" ကို ပံုတြင္ ျပထားသည္။

   Related Category
   LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2016

   LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္မ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္သည့္ အလင္းေရာင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ Panasonic ၏ မူလ အလင္း ID ထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ဤထုတ္ကုန္သည္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ျပသသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အလင္း ID မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ကိရိယာမ်ားေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မာ်းကုိ ျပသေပးသည္။ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျပတုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပပြဲမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မာ်းကုိ ျပသရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။LinkRay

   Related Category
   ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး 4K ဗီဒီယိုစက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းတစ္ခုတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း

   2015

   ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး 4K ဗီဒီယိုစက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းတစ္ခုတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း

   Panasonic သည္ ကမ႓ာ့အႀကီးမားဆံုး
   *4K ဗီဒီယိုစက္ (အလ်ား 171 ေပႏွင့္ အနံ 90 ေပ) ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေအာ္ဒီယိုစနစ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ Churchill Downs Racetrack တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း၏ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ သမိုင္းႏွင့္ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ စနစ္အသစ္သည္ ယခင္က ေတြ႕ၾကံဳခံစားဖူးေသးျခင္းမရွိေသာ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ 75,000 အား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အလြန္တရာ အေသးစိတ္က်စြာျဖင့္ ၾကည့္ရႈခံစားႏုိင္ေစခဲ့သည္။
   * 2014 ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 23 ရက္တြင္ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ Panasonic စစ္တမ္းတစ္ခု အရ။Panasonic ၏ ႀကီးမာေသာဖန္သားျပင္အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား - ပန္ကာသံုးစြဲရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစသည္ (2016 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 10 ရက္)

   Related Category
   ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အားကစားကြင္းသံုး ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆုိင္းဘုတ္စနစ္

   2015

   ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အားကစားကြင္းသံုး ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆုိင္းဘုတ္စနစ္

   Panasonic သည္ 2014 ခုႏွစ္ FIFA ကမၻာ့ဖလားပြဲကုိ က်င္းပခဲ့သည့္ အားကစားကြင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ "Arena da Baixada" တြင္ "Digital Media Center" ဟုေခၚေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆုိင္းဘုတ္စနစ္ကုိ တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အားကစားကြင္းတေလွ်ာက္ တပ္ဆင္ထားေသာ တီဗြီ ဖန္သားျပင္မ်ားေပၚရွိ ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ အေဝးမွ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏုိင္ေစသည့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

   Related Category
   HEV လီသီယမ္-အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   2010

   HEV လီသီယမ္-အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္အတြင္း 1996 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Panasonic EV Energy သည္ စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဟိုက္ဘရစ္ လွ်ပ္စစ္ (EV) ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ စတုရန္းပံု လီသီယမ္-အိုင္းယြန္း အားသြင္းႏုိင္သည့္ဘက္ထရီ အေျမာက္အျမားကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္ 2010 တြင္ ၎၏အမည္ကို Prime Earth EV Energy ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကုမၸဏီသည္ နီကယ္-ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ဘက္ထရီမ်ားအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ မညစ္ညမ္းေစေသာ အီကိုကားမ်ားအတြက္ ဘက္ထရီထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ No.1 ေဝစုကို ရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   Ene-Farm ကမၻာ့ပထမဆံုး အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2009

   Ene-Farm ကမၻာ့ပထမဆံုး အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ ပစၥည္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ LP (ပ႐ိုပိန္း၊ ဗ်ဴတိန္းစသည့္) ဓာတ္ေငြ႕တို႔မွ ထုတ္ယူထားေသာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ေလထုထဲရွိ ေအာက္စီဂ်င္တို႔ ဓာတုဓာတ္ျပဳမႈတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေပးေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Panasonic သည္ 1999 ခုႏွစ္တြင္စတင္၍ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္ခဲ့ၿပီး 2009 ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကမၻာ့ပထမဆံုး အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္း Ene-Farm ကို ေဈးကြက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ၎သည္ 2014 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကမၻာ့ပထမဆံုး အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကိုလည္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီသည္ ဥေရာပတြင္ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္သည့္ စနစ္မ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဈးကြက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Fujisawa SST ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

   2014

   Fujisawa SST ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

   Panasonic သည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွ ထုတ္လႊတ္လိုက္ၿပီး၊ အသံုးျပဳလုိက္ေသာ စြမ္းအင္မွတစ္ဆင့္ လူေနမႈပံုစံမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး စြမ္းအင္ေခြၽတာေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳထားေသာ စမတ္ေနအိမ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ၎၏စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စိတ္ကူးႏွင့္ နည္းပညာကို ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ Fujisawa SST (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ (Sustainable Smart City)) ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ခါနာဂါဝ စီရင္စုတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။Fujisawa သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္

   Related Category
   Palook Ball ေသးငယ္ေသာ မီးသီးကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1993

   Palook Ball ေသးငယ္ေသာ မီးသီးကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Palook Ball သည္ မီးသီးအေသးစားပံုစံကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး မီးသီးအရြယ္အစားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဈးႏႈန္းေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၏ 70% ေဝစုကို ရရွိခဲ့သည့္ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ မီးသီးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာေစခဲ့သည္။sတီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- မီးသီးအမ်ိဳးအစား "Palook ball" မီးေခ်ာင္းမ်ား

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1934

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွသာ ခ်ယ္လွယ္ခဲ့သည့္ ေမာ္တာ ကုန္ပစၥည္းကို ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကိမတ္ဆုရွိတက "တစ္ေန႔ေန႔တြင္ အိမ္တိုင္း၌ ေမာ္တာ 10 ခုသံုးမွာ ေသခ်ာသည္" ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးေနာက္ ေမာ္တာမ်ားကို အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာခဲ့ၿပီး သူ႔မွန္းဆခ်က္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- 1/2 ျမင္းေကာင္ေရအား၊ အဆင့္ 3 ဆင့္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးသည့္ ေမာ္တာ

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1950

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေျဖာင့္တန္းေသာ မီးေခ်ာင္း (ေန႔အလင္းေရာင္ကဲ့သို႔ အေရာင္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးေသာ၊ 20 W အားမီးေခ်ာင္း) FL-20D ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္း

   2017

   Panasonic အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္း "Ene-Farm" အား ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ 100,000 သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း

   သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕၊ LP (ပ႐ိုပိန္း၊ ဗ်ဴတိန္းစသည့္) ဓာတ္ေငြႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ယူထားေသာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ေလထုထဲရွိ ေအာက္စီဂ်င္တို႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ေပးေသာ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကုိ 2008 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထုတ္လုပ္လာရာ အလံုးေရ 100,000 အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းက Panasonic ကို အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကမၻာ့ပထမဆံုး အလံုးေရ 100,000 အထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လာေစခဲ့သည္။စြမ္းအင္ ေခြၽတာျခင္းျဖင့္ ကာဘြနန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း/creating/storing Products

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေမႊစက္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1952

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေမႊစက္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာအသံုးျပဳေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းျဖစ္သည့္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1963

   စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   (ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းလမ္းတြင္တပ္ဆင္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္) သံုး ဂ်က္ပန္ကာသည္ လုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

   1964

   (ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းလမ္းတြင္တပ္ဆင္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္) သံုး ဂ်က္ပန္ကာသည္ လုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

   ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္း အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဂ်က္ပန္ကာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ Panasonic သည္ ယင္းပန္ကာမ်ားကို 1964 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ 1996 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုမၸဏီသည္ ဂ်က္ပန္ကာ စုစုေပါင္း 1,000 ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎ပန္ကာမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေနရာေပါင္း 150 တြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ထိပ္တန္းအဆင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ေဝစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး ျပည္ပဥမင္လိႈဏ္ေခါင္း ေလဝင္ေလထြက္စနစ္တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ 2005 ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ "ျမင့္မားေသာ ေရဒီယိုလိႈင္းခြင္ရွိသည့္ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္း" ကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

   Related Category
   ရံုးသံုး တယ္လီဖုန္း ဖက္(စ္)ပို႔စက္

   1973

   ရံုးသံုး တယ္လီဖုန္း ဖက္(စ္)ပို႔စက္ "Panafax 2000" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1973 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳေသးခင္အထိ ဖက္(စ္)ပို႔စက္မ်ားကို အစိုးရ၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အနည္းငယ္ေသာ အဓိကေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကသာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ Nippon Telegraph ႏွင့္ Telephone Public Corporation (လက္ရွိတြင္ NTT) တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ အခေပးငွားရမ္းရသည့္ လုပ္ငန္းတြင္းခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရသည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝကြန္ရက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ႐ုံးသံုးဖက္(စ္)ပို႔စက္ "Panafax 2000" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ မူလက သီးျခားျဖစ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ေပးပို႔စက္ႏွင့္ လက္ခံစက္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအား အခေပးငွားရမ္းရေသာ ဖုန္းလိုင္း သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါစက္ကို အသံုးျပဳေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   Sunceram, Ceramic Solar Cell ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Sunceram, Ceramic Solar Cell ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(EV)မ်ားအတြက္ နီကယ္သတၱဳ စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ဟိုက္ဘရစ္ဘက္ထရီကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   1992

   လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(EV)မ်ားအတြက္ နီကယ္သတၱဳ စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ဟိုက္ဘရစ္ဘက္ထရီကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   အနာဂတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအျဖစ္ အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင့္မားစြာ ရရွိထားေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ နီကယ္သတၱဳ စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ဟိုက္ဘရစ္ဘက္ထရီကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   1994

   လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

   က်စ္လစ္ေသးငယ္၍ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းရည္ ျမင့္မားေသာ လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို စတင္၍ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုတ္ဘြတ္(ခ္) PC မ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းဘက္ထရီမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(EV)မ်ားကို စြမ္းအင္ပံ့ပိုးေပးရန္ လုပ္ငန္းတြင္း သံုးစြဲမႈမွသည္ ဆဲလ္ဖုန္းအားသြင္းကိရိယာမ်ားအတြက္ အရန္ဘက္ထရီပါဝါ ပံ့ပိုးေပးရန္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္အျပင္ ဆိုလာျပားမ်ားကဲ့သို႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ရယူ၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ေပးေသာ ဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ သိုေလွာင္မႈစနစ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္းဘက္ထရီ

   Related Category
   1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္

   1984

   1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ "RAMSA" လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေအာ္ဒီယိုစနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္း

   Panasonic သည္ 1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္၏ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ အားကစား႐ံု 26 ခုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး "RAMSA" ေအာ္ဒီယိုစနစ္ စုစုေပါင္း 73 ခုကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ PA စနစ္မ်ားမွသည္ တိုက္႐ိုက္လႊင့္ ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေသာ အသံရင္းျမစ္မ်ားအထိ Panasonic သည္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   Megahohyaku ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

   2016

   Megahohyaku ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

   ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာျပန္ဆိုေပးသည့္ စက္သည္ စာရင္းသြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စကားစုမ်ားကို ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တ႐ုတ္ဘာသာႏွင့္ ကိုရီးယားဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္ျပႏိုင္သည္။ အဆိုပါ စက္သည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားမ်ားျဖစ္ေသာ ေလဆိပ္ႏွင့္ ရထားဘူတာရံုမ်ား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးစံုႏွင့္ အေျခအေနမ်ိဳးစံုတို႔တြင္ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေဖာက္သည္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕စြာ လမ္းညႊန္ၿပီး ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။Panasonic သည္ ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာျပန္စက္ကုိ သံုးၿပီး ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း (2016 ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ 25 ရက္)

   Related Category
   FF-393 Light Scope Microscope ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   FF-393 Light Scope Microscope ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဆလင္ဒါႏွစ္ခုပံုစံရွိေသာ "အိတ္ေဆာင္ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္" တြင္ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး အလင္းေရာင္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ သယ္ယူသြားႏိုင္ေသာ အရြယ္အစားျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝတရားကုိ ေလ့လာစူးစမ္းရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ တိက်မႈကို လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း 20 ေက်ာ္ၾကာ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဒတာသိမ္းဆည္းသည့္ စီဒီခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ စီဒီခ်ပ္ စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

   2014

   ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဒတာသိမ္းဆည္းသည့္ စီဒီခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ စီဒီခ်ပ္ စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

   Panasonic ႏွင့္ Sony တို႔က လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေဒတာမ်ားစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ စီဒီခ်ပ္မ်ားအတြက္ စံႏႈန္းတစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခဲ့သည္။ 300-GB သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ စီဒီခ်ပ္တစ္ခု ပါဝင္သည့္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ "freeze-ray" ၾကာရွည္စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ စီဒီစနစ္သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္ပမာဏ မ်ားစြာကို ႏွစ္ေပါင္း 100 ႏွင့္ အထက္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၾကာရွည္သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေဒတာစင္တာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။စီဒီျပားျဖင့္ ၾကည္ရွည္ သိမ္းဆည္းေပးထားႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းနည္း

   Related Category
   Panasonic Denko/Gobel Indonesia သည္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိျခင္း

   2010

   Panasonic Denko/Gobel Indonesia သည္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိျခင္း

   Panasonic မီးခလုတ္၊ ပလတ္ေပါက္ႏွင့္ မိန္းမ်ား အစရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုသည္ 1994 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၎တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားေပါင္း 378 ခုကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေဈးကြက္သို႔ ပစၥည္းေပါင္း သန္း 100 ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆုံးေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ PC-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆုံးေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ PC-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္စနစ္

   2009

   ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္စနစ္ "HDCOM" ကုိ တီထြင္ျခင္း

   အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္စနစ္သည္ ႐ုပ္သံပစၥည္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသုံးျပဳလာေသာ Panasonic ၏ အဆင့္ျမင့္႐ုပ္သံနည္းပညာမ်ားမွ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ႏွာအမူအရာေျပာင္းလဲမွုမ်ားအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းႏွင့္အတူ မသိသာေသာအသံေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သဘာဝက်က်ေဖာ္ျပႏိုင္ကာ စာသားမာ်းကုိ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါစနစ္သည္ ရွိၿပီးသား ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္စနစ္ စနစ္ထက္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈစနစ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ HDCOM စနစ္

   Related Category
   ဥေရာပေစ်းကြက္အတြက္ အိမ္သုံးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2014

   ဥေရာပေစ်းကြက္အတြက္ အိမ္သုံးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဂ်ပန္-ဂ်ာမနီပူးေပါငး္ဖန္တီးမႈကုိ ရည္သန္ၿပီး Panasonic ႏွင့္ ဥေရာပအပူေပးစနစ္လုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီႏို္င္ငံ Viessmann လုပ္ငန္းစုတို႔ပူးေပါင္း၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကိုထုတ္လုပ္ေပးေသာ အိမ္သုံးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားေပၚအေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းစနစ္ကုိ ဖန္တီးထားပါသည္။ ပင္မစြမ္းအင္ကုိ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လက္ရွိေရေႏြးေငြ႕စက္မ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပမာဏႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ဥေရာပေစ်းကြက္တြင္း ပထမဆုံးေရာင္းခ်မႈကုိ 2014 ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။[Press Release] ဥေရာပ၏ ပထမဆံုး ပထမဆံုး ေလာင္စာဆဲလ္သံုး ပူးေပါင္းလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ Panasonic ႏွင့္ Viessmann တုိ႔ ပူးေပါင္းျခင္း (2013 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 10 ရက္)

   Related Category
   ပထမဆုံး မီးပလတ္ေပါက္သံုး မီးသီး

   1980

   ပထမဆုံး မီးပလတ္ေပါက္သံုး မီးသီး "Light Capsule" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Light Capsule T13 သည္ Panasonic ၏ ပထမဆုံး က်စ္လစ္ေသာ မီးသီးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အလင္းေတာက္မႈသည္ 40 ဝပ္ ရွိပါသည္။ ၎ကုိ သမား႐ုိးက် ပါဝါမီးပလတ္ေပါက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး မီးထြန္းေပးႏုိင္သည့္ သက္တမ္းၾကာရွည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းသုံးရန္အတြက္ စြမ္းအင္ေခြၽတာေပးႏုိင္သည္။

   Related Category
   WV-BP50 Teluk Camera System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2000

   WV-BP50 Teluk Camera System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ဗီဒီယို၊ အသံဆစ္ဂနယ္မ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ VP multiplex Teluk ကင္မရာစနစ္ကုိ Panasonic က စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   SD မမ္မုိရီကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ RR-XR330 IC Recorder ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   SD မမ္မုိရီကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ RR-XR330 IC Recorder ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   64-MB SD မမ္မုိရီကတ္ထည့္သြင္းထားေသာ အဆိုပါ IC အသံဖမ္းစက္သည္ ခန္႔မွန္းေၿခ 10 နာရီႏွင့္ မိနစ္ 50 ၾကာ အသံဖမ္းႏုိင္သည္။ ၎တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖမ္းယူမႈအဆင့္ကုိ ၾကည့္ရႈၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ LCD အဆင့္ မီတာပါဝင္သည္။

   Related Category
   ပထမဆုံး

   1996

   ပထမဆုံး "Toughbook" Rugged Notebook PC ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   1996 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 80 စင္တာမီတာအျမင့္မွျပဳတ္က်သည့္တိုင္ ပ်က္စီးမႈမရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ MIL စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ျပႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သုံးကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးရွိျခင္းေၾကာင့္ Toughbook CF-25 သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳျခင္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ Toughbook အမည္သည္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္တိုင္းနီးပါးရွိ ရဲဌာနမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
   * ၎ထုတ္ကုန္ကုိ ဂ်ပန္္င္ငံတြင္ "Pronote FG" ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မူလက ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး TH-6000 Projection TV ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး TH-6000 Projection TV ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးရံုးတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ TLA-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1951

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးရံုးတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ TLA-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ တီဗီြကင္မရာကိရိယာျဖစ္ေသာ

   1963

   Panasonic ၏ တီဗီြကင္မရာကိရိယာျဖစ္ေသာ "Telook" WV-010 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး မီနီကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1968

   Panasonic ၏ စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး မီနီကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ထိေတြ႔ေရႊ႕ေျပာင္းစနစ္ အသံုးျပဳထားေသာ ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္မိတၱဴကူးစက္ျဖစ္ေသာ UF-212 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1982

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္မိတၱဴကူးစက္ျဖစ္ေသာ UF-212 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ျဖစ္ေသာ ZE-8000B1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ျဖစ္ေသာ ZE-8000B1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ "Panacom M Series" CV-M353FD ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ "Panacom M Series" CV-M800HE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1992

   TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး

   1994

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး "PD" အေခြစနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုးအေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာ "PD" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 650 MB အထိ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ဖြင့္စက္တစ္ခုတည္းႏွင့္ အျမန္ႏႈန္း 4 မ်ိဳးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဒတာမ်ားကုိ ဖ်က္ၿပီး ျပန္ေရးထည့္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ CD-ROM ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အမ်ားျပည္သူအသိေပးေၾကျငာစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1936

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အမ်ားျပည္သူအသိေပးေၾကျငာစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1943

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1949

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကလပ္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1950

   လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကလပ္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   စြမ္းအားျမင့္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1952

   စြမ္းအားျမင့္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင့္ သံုးဆင့္ႏွင့္ အဖုိ၊ အမငုတ္ 6 ခုပါ၍ ျမင္းေကာင္ေရ 3 ေကာင္အားရွိ ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ၎သည္ Panasonic ၏ ေမာ္တာပုိင္း ဖန္တီးတီထြင္မႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္ခဲဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1956

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းသံုးတီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1957

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းသံုးတီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Alkaline လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Alkaline လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပံုေသ (G Characteristic) လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   ပံုေသ (G Characteristic) လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ပံုေသလွ်ပ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလိုအေလ်ာက္ထုတ္လုပ္မႈေခတ္တစ္ေခတ္၏ အစကုိ သမုိင္းမွတ္တုိင္ထူႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ခလုတ္ႏွိပ္ဖုန္း VB-300 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1961

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ခလုတ္ႏွိပ္ဖုန္း VB-300 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပထမဆံုး ဆိုဒီယမ္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1962

   ပထမဆံုး ဆိုဒီယမ္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည့္ အဆုိပါစနစ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ေထာက္လွမ္းေတြ႔ရွိသည့္ ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး မီးအေရာင္မ်ားအတြက္ ၾကာခ်ိန္ကို အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။ အဆိုပါစနစ္ကုိ တပ္ဆင္ထားေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားတြင္ ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို 35% ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ တီထြင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ လမ္းမက်ယ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္ ေနရာေပါင္း 100 ေက်ာ္တြင္ အဆိုပါစနစ္ကုိ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   အပူျဖင့္ ဖိသိပ္ေပးသည့္ ဖာရိုက္ေခါင္းကုိ စတင္ တီထြင္ျခင္း

   1967

   အပူျဖင့္ ဖိသိပ္ေပးသည့္ ဖာရိုက္ေခါင္းကုိ စတင္ တီထြင္ျခင္း

   ထူးျခားေသာ အပူျဖင့္ ဖိသိပ္သည့္နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သံလိုက္စြမ္းအားဆိုင္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားရရွိႏုိင္ျပီး စက္ယႏၱရားမ်ားေပၚတြင္ တိက်စြာအလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစသည့္ အလြန္အမင္းသိပ္သည္းေသာ ဖာရိုက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီယံမီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီယံမီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ မာက်ဴရီမီးေခ်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမိုစြမ္းအင္ေခြ်တာေသာ ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီရမ္မီးေခ်ာင္းမ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အလင္းပမာဏမ်ားစြာ အသံုးျပဳေသာ စက္ရံုမ်ားကုိ အလင္းေပးရန္ ေဇာင္းေပးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီရမ္မီးေခ်ာင္းကုိ ထိုေခတ္အခါကအသံုးမ်ားေသာ မာက်ဴရီမီးေခ်ာင္းမ်ား၏ေနရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစားထုိး အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။

   Related Category
   Panasert လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasert လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အလိုအေလ်ာက္တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္သည့္ စက္ပစၥည္း "Panasert"

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ JE-240 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ JE-240 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ထရန္စေဖာ္မာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ထရန္စေဖာ္မာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုး အရည္သံုး (အပူ၊လွ်ပ္)ကာစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   1.5-လက္မ ျမင္ကြင္းျပျပပြန္ (15 လက္မအရြယ္ CRT အေသးစား) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   1.5-လက္မ ျမင္ကြင္းျပျပပြန္ (15 လက္မအရြယ္ CRT အေသးစား) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားတယ္လီဖုန္းစနစ္ LM-1M ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားတယ္လီဖုန္းစနစ္ LM-1M ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   စြမ္းအားျမင့္ ပင္မဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   စြမ္းအားျမင့္ ပင္မဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္အသံုးျပဳသာ 1 လက္မအရြယ္ ပလမ္ဘီကြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္အသံုးျပဳသာ 1 လက္မအရြယ္ ပလမ္ဘီကြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ

   1972

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ "Pana Memory" VB-833 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   OF အမ်ိဳးအစား ဗို႔အားျမင့္ ေဖာ့စ္ေက်ာ္လွ်ပ္သိုပစၥည္း

   1974

   OF အမ်ိဳးအစား ဗို႔အားျမင့္ ေဖာ့စ္ေက်ာ္လွ်ပ္သိုပစၥည္း "Panavar" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္း ပလတ္စတစ္သံုး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဘားကုဒ္ဖတ္စက္

   1974

   ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ "Pana Scanner" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုေပၚတြင္ ပြတ္ဆြဲ႐ံုျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား အဆုိပါကုန္ပစၥည္း၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ အလိုအေလ်ာက္ ဖတ္ျပေပးေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ "Pana Scanner" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Silver Oxide ဆဲလ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Silver Oxide ဆဲလ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သံလိုက္စြမ္းအင္သံုး ကတ္ဖတ္ဖက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး သံလိုက္စြမ္းအင္သံုး ကတ္ဖတ္ဖက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေငြရွင္းစက္ျဖစ္ေသာ

   1975

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေငြရွင္းစက္ျဖစ္ေသာ "Pana POS Terminal 2000" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ခ်ပ္စ္ 1 ျပားတည္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး မိုက္ခရိုကြန္ပ်ဴတာ MN1400 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1977

   ခ်ပ္စ္ 1 ျပားတည္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး မိုက္ခရိုကြန္ပ်ဴတာ MN1400 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႔သံုး အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ တုိက္ရုိက္လွ်ပ္စီးသုိ႔ ေျပာင္းေပးသည့္ အလိုအေလ်ာက္ဂေဟေဆာ္စက္

   1977

   ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႔သံုး အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ တုိက္ရုိက္လွ်ပ္စီးသုိ႔ ေျပာင္းေပးသည့္ အလိုအေလ်ာက္ဂေဟေဆာ္စက္ "Single Auto" YM-300SP ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး က်စ္လစ္ေသာရံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာ (PC) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1978

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး က်စ္လစ္ေသာရံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာ (PC) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စာရြက္တမွ်ပါးေသာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1979

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး စာရြက္တမွ်ပါးေသာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိတၱဴကူးစက္ FP-3000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1979

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိတၱဴကူးစက္ FP-3000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္စာဖတ္သည့္ ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1980

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္စာဖတ္သည့္ ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္ဖတ္စာ ကူးယူစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အသံထြက္ဖတ္ျပလိုက္ေသာ လက္ေရးစာမူမ်ားကုိ သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး မွတ္တမ္းတင္စာရြက္ေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းလုိက္ၿပီး မိတၱဴမ်ားအား လိုအပ္သလို ျမန္ဆန္စြာ ဖန္တီးေပးသည္။ မ်က္မျမင္ဖတ္စာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ရွာေဖြရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူလာခဲ့ျပီး အဆိုပါကုန္ပစၥည္းကုိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္စြာမိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

   Related Category
   JD-850M 8-Bit တစ္ကုိယ္ေရးသံုးကြန္ပ်ဴတာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1981

   JD-850M 8-Bit တစ္ကုိယ္ေရးသံုးကြန္ပ်ဴတာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   အေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ ဖုိင္စနစ္

   1982

   အေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ ဖုိင္စနစ္ "Panafile" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေဖာ္မတ္အားလံုးအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေနစြမ္းအင္သံုးဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1983

   ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေဖာ္မတ္အားလံုးအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေနစြမ္းအင္သံုးဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panarobo AW-0450 အရည္ေဖ်ာ္ဂေဟေဆာ္စက္ရုပ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   Panarobo AW-0450 အရည္ေဖ်ာ္ဂေဟေဆာ္စက္ရုပ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကာဘြန္လီသီယမ္ အရန္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကာဘြန္လီသီယမ္ အရန္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္သံုးမိတၱဴစက္ 204-CF ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္သံုးမိတၱဴစက္ 204-CF ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1984

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 100-Mbps ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ LAN ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 100-Mbps ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ LAN ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ဘက္ေပါင္းစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ အေခြဖတ္မွန္ဘီလူးကုိ တီထြင္ျခင္း

   1985

   ဘက္ေပါင္းစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ အေခြဖတ္မွန္ဘီလူးကုိ တီထြင္ျခင္း

   အလြန္တိက်ၿပီး စက္ဝန္းပံုမဟုတ္သည့္ ဖန္သားမွန္ဘီလူးမ်ားအတြက္ ပံုစံခြက္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   အမ်ားအျပားသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ၿပီး အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Ni-Cd ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   အမ်ားအျပားသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ၿပီး အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Ni-Cd ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   VE-150 Telephone Answering Machine ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   VE-150 Telephone Answering Machine ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းေရာင္သံုးဖိုင္စနစ္

   1986

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းေရာင္သံုးဖိုင္စနစ္ "Panafile 10," ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံက်င့္စက္ WE-F550 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1987

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံက်င့္စက္ WE-F550 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴစက္

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴစက္ "Pana Copy Digital C1," FP-C1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံထြက္ေလ့က်င့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1988

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံထြက္ေလ့က်င့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အသံထြက္ေလက်င့္စက္ကုိ စကားေျပာခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား အသံေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အသံႀကိဳးမ်ား၏ တုန္ခါမႈ၊ ေလ၏အပူစီးကူးမႈ၊ လွ်ာအေနအထားကုိ အာရံုခံႏိုင္ရန္ အာရံုခံကိရိယာမ်ားစြာကုိ အသံုးျပဳထားၿပီး ႏႈတ္မွရြတ္ျပသည့္အရာႏွင့္ အသံလႈိင္းမ်ား၏ျခားနားမႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အဆိုပါစက္သည္ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္တြင္ပင္ ထိေရာက္ေသာေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1989

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Neodymium မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Neodymium မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 3.5 လက္မအရြယ္ ေရးဖ်က္အေခြစက္ LF-3100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 3.5 လက္မအရြယ္ ေရးဖ်က္အေခြစက္ LF-3100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 64-Bit ကြန္မ်ဴတာ

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 64-Bit ကြန္မ်ဴတာ "Solbourne" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Vanadium Niobium လီသီယမ္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Vanadium Niobium လီသီယမ္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး LAN ဗီဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ျဖစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1991

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး LAN ဗီဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ျဖစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   KS-V20 Industrial Robot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1993

   KS-V20 Industrial Robot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုးႏွင့္ အေပါ့ပါးဆံုးျဖစ္ေသာ 32-Bit လုပ္ငန္းသံုးဖုန္း JT-S1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1996

   မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုးႏွင့္ အေပါ့ပါးဆံုးျဖစ္ေသာ 32-Bit လုပ္ငန္းသံုးဖုန္း JT-S1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး HEV(Hybrid EV) မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး HEV(Hybrid EV) မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

   1997

   မာလ္တီမီဒီယာစနစ္ "Media Stage 97" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   မာလ္တီမီဒီယာစနစ္ျဖစ္ေသာ "Media Stage 97" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး VD ကင္မရာစံႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဗီဒီယိုအေျချပဳ VOD အသံုးခ်စနစ္ျဖစ္သည္။

   Related Category
   EV မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1997

   EV မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ခ်ိပ္စ္တစ္ျပားတည္းပါေသာ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗြီစနစ္ LSI ကုိ တီထြင္ျခင္း

   1999

   ခ်ိပ္စ္တစ္ျပားတည္းပါေသာ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗြီစနစ္ LSI ကုိ တီထြင္ျခင္း

   ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီြထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ခ်ိပ္စ္တစ္ျပားတည္းပါေသာစနစ္ကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လီသီယမ္ပုိလီမာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1999

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လီသီယမ္ပုိလီမာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2001

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1992

   ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေလယာဥ္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈစနစ္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုေပါင္းစည္းထားေသာ Panasonic ၏ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ဥေရာပႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသို႔ အဆိုပါစနစ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးထားသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ "System 2000" ကုိ ျပသထားသည္

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1995

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ပါဝင္သည့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ 6 မီလီမီတာရွိသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာ AJ-D700 ကုိ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- DVCPRO စီးရီးဗီဒီယိုစနစ္

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

   1981

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ "M II" AU-100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ေစာင့္ၾကည့္ေရး CCD တီဗြီကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1985

   ေစာင့္ၾကည့္ေရး CCD တီဗြီကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး CCD တီဗြီကင္မရာျဖစ္ေသာ WV-C120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမၻာ့ထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး VTR NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   ကမၻာ့ထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး VTR NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ထမဆံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးမႈသည္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးမႈထက္ ပို၍ပင္လြယ္ကူလာခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္စံုဗီဒီယိုရိုက္ကူးစက္ NV-3120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1974

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္စံုဗီဒီယိုရိုက္ကူးစက္ NV-3120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ 3CCD ကင္မရာျဖစ္ေသာ AK-HC1000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ 3CCD ကင္မရာျဖစ္ေသာ AK-HC1000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   အဆင့္ျမင့္အသံကိရိယာျဖစ္ေသာ

   1979

   အဆင့္ျမင့္အသံကိရိယာျဖစ္ေသာ "RAMSA" စီးရီးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   အတိအက်ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာစပီကာမ်ားကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္

   1984

   အတိအက်ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာစပီကာမ်ားကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္

   အတိအက်ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာစပီကာဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အကြာအေဝးအတြင္း၌သာရွိေသာ လူမ်ားမွသာ အဆိုပါစပီကာမွထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ အသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္ျပီး အဆိုပါအသံမွာလည္း မီးေမာင္းထိုးသကဲ့သို႔ တိက်လွပါသည္။ အဆုိပါကုန္ပစၥည္းကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္က်င္းပေသာ "Tsukuba Expo ‘85" တြင္ ျပသခဲ့ပါသည္။ အခ်င္း 3.7 မီလီမီတာရွိေသာ ပ်ားအံုပံုစံကိုယ္ထည္ထဲတြင္ ႏႈိင္းလြန္အသံလႈိင္း စြမ္းအင္အသြင္ေျပာင္းကိရိယာေပါင္း 6,000 ပါဝင္သည့္ ထူးျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ နားေထာင္သူအေနျဖင့္ စပီကာေအာက္တည့္တည့္တြင္ရွိေနမွာသာ တိက်စြာထုတ္လႊတ္ထားသည့္ အသံကုိ ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ နားေထာင္သူသည္ 50 စင္တီမီၽႊာ အေဝးသို႔ထြက္ခြာသြားပါက အသံမ်ားကုိ ေျခဖ်က္ပစ္လိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

   1995

   ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

   ဘက္ထရီလဲရန္မလုိေသာ လက္ပတ္နာရီမ်ားအတြက္ အရန္စြမ္းအင္အျဖစ္ ကမၻာ့ပထမဆံုးဘက္ထရီကုိ တီထြင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit ကြန္ပ်ဴတာ

   1990

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit ကြန္ပ်ဴတာ "BE Series" CV-B2501C ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အလင္းေရာင္သံုးအခ်က္အလက္သိမ္း ဖိုင္စနစ္ျဖစ္ေသာ

   1989

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အလင္းေရာင္သံုးအခ်က္အလက္သိမ္း ဖိုင္စနစ္ျဖစ္ေသာ "Panafile" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဟလိုဂ်င္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1966

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဟလိုဂ်င္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ပံုမွန္မာက်ဴရီမီးထက္ ေတာက္ပမႈအား 1.5 ဆျပင္းေသာ ေဟလိုဂ်င္မီးကုိ အလင္းေရာင္ထုတ္ေပးသည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ျပတ္သားထင္ရွားသည့္ အျဖဴေရာင္သက္သက္ျဖစ္ေသာ မီးအလင္းေရာင္ေၾကာင့္ အဆုိပါမီးကုိ လမ္းမ်ား၊ ေစ်းရံုမ်ားႏွင့္ ဘူတာရံု၊ ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္မီးထြန္းရန္အတြက္ပါ ေနရာမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

   Related Category
   ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1929

   ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ေဂဟစနစ္အေျချပဳ Eco Village Hotel ကုိ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

   2011

   လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ေဂဟစနစ္အေျချပဳ Eco Village Hotel ကုိ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

   အဆိုပါ Eco Village အတြက္ ေနစြမ္းအင္သံုး ပန္နယ္ျပားေပါင္း 98 ခု၊ အခန္းတြင္းအလင္းေပးစနစ္ႏွင့္ ေလေအးေပးစနစ္မ်ားရွိၿပီး ၎တို႔အား ဂ်ေမကာႏိုင္ငံ မြန္တီဂိုပင္လယ္ေအာ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အသံုးျပဳထားေသာ သဘာဝစြမ္းအင္သံုး အခန္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မ်ား ပါရွိသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ဟိုတယ္၏ အေထြေထြစြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အက်ိဳးျပဳေသာ ပံုရိပ္ကိုတိုးျမႇင့္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။[Topics] Panasonic ႏွင့္ Sandals Resorts တုိ႔ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံတြင္ 'Eco Village' ကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း (2011 ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 20 ရက္)

   Related Category
   လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထံ လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ဘက္ေပါင္းစံု ေဂဟစနစ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

   2012

   လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထံ လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ဘက္ေပါင္းစံု ေဂဟစနစ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

   လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ ဘက္ေပါင္းစံုေဂဟစနစ္အေျချပေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၏ တတိယအၾကီးဆံုးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကာလီျမိဳ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်သူ Alkosto ထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါတည္ေဆာက္မႈတြင္ 118-kW ထြက္ရွိေသာ ေနစြမ္းအင္သံုးစနစ္ (ေနစြမ္းအင္စုပ္ယူေသာအခ်ပ္ေပါင္း 500)၊ တန္ခ်ိန္ 40 ရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္၊ လံုျခံဳေရးကင္မရာေပါင္းအလံုး 130 ႏွင့္ အတန္းလိုက္ LED မီးေခ်ာင္း အစံု 200 LED ပါဝင္ပါသည္။ အဆုိပါဆုိင္သည္ Panasonic ၏ စနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ျပသထားသည့္ ျပခန္းသဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။[Topic] လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ ဘက္ေပါင္းစံုေဂဟစနစ္အေျချပေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျပသရာ လက္လီအေရာင္းဆုိင္ ျပခန္း (2013 ခုႏွစ္၊ မတ္လ 25 ရက္)

   Related Category
   ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ အားကစားရံုတစ္ရံုအတြက္ ရုပ္သံႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္တစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

   2014

   ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ အားကစားရံုတစ္ရံုအတြက္ ရုပ္သံႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္တစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

   ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၊ မာတုိဂရိုဆိုျမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အားကစားကြင္းအသစ္အား 77.4 စတုရန္းမီတာအရြယ္အစားရွိ ၾကီးမားေသာ LED မ်က္ႏွာျပင္၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဆုိင္းဘုတ္စနစ္ 250၊ ကင္မရာအလံုး 330 ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာ ပါဝင္ေသာ လံုျခံဳေရးစနစ္အား အဆိုပါအားကစားရံုတြင္ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့သည္ ပထမဆံုး အားကစားရံုစနစ္ျဖစ္သည္။ဘရာဇီးႏုိင္ငံရွိ Arena Pantanal အားကစား႐ံုတြင္ Panasonic ၏ ရုပ္သံႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ိဳးစံုကုိ ပြဲထုတ္ျခင္း (2014 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 28 ရက္)

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1989

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ၾကိဳမဲ့ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1942

   ၾကိဳမဲ့ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ေရဒီယိုနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ႀကိဳးမဲ့စက္ကိရိယာမ်ားကုိ အထူးထုတ္ကုန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမဲ့ FM ထုတ္လႊင့္စက္ PR-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1950

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမဲ့ FM ထုတ္လႊင့္စက္ PR-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ေသာ PT-RZ370 ႏွင့္ PT-RW330 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2012

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ေသာ PT-RZ370 ႏွင့္ PT-RW330 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အလင္းရင္းျမစ္အသစ္တစ္ခုႏွင့္ ထူးျခားသည့္ Panasonic နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ လွ်ပ္စစ္မီးလံုးသံုးပရိုဂ်က္တာမ်ားတြင္ မရရွိႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပံုထြက္အရည္အေသြးႏွင့္ ေတာက္ပမႈမ်ားအျပင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုပါ ရရွိေစပါသည္။ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာေမာ္ဒယ္မ်ားသည္ လည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ Projector Global

   Related Category
   ပထမဆံုး မိုးလံုေလလံုအသီးအရြက္စိုက္ခင္းကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း

   2013

   ပထမဆံုး မိုးလံုေလလံုအသီးအရြက္စိုက္ခင္းကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း

   ပထမဆံုး မိုးလံုေလလံုအသီးအရြက္စိုက္ခင္းကို စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအာဏာပိုင္ဌာနထံမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ အသီးအႏွံမ်ားကို (အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းမႈ၊ CO2) တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး အလင္းေရာင္အတုေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ေဒသတြင္းရိတ္သိမ္းထားေသာ အသီးအႏွံမ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္မ်ားျပီး ပိုးမႊားကင္းေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ 2021 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္မႈမွ ခန္႔မွန္းေျခ 5%ခန္႔ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။[Topics] Panasonic မုိးလံုေလလံုစုိက္ခင္းသည္ စုိက္ခင္းမွသည္ စားပြဲေပၚသုိ႔ဟူေသာ အေတြ႔အၾကံဳကုိ ရရွိေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကုိ ေပးစြမ္းသည္ (2015 ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ 18 ရက္)

   Related Category
   အေအးေပး ကြန္ပရက္ဆာ လုပ္ငန္းဌာနကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

   2017

   အေအးေပး ကြန္ပရက္ဆာ လုပ္ငန္းဌာနကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

   အေအးေပး ကြန္ပရက္ဆာ လုပ္ငန္းဌာန (RCBU) ၏ ဌာနစိတ္(HQ) တစ္ခုကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ RCBU ကုိ ေဈးကြက္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေစခဲ့ျပီး အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္အတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး စရိတ္သက္သာေစခဲ့ကာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကုိလည္း ျမန္ဆန္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေစခဲ့သည္။

   Related Category
   ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 10 ႏွစ္သက္တမ္း စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

   1962

   ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 10 ႏွစ္သက္တမ္း စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

   ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဘဝေနထိုင္မႈ တိုးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတထံမွ အကူအညီရယူရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတတို႔သည္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးေရး စာခ်ဳပ္ (10 ႏွစ္သက္တမ္းရွိ) ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ‘မတ္ဆုရွိတ စီမံကိန္း’ အတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic Solution ႏွင့္ Innovation Center Vietnam ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   2016

   Panasonic Solution ႏွင့္ Innovation Center Vietnam ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာျပခန္းျဖစ္ေသာ Panasonic Solution & Innovation Center Vietnam တြင္ အလြန္စြမ္းအင္သက္သာေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Innovation Center တြင္ Panasonic ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ခ်စ္ပ္ျပားတပ္ဆင္စက္ႏွင့္ ဂေဟေဆာ္စက္မ်ားသာမက ပစၥည္းတင္စက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးစက္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရန္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ျပသထားသည္။ ထိုသို႔ေသာေပါင္းစည္းမႈသည္ ကြန္ရက္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပေနျပီး Industry 4.0 ႏွင့္ IoT အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအား ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။

   Related Category