ကုိႏုိဆုကီ မတ္ဆုရွိတ

Years

  Tag selector

   Panasonic ကို ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း

   1918

   Panasonic ကို ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း

   မတ္လ 7 ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ခြင္သည္ အခန္းသံုးခန္းပါဝင္သည့္ ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္လံုး၏ ေျမညီထပ္တြင္ ရွိၿပီး ၎အိမ္ကို အလုပ္ရံုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ ပံုသြင္းထားသည့္ အပူကာ၊ လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ လက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဖိစက္ငယ္ႏွစ္ခုကို တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ၊ သူ၏ ဇနီးႏွင့္ သူ၏ ေယာက္ဖ (ေနာင္တြင္ Sanyo လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္သူျဖစ္ေသာ တိုရွိယို အိုင္ယူအီး) ဤသံုးဦးျဖင့္သာ ကုမၸဏီငယ္ေလးတစ္ခုကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
   * ပံုတြင္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ျပသထားသည္။ (ေနာက္ဖက္တန္းရွိ ဘယ္ဘက္မွ စတင္ၾကည့္ရႈလွ်င္- ကိုႏိုဆူကီ၊ တိုရွီယို အိုင္ယူအီ၊ မူမီႏို မတ္ဆုရွိတ)လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1922

   ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1920 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္သူသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းတံဆိပ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာ မွန္ကူကြက္ပံုျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ M စာလံုးပံုျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ ျမားတစ္စင္း ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားသည္။ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးတစ္ခုကို တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 1922 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ တည္ေထာင္သူကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ စက္ရံုႏွင့္ ရံုးခန္းအသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအား တက္လာေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီက ဆက္လက္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီကုိ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ စက္ရံုတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္လာၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ 1924 ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က စက္ရံုကို ျပသထားသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   National အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္

   1927

   National အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ "National Lamp" ကို ေဈးကြက္ထဲတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္

   တည္ေထာင္သူသည္ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ စတုရန္းပံုစံ မီးအိမ္အတြက္ National အမွတ္တံဆိပ္ကို 1925 ခုႏွစ္တြင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ယင္းအမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ National အမည္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ National Lamp သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၿပီး 1927 ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ စက္ဘီးတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္႐ံုသာမက ေနရာတစ္ခုတြင္ တင္၍ ျဖစ္ေစ၊ သယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ အလင္းေရာင္ ထုတ္လႊတ္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အမင္း လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါသည္။ ပစၥည္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည့္အတြက္ ေရာင္းအားမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အမွတ္တံဆိပ္သည္ ဘက္ထရီ ပါဝါသံုး မီးအိမ္မ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ား ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။ Panasonic လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

   1929

   စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္၏ မတ္လတြင္ တည္ေထာင္သူသည္ Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works ကို Matsushita Electric Manufacturing Works ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ကုမၸဏီမွ ထားရွိသည့္ တာဝန္ဝတၱရားကို "စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္" အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ‘အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈကို ရွာေဖြျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကိုယ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြ လူမႈဘဝဖူလံုေရး တိုးတက္မႈအေျခအေနကို အားေပးျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။’ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ စိတ္ဓာတ္အားမာန္သည္ ယေန႔ Panasonic တြင္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ မိမိအတြက္သာ ပဓာနဟု ခံယူၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ အက်ိဳးအျမတ္ေနာက္ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္ပါေနေသာ သူ၏ ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခံယူခ်က္ကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အမႈထမ္းရြက္သူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္- ‘ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စုေပါင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ ရယူႏိုင္သည္။ စိတ္ဓာတ္စည္းလံုးညီၫြတ္မႈျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲရွိရွိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳပါသည္။’လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonicက်င့္ဝတ္ | Panasonic_x000D_

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

   1932

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

   ကိုႏိုဆူကီသည္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလးေလးနက္နက္ စတင္စဥ္းစားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလ 5 ရက္ Central Electric Club တြင္ သူ႔ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အားလံုးေသာ ဝန္ထမ္း 168 ဦးထံသို႔ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္- "ေရပိုက္ေခါင္းမွလာေသာ ေရသည္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ဝယ္ယူရသည့္ အသင့္ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းသြားလမ္းလာတစ္ဦးက လမ္းေဘးေရပိုက္ေခါင္းမွလာေသာ ေရကို ေသာက္လိုက္လွ်င္လည္း မည္သူကမွ် ကန္႔ကြက္မည္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရကုိ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေပါမ်ားစြာ ေပးေဝေနေသာၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦး၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေရပိုက္ေခါင္းမွ လာေသာ ေရကဲ့သို႔ပင္ ေပါမ်ားၿပီး ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။" ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမို ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေက်ာ္လႊားအႏိုင္ယူႏိုင္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚသည့္ ပံုစံကို "ေရဥပမာ အယူအဆ" ဟု ေခၚဆိုၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ ဦးေဆာင္ေပးသည့္ စိတ္ကူးတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကိုႏိုဆူကီသည္ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ကုမၸဏီအတြက္ ႏွစ္ 250 စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ ရည္မွန္းခ်က္၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ စီမံခ်က္၏ အေရးပါမႈတို႔ကို နက္နက္နဲနဲ ခံစားမိခဲ့ၿပီး ခန္းမတစ္ခုလံုးကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ လူတိုင္းက ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို သိရွိသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကိုႏိုဆူကီက ထိုေန႔ကို "တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔" အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး 1932 ခုႏွစ္ကုိ "စစ္မွန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္ခဲဲ့သည့္ ပထမဆံုးႏွစ္" အျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ပါသည္။"
   * ဓာတ္ပံုတြင္ အိုဆာကာၿမိဳ႕ရွိ Central Electric Club ၌ စစ္မွန္ေသာ တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပေနသည္ကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ေရဒီယို တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္

   1932

   ေရဒီယို တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္

   ထိုအခ်ိန္က ကုမၸဏီ အပါအဝင္ ေရဒီယို ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ႁပြန္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ဆားကစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈသည္ တီထြင္သူ၏ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ တည္ေထာင္သူသည္ အဆိုပါႏွစ္၏ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တီထြင္မူ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ အျခားထုတ္လုပ္သူမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ထိုမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားထံ အခမဲ့ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ေရဒီယို ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို တိုးတက္သြားေစခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ မ်ားျပားေသာ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   ကုန္သြယ္ေရး ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္၍ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္ျခင္း

   1932

   ကုန္သြယ္ေရး ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္၍ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္ျခင္း

   ယခင္ႏွစ္ 1931 ခုႏွစ္တြင္ ဘက္ထရီႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ပမာဏသည္ တစ္ဟုန္ထိုး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ျပည္ပသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ မ်က္စိက်ခဲ့ၿပီး "ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔ ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္" ဟူေသာ မိမိ၏ စိတ္ကူးႏွင့္အညီ 1932 ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ Panasonic သည္ နံရံတြင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳရေသာ လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ မီးအိမ္မ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်၍ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ စတင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူက ၎၏ကိုယ္ပိုင္ တင္ပို႔ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

   Related Category
   ရံုးခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနဆိုင္ရာ စနစ္ကို ဖန္တီးျခင္း

   1933

   ရံုးခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနဆိုင္ရာ စနစ္ကို ဖန္တီးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္သည့္တိုင္ မွာယူမႈ အားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိုဆာကာစီရင္စု အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကာဒိုးမၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ စတုရန္းမီတာ 70,000 က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာတစ္ခုကို ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ရံုးခ်ဳပ္အသစ္ႏွင့္ စက္ရံုတန္းလ်ားတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ေနရာအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ ထိုႏွစ္၏ ေမလတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ မိမိ ထုတ္လုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ ဤသုိ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြဲတုိင္းတြင္ ၎၏ ပိုင္နက္အတြင္း စက္ရံုတစ္ခုစီႏွင့္ ရံုးခြဲတစ္ခုစီ ရွိလာခဲ႔သည္။ ၎၏ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ရံုးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ျဖစ္ေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သီးျခား စာရင္းကုိင္စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ တာဝန္ယူခဲ႔သည္။
   * ပံုတြင္ ကိုႏုိဆူကီက လုပ္ငန္းခြဲေဝမႈ စနစ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပေနသည္ကုိ ျပသထားပါသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   ဝန္ထမ္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

   1934

   ဝန္ထမ္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ "စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လူသားမ်ားအေပၚမူတည္သည္" ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားသည္။ သူသည္ "ကုန္ပစၥည္းမ်ားမဖန္တီးမီ လူမ်ားကိုဖန္တီးျခင္း" ၏အေရးပါမႈကို အေလးထားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ သူသည္ ေလ့က်င့္ေရးအေပၚ အထူးအေလးေပးခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အညီ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို ထုိႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤသင္တန္းေက်ာင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူလတန္းေက်ာင္း ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္ရံုသင္တန္းႏွစ္ခုလံုး ၿပီးဆံုးၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္းဘြဲ႔ရခ်ိန္တြင္ 5-ႏွစ္ တက္ေရာက္ရေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ပညာေရး စြမ္းရည္ႏွင့္ တူညီသည့္ အဆင့္မ်ိဳး ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။Panasonic လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   မတ္ဆူရွိတ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

   1935

   မတ္ဆူရွိတ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

   ကုုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းေပါင္း 3,500 ခန္႔ကုိ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်မႈသည္ ¥12 သန္း အမွတ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ကုမၸဏီသည္ မတူညီေသာ ကုန္ပစၥည္းေပါင္း 600 ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၿပီး ၎၏ ေရာင္းခ်မႈ ကြန္ရက္ကုိ ႏိုင္ငံရပ္ျခားထိ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက အင္အားစုတစ္ခုျဖစ္လာခဲ႔သည္။ 1935 ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆူရွိတသည္ တစ္ဦးပိုင္ Matsushita Electric Manufacturing Works အျဖစ္ ကုမၸဏီကုိ ေပါင္းစည္းလုိက္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကုိ အေလးေပးရန္ဟူေသာ လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မတ္ဆူရွိတ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းဟုအမည္ေျပာင္းခဲ႔သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ရံုးခြဲမ်ားကို လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ကိုးခုႏွင့္ စပ္တူကုမၸဏီ ေလးခုျဖင့္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီအျဖစ္ MEI ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ Panasonic လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားအေပၚ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း

   1935

   ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားအေပၚ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း

   1925 တြင္ Beard of England က လႈပ္ရွားေနေသာရုပ္ပံုမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေကဘယ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာကို စတင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၾကသည္။ 1935 ခုႏွစ္တြင္ Hamamatsu သက္ေမြးေကာလိပ္တြင္ Kenjiro Takayanagi က တကယ့္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက ေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကင္မရာျပြန္ကို တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ မတ္ဆုရွိတသည္ ထိုတီထြင္မႈမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသည့္အတြက္ Panasonic ၏ တိုက်ိဳ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၌ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ သုေတသနဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ 1935 ခုႏွစ္အကုန္၌ တာကာယာနဂိလက္ေအာက္တြင္ ေလ့လာရန္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေစလႊတ္ခဲ့သည္။ 1938 တြင္ ေရွ႕ေျပးပံုစံ 12" စက္ကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။"
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တီထြင္ဖန္တီးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ Matsushita Radio Mfg., တုိက်ိဳ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   6 ရက္ၾကာ လုပ္ငန္းခြင္ ရက္သတၱပတ္ကို စတင္ျခင္း

   1936

   6 ရက္ၾကာ လုပ္ငန္းခြင္ ရက္သတၱပတ္ကို စတင္ျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အားလပ္ရက္ေပးသည့္ စနစ္မွ အပတ္စဥ္ အားလပ္ရက္ေပးသည့္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ရႈေထာင့္မွေန၍ အေလးအနက္ စဥ္းစားရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာေရး အားလပ္ရက္မ်ား၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သုခခ်မ္းသာ ျပည့္စံုေစေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အပတ္စဥ္ ပိတ္ေပးထားသည့္ အားလပ္ရက္ ေလးရက္အနက္ ႏွစ္ရက္ကို အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖဖို႔ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ က်န္ႏွစ္ရက္ကို ကိုယ္တိုင္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾကရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

   1938

   ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

   1935 ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ Panasonic သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖမ္းယူစက္တစ္ခုကုိ စတင္၍ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 1938 ခုႏွစ္တြင္ 12 လက္မအရြယ္ CRT တီဗြီေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 1939 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ယင္း တီဗြီလိုင္းဖမ္းယူစက္ကို လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တီထြင္မႈမ်ား ခင္းက်င္းျပသသည့္ ျပခန္းတစ္ခုတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပသခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ 1935 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္သံုး တီဗြီလိုင္းဖမ္းယူစက္တစ္ခုကို ျပသထားသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ သြင္းကုန္ဌာန ဖြဲ႔စည္းျခင္း

   1938

   ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ သြင္းကုန္ဌာန ဖြဲ႔စည္းျခင္း

   ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းတြင္သာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Matsushita Electric Trading လုပ္ငန္းတြင္ သြင္းကုန္ ဌာနတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ Panasonic ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

   Related Category
   ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးသည့္ ဆိုက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1946

   ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးသည့္ ဆိုက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1946 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူဝါဒ တင္ျပမႈ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဓိကမူဝါဒတစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါမူဝါဒသည္ သူ၏ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ လုပ္ခလစာမ်ား၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ပိုမို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းက႑မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ပါသည္။ "လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ စိတ္ထဲတြင္ မတ္ဆုရွိတ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္မႈတို႔တြင္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးအရဆိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။" ကိုႏိုဆူကီသည္ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးဆိုက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါဆိုက္၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုက္သည္ တင္းက်ပ္ေသာ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ထားၿပီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေဈးကြက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

   Related Category
   PHP လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   1946

   PHP လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   ဒုတိယ ကမ႓ၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးမ်ား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေဖာင္းပြလာမႈႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနသည္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္၍ ယိမ္းယိုင္သြားခဲ့ရပါသည္။ "လူသားမ်ားသည္သာ သဘာဝ၏ နိယာမမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္ဆိုလွ်င္ သာယာဝေျပာေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘဝသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေရွ႕တြင္ အသင့္ရွိေနႏိုင္သည္" ဟု တည္ေထာင္သူက ေတြးခဲ့သည္။ 1946 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သူသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခံစားခ်က္မ်ားကို ႐ို႕က်ိဳးစြာ အျပန္အလွန္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ လူအမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာတို႔ကို စုစည္းရန္ ထိုခံစားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ‘သာယာဝေျပာမႈမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ’ တို႔ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ရန္ PHP အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေနရာေပါင္းစံုရွိ လူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ PHP မဂၢဇင္းကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အလည္အပတ္ခရီးစဥ္

   1951

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အလည္အပတ္ခရီးစဥ္

   ဇန္နဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ 3 လတာ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာျခားမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ကိုႏိုဆူကီက ႏိုင္ငံျခား လွ်ပ္စစ္နည္းပညာမွ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ခံစားခဲ့မိပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သူသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္အလို႔ငွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း သူသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Nakagawa Electric Company (ေနာင္တြင္ Matsushita Refrigeration Company) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း

   1952

   Nakagawa Electric Company (ေနာင္တြင္ Matsushita Refrigeration Company) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း

   ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုၿပီးလွ်င္ တတိယေျမာက္အႀကီးဆံုး လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာမ်ားကို 1953 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသည့္ အဆိုပါႏွစ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တပ္မ်ားမွ အသံုးျပဳမည့္ ေရခဲေသတၱာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ Nakagawa Electric Company ထံမွ Panasonic အုပ္စုတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ခါထပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ Nakagawa Electric Company ၏ နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ၎တို႔ကို အုပ္စုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ေရခဲေသတၱာႏွင့္ အျခားေရခဲေသတၱာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အဓိကတာဝန္ယူေစခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ 1953 ခုႏွစ္၌ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ Panasonic ၏ ပထမဦးဆံုး ေရခဲေသတၱာ "NR-351"ကို ျပသထားသည္။ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ထုတ္ကုန္- လွ်ပ္စစ္ ေရခဲေသတၱာ

   Related Category
   နယူးေယာက္ ရံုးခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္း

   1953

   နယူးေယာက္ ရံုးခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္း

   ျပည္ပ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္စီးေၾကာင္းမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာႏုိင္ရန္အျပင္ ျပည္ပတြင္ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအတြက္ အေျခစိုက္ရံုးတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ 1951 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ Matsushita Electric နယူးေယာက္ရံုးကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 1954 ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းျဖတ္သန္းသြားႏိုင္သည့္ ေလဟာနယ္ႁပြန္သံုး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အိတ္ေဆာင္ ေရဒီယိုေပါင္း 20,000 ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ နယူးေယာက္ရွိ ကိုႏိုဆူကီကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္တင္အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

   1954

   နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္တင္အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္မွစတင္၍ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပံ့ပိုးေပးရန္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္တင္အေမရိကသို႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ျပတ္လပ္မႈကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ားကုိ ပိတ္ဆို႔ခံရသည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မျပည့္မီျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို သမား႐ိုးက် တင္ပို႔မႈမွသည္ ေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳမႈသို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   JVC ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

   1954

   JVC ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

   Japanese Victor Corporation (JVC) သည္ ဒုတိယ ကမၻ႓ာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးသြားသည့္ ေနာက္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ မရဘဲ အရံႈးေပၚလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎၏ ဘဏ္သည္ JVC စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံကို ျပန္လည္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ေပးရန္ Panasonic ကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ မန္ေနဂ်ာႏွစ္ဦးကို ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ယခင္ အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္း၊ျဖစ္သူ ကိခ်ိဆဘူ႐ို ႏိုမုရကုိ ဥကၠဌအျဖစ္ခန္႔အပ္၍ ကုမၸဏီကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ JVC သည္ Panasonic ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္စက္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔ကဲ့သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီက မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကသာ လူမႈဘဝ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး သာယာဝေျပာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတြက္ JVC ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ၎တို႔ကို ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Mallory ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

   1956

   Mallory ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

   Panasonic သည္ P.R ႏွင့္အတူ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (လက္ရွိ Duracell) ျဖစ္ေသာ Mallory သည္ ၎၏ မာက်ဴရီဆဲလ္ဘက္ထရီမ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ 1965 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ National Mallory Battery ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလိုင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကို National Mallory အယ္လ္ကာလိုင္း ဘက္ထရီမ်ားအျဖစ္ 1967 ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ Panasonic/Mallory ဖက္စပ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေနပံုကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္ကို မူလအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

   1960

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္ကို မူလအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

   တိုက်ိဳၿမိဳ႕၊ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္သည္ ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားေသာ ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 1865 ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဂိတ္ကို ကိုႏိုဆူကီထံမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မူလအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ သူက အဆိုပါ ဂိတ္တံခါးအတြက္ ႀကီးမားေသာ မီးပံုးတစ္ခုကိုလည္း လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မီးပံုးႀကီးကို ဆယ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခဲ့ပါသည္။ဆန္းဆိုဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း၏ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္တံခါးအတြက္ ရည္စူးလွဴဒါန္းထားေသာ ဧရာမ မီးပံုးနီႀကီး

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ သဘာပတိျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ မဆဟာ႐ု မတ္ဆုရွိတက ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူျခင္း

   1960

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ သဘာပတိျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ မဆဟာ႐ု မတ္ဆုရွိတက ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူျခင္း

   1961 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ႏွစ္စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူဝါဒကို ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ကိုႏိုဆူကီသည္ ဥကၠဌအျဖစ္မွ အနားယူရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ "အားလံုး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ မႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 65 ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ကိုလည္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ဟာ ဥကၠဌအျဖစ္က အနားယူၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ သဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူဖို႔၊ ေနာက္တန္းေနရာကေန ေနဖို႔၊ အရွင္းဆံုးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေနာက္တန္းေနရာမွသာ ေနဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အနားယူလုိက္တဲ့အတြက္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ အေရးပါတဲ့ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသစ္ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ကုမၸဏီဟာ တိုးတက္မႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။" တက္ေရာက္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အံ့ၾသမင္သက္သြားခဲ့ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မဆဟာ႐ု မတ္ဆုရွိတက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က႑သစ္တစ္ခုသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကိုႏိုဆူကီကလည္း 1950 ခုႏွစ္က အဆက္ျပတ္သြားခဲ့ေသာ က်ိဳတိုၿမိဳ႕ရွိ Shinshin-an ကိုယ္ပိုင္ဥယ်ာဥ္ရွိ PHP သုေတသနကို ျပန္လည္စတင္ရန္ အခါသမယတစ္ခုအျဖစ္ ယင္းကုိ မွတ္ယူခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ထိုအခ်ိန္က သဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ကိုႏိုဆူကီ (ညာဘက္အစြန္ဆံုး) ႏွင့္ ဥကၠဌ မဆဟာ႐ု မတ္ဆုရွိတ (ညာဘက္မွ ဒုတိယေျမာက္) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ပြဲအခမ္းအနားကို ျပသထားသည္။Corporate History | Panasonic

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ US တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း

   1962

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ US တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း

   1958 ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ Panasonic ၏ အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို အတူတကြခံစားျခင္း ခံယူခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေၾကညာခ်က္ကို တိုင္း(မ္)၊ လိုက္(ဖ္)ႏွင့္ နယူးေယာက္ တိုင္း(မ္)စ္ အပါအဝင္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ကိုႏိုဆူကီသည္ 1962 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 23 ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးတြင္ သူ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း၊ သူ၏ အေတြးအေခၚမ်ား၊ Panasonic ၏ တစ္ဟုန္ထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ သူ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အယူအဆတို႔ကို မိတ္ဆက္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ တိုင္း(မ္)မဂၢဇင္းက ကိုႏိုဆူကီႏွင့္ Panasonic ကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပံုကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးၿပီး

   1964

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးၿပီး "Atami အစည္းအေဝး" က်င္းပျခင္း

   ယင္းႏွစ္အတြင္း ကနဦး စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္လာမႈ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္ျဖစ္ေသာ 1950 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ Panasonic ၏ လုပ္ငန္းဝင္ေငြႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေရာင္းအားမ်ား ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအတြက္လည္း ဘ႑ာေရးလိုေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈအျဖစ္သို႔ ထိုးစိုက္က်သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ဇူလိုင္လတြင္ အစည္းအေဝး တစ္ခုက်င္းပခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ အေရာင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားထံမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားစြာ အဆိုျပဳလာခဲ့သည့္အတြက္ အေျခအေန တင္းမာလာခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည့္ တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ကိုႏိုဆူကီက "အက်ပ္အတည္းကာလတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကိုယ္နဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆုိတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းအၾကံဉာဏ္ေတာင္းတာကလြဲၿပီး တျခားနည္းလမ္းမရွိပါဘူး" ဟု အေလးအနက္ စဥ္းစား၍ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ခန္းမတြင္းတြင္ တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ၿပီး အားလံုးက ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အျပန္အလွန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   တစ္ပတ္လွ်င္ 5 ရက္ အလုပ္လုပ္သည့္ စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

   1965

   တစ္ပတ္လွ်င္ 5 ရက္ အလုပ္လုပ္သည့္ စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

   ဧၿပီလတြင္ Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး တစ္ပတ္လွ်င္ 5 ရက္ အလုပ္လုပ္သည့္ စနစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ၏ "တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သိသိသာသာ ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္" ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တည္ေထာင္သူက Panasonic သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ နားရက္ႏွစ္ရက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယင္းနားရက္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္က ဝန္ထမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ အနားယူခြင့္ေပးၿပီး အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လူေနမႈဘဝပံုစံတစ္ခုကို ႏွစ္သက္ခံစားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သူ၏ ေၾကညာခ်က္သည္ မ်ားစြာေသာ အာရံုစိုက္မႈကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ "တစ္ရက္တြင္ သင္ယူေလ့လာၿပီး တစ္ရက္တြင္ အနားယူပါ" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ 5 ရက္ အလုပ္ဆင္းရသည့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ႏွင့္ အလံုးစံုေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈတို႔ကို သိသိသာသာ တိုးျမင့္ေစခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ ထိုအခ်ိန္က "တစ္ရက္တြင္ သင္ယူေလ့လာၿပီး တစ္ရက္တြင္ အနားယူပါ" ဟူေသာ မူဝါဒကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း သတင္းစာလႊာတစ္ခုကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

   1968

   ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

   ေမလ 5 ရက္မွစတင္၍ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ 50 ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို တစ္ေနရာၿပီး တစ္ေနရာ က်င္းပခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အားေပးမႈကုိ ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ေရး ရန္ပံုေငြ အျဖစ္ ယမ္းေပါင္း 5 ဘီလီလ်ံ ကိုလွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Panasonic က ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကသည့္အတြက္ လူဦးေရနည္းပါးလာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ၎တုိ႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဘက္တြင္ "Izanagi ေပၚထြက္လာမႈ"၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုရွိမႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ အားထုတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အထူး ကံေကာင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ 50 ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အထူးထုတ္ကုန္မ်ားစြာကုိ ထုတ္ေဝႏုိင္ခဲ့သည္။ Panasonic သည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွစ္ဆတိုးျခင္းျဖင့္ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ထက္ ေရာင္းအား 34.5 %ေက်ာ္ တိုးတက္ရရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ကို က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မတ္ဆုရွိတျပခန္းကို ျပသခဲ့ျခင္း

   1970

   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မတ္ဆုရွိတျပခန္းကို ျပသခဲ့ျခင္း

   လူသားတို႔အတြက္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ကုန္စည္ျပပြဲကို အဆုိပါႏွစ္၏ မတ္လမွ စတင္၍ အုိဆာကာရွိ Senrikyuryo ဧရိယာ၌ ေျခာက္လ ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ မတ္ဆု႐ွိတ ျပခန္းတြင္ Panasonic သည္ ‘ယခုမွ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း 5,000 အထိ လူသားမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာႏွင့္ တီထြင္မႈ’ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေအာက္တြင္ ျပသခဲ့သည္။ Tempyo ေခတ္၏ ဗိသုကာလက္ရာပံုစံကုိ အသံုးျပဳထားသည့္ အဆိုပါျပခန္း၏ အေရွ႕ဘက္ အခန္းတြင္ EXPO'70 ဟုေခၚသည့္ အခ်ိန္ေဆးေတာင့္ကို ျပသခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္အခန္းတြင္ ဂ်ပန္တို႔၏ထူးျခားေသာ ရိုးရာအစဥ္အလာကို လာေရာက္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားႏုိင္ေစရန္ လက္ဖက္ရည္ အခမ္းအနား တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ျပပြဲအတြင္း လူေပါင္း 7,600,000 သည္ မတ္ဆု႐ွိတ ျပခန္းသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ အမႈေဆာင္အၾကံေပးျဖစ္လာၿပီး ဒုတိိယ ဥကၠဌေဟာင္း အာရာတာ႐ုိ တာကာဟာရွိက သဘာပတိရာထူးကို ရယူခဲ့သည္။

   1973

   တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ အမႈေဆာင္အၾကံေပးျဖစ္လာၿပီး ဒုတိိယ ဥကၠဌေဟာင္း အာရာတာ႐ုိ တာကာဟာရွိက သဘာပတိရာထူးကို ရယူခဲ့သည္။

   1973 ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ၊ ကုမၸဏီ၏ 55 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ကုိႏုိဆုကီသည္ သဘာပတိရာထူးမွ အနားယူျပီး အမႈေဆာင္အၾကံေပးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥကၠဌ အာရာတာရုိ တာကာဟာရွိႏွင့္ ဥကၠဌ မဆာဟာရူ မတ္ဆုရွိတတုိ႔၏ ေခတ္သစ္တစ္ေခတ္ စတင္ျခင္း။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ပံ့ပုိးမႈကုိ ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင့္ စီရင္စုနယ္တစ္ခုစီအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ ယမ္း 5 ဘီလီလ်ံကို ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္မွ အနားယူၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာေနေသာ ကုိႏုိဆုကီကုိ သဘာပတိအသစ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အာရာတာရုိ တာကာဟရွိႏွင့္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ မဆာဟာရူ မတ္ဆုရွိတတုိ႔ႏွင္အတူ ေတြ႔ရသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

   1978

   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕ရွိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး "ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အကူအညီကို ေတာင္းခံလိုေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေတာင္းဆိုမႈအဆံုးတြင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက လိုလားစြာ လက္ခံၿပီး "ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးပါမည္" ဟု ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း Panasonic ၏ လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ 1979 ခုႏွစ္တြင္ ကိုႏိုဆူကီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔သည္ ကိုႏိုဆူကီ ဦးေဆာင္ေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ပံုကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆုလက္ခံရယူျခင္း

   1979

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆုလက္ခံရယူျခင္း

   1979 ခုႏွစ္တြင္ ကိုႏိုဆူကီသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး ဂုဏ္ျပဳဆုျဖစ္ေသာ Pangrima Mank Negara ဆုႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အိမ္ေတာ္တြင္ မေလးရွားအစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ Tan Sri ဘြဲ႔ကို လက္ခံရယူရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 1965 ခုႏွစ္တြင္ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ (မေလးရွား) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိက ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဤဆုကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္း

   1979

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္း

   ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ 1978 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Panasonic ၏ လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ကိုႏိုဆူကီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ႏွင့္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂုမူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ကိုႏိုဆူကီသည္ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ဟားဗတ္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းတြင္ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡရာထူးကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

   1981

   ဟားဗတ္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းတြင္ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡရာထူးကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

   Panasonic သည္ ဟားဗတ္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသို႔ ေဒၚလာတစ္သန္း လွဴဒါန္းခဲ့သည့္အတြက္ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡရာထူးအျဖစ္ အမည္ သတ္မွတ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လူနာမည္ျဖင့္ ပါေမာကၡရာထူးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အမည္ေပးထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ရာထူးျဖစ္သည္။

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကီ မတ္ဆု႐ွိတက သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဆုကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

   1983

   တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကီ မတ္ဆု႐ွိတက သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဆုကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

   ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တိုးျမႇင့္ေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီရမည္ ဟု စဥ္းစားလ်က္ ကုိႏုိဆုကိသည္ Japan Prize Preparatory ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ထုိႏွစ္မတုိင္ခင္ႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ဥကၠဌ ရာထူးကို တာဝန္ယူခဲ့သည္။ 1983 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ "ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း" ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတကာဆုကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကုိႏုိဆုကိသည္ အသက္ 90 ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 1985 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားကို စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
   *2010 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဝင္စားသည့္ ေပါင္းစည္း ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး Japan Prize Foundation ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကို ဂ်ပန္အစိုးရမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

   1987

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကို ဂ်ပန္အစိုးရမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

   ဧၿပီလ 29 ရက္(ဂ်ပန္ဧကရာဇ္၏ ေမြးေန႔)တြင္ ေႏြဦးရာသီ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေပးအပ္ေသာ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ရွိ ေပၚလိုနီးယား ပန္းသေကၤတ ဂရန္းေကာ္ဒြန္ဆုတံဆိပ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 1956 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သူကို ဖဲႀကိဳးျပာတပ္ဆင္ထားေသာ ဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 1965 ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ တက္သစ္စေနဝန္း အဆင့္ဆုတံဆိပ္၊ ေရႊႏွင့္ ေငြၾကယ္ဆုမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 1970 ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ အထြတ္အျမတ္ရတနာ အဆင့္ ဂရန္းေကာ္ဒြန္ဆုကို သူ႔အား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 1981 ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ တက္သစ္စေနဝန္းအဆင့္ ဂရန္းေကာ္ဒြန္ဆုကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ႏိုင္ငံသား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေမလတြင္ အင္ပါယာနန္းေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုႏိုဆူကီသည္ ဧကရာဇ္မွ ေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္အသစ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈကုိ ဧကရာဇ္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

   Related Category
   Matsushita International Foundation (လက္ရွိ Matsushita Konosuke Memorial Foundation) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1988

   Matsushita International Foundation (လက္ရွိ Matsushita Konosuke Memorial Foundation) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

   ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျပည္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ Matsushita International Foundation ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသန အကူအညီတို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 1997 ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရပ္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 1998 ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အျပန္အလွန္ ပညာရပ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ 2010 ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ EXPO '90 ၏ K. Matsushita Foudation ႏွင့္ ေပါင္းစည္းၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲ၍ Konosuke Matsushita Memorial Foundation ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
   *2012 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 1 ရက္မွ စတင္၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေကာ္ပိုေရးရွင္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။Konosuke Matsushita Memorial Foundation

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ကြယ္လြန္ျခင္း

   1989

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ကြယ္လြန္ျခင္း

   1989 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 27 ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 94 ႏွစ္အရြယ္ ကိုႏိုဆူကီ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ အသက္ 9 ႏွစ္အရြယ္တြင္ သူ၏ေမြးရပ္ေျမမွ ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ အဆိုပါမ်ိဳးဆက္အတြင္း ကမ႓ာ့ေရွ႕ေဆာင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ Panasonic ကို တည္ေထာင္ရာတြင္ သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ လူအမ်ားက ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင့္ သူ႔အား "စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ နတ္ဘုရား" ဟု ရံဖန္ရံခါ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူ၏ ထိုးထြင္းဉာဏ္၊ သူ၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ သေဘာထားႏွင့္ သူ၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ ထားရွိေသာ အျမင္တို႔သည္ ကမ႓ာအႏွံ႕အျပားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အလႊာမ်ိဳးစံုရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ လြန္စြာသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး နယ္ပယ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကိုႏိုဆူကီ၏ ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရၿပီး ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ထပ္တူဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း စာလႊာမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ဧၿပီလ 29 ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိုႏိုဆူကီ၏ နာေရးအခမ္းအနားကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   က်ည္ဆံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး စက္ဘီးမီးခြက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1923

   က်ည္ဆံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး စက္ဘီးမီးခြက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ အထူးတပ္ဆင္ထားသည့္ ဘက္ထရီႏွင့္ အေသးစား မီးသီးေလးမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ စက္ဘီးမီးခြက္တစ္ခုကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားသည္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ 2 နာရီမွ 3 နာရီၾကား) သာ ခံႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဘက္ထရီသည္ နာရီ 30 ေက်ာ္ခံသည့္အတြက္ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ လံုးဝေျပာင္းလဲထားသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္း

   1951

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္း

   ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အျမင္ရႈေထာင့္မွေန၍ စီမံခန္႔ခြဲ၍ လိုအပ္သည္ဟု အခိုင္အမာ ခံစားသိရွိေသာေၾကာင့္ ကိုႏိုဆူကီသည္ အဆိုပါႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံ 4 ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ- နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမတိုင္မီအထိ သူသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ထင္ရွားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္အတူ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ထြက္ခြာေနေသာ ေလယာဥ္တစ္စင္းေပၚရွိ ကိုႏိုဆူကီကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   လက္တင္အေမရိကေဒသရွိ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား မကၠဆီကိုသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

   1938

   လက္တင္အေမရိကေဒသရွိ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား မကၠဆီကိုသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

   Panasonic သည္ ထုိေခတ္အခါက မီးပလတ္ခံုကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ မကၠဆီကုိသုိ႔ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ လက္တင္အေမရိကတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1918

   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ဝယ္လိုအားမ်ားလာမည္ဟု တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတက ယုံၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္၍ ေဈးကြက္ထဲျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလက အိမ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ မီးေခ်ာင္းတစ္ခုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တစ္ေပါက္သာ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မီးေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ သုံးႏုိင္ေစေသာ သုိ႔႔႕မဟုတ္ မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မီးပူကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏုိင္ေစေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလာပါသည္။
   * ဓာတ္ပုံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္း(ဝဲ)ႏွင့္ 1920 တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္(ယာ) ကုိ ျပသထားပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   အင္ဒိိုနီးရွားႏိုင္ငံသား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး Diet အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာဂုိဘယ္သည္ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆု႐ွိတႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

   1957

   အင္ဒိိုနီးရွားႏိုင္ငံသား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး Diet အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာဂုိဘယ္သည္ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆု႐ွိတႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

   ေရဒီယိုမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆုကာႏုိသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေရဒီယိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားရယူရန္အတြက္ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူ မစၥတာ မုိဟာမက္ ဂုိဘယ္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ယခင္ကတည္းက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ မစၥတာဂုိဘယ္သည္ ကုိႏုိဆူကီႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အလားအလာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူ၏အျမင္မ်ားကို ေဝမွ်ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါက႑ရပ္မ်ားအတြက္ သူ၏ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပသခဲ့ပါသည္။ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ Konosuke သည္ မစၥတာ ဂုိဘယ္၏ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ အေသးစားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ 1960 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ မစၥတာ ဂုိဘယ္၏ ကုမၸဏီႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကိုခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ ေနာက္ပိုင္းမွာတည္ေထာင္မည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အစပ်ိဳးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး မူဝါဒအေပၚအေျခခံေသာ ေစ်းႏႈန္းမူဝါဒ

   1935

   သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး မူဝါဒအေပၚအေျခခံေသာ ေစ်းႏႈန္းမူဝါဒ

   မတ္ဆုရွိတသည္ သာမန္မိသားစုမ်ားတတ္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ သူ၏ကာယဉာဏစြမ္းအားမ်ားကို ႏွစ္ျမႇဳပ္၍ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာအျမတ္ပမာဏျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ တည္ၿငိမ္စြာရပ္တည္ႏုိင္ေစမက သံုးစြဲသူမ်ားကုိလည္း ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လြယ္ကူစြာခ်မွတ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လက္လီေစ်းႏႈန္းမူဝါဒမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရရွိေစႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ၎၏ သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္မႈမူဝါဒကို တစ္ေျပးတည္းဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္မႈ" ဆုိသည္မွာ ပံုေသေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မတ္ဆုရွိတ၏ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေရး မူဝါဒကုိ ေရွ႕ဆက္ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ Matsushita လက္လီေရာင္းဝယ္သူမ်ား အဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Philips ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအရပူးေပါင္းၿပီး Matsushita Electronics Corporation ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1952

   Philips ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအရပူးေပါင္းၿပီး Matsushita Electronics Corporation ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   Panasonic သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္မတုိင္ခင္က ဒတ္ခ်္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Philips ႏွင့္ လုပ္ငန္းအရပတ္သက္ခဲ့ဖူးျပီး စစ္ပြဲၾကီးျပီးဆံုးသြားသည့္ေနာက္တြင္လည္း Philips သည္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္လက္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ရန္ Panasonic ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ Philips ႏွင့္အတူ နည္းပညာႏွင့္ေငြေၾကးအရပူးေပါင္းမႈကုိ အဆုိပါႏွစ္၏ ေအာက္တိုဘာလတြင္ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Matsushita Electronics Corporation အမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီခဲြတစ္ခု ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ Philips ၏ CEO ျဖစ္သူက အဆုိပါပူးေပါင္းမႈသည္ "နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း ပံ့ပိုးမႈအတြက္ဝန္ေဆာင္ခရယူျခင္း" သာမဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုး၏ "လက္ဆက္မႈ" အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1927

   လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ပံုမွန္မိသားစုမ်ားတတ္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးပူမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ တည္ေထာင္ျပီးသုံးလအၾကာတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ "Super Iron" သည္ အပူေပးကိရိယာကုိ သံျပားမ်ားၾကားတြင္ညွပ္ထားသည့္ တည္ေဆာက္ပံုအသစ္ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၎သည္ ပံုမွန္မီးပူမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးခ်င္းတူေသာ္လည္း 30% ခန္႔ ေစ်းပိုသက္သာပါသည္။ "Super Iron" ကိုဖန္တီးခဲ့သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ တက္ဆုဂ်ိ႐ုိ နာကာအုိသည္ Panasonic နည္းပညာက႑တြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားစြာကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း

   1946

   ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း

   Panasonic သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အရပ္ဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကို ခ်က္ခ်င္းစတင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏွစ္အစတြင္ အေထြေထြရံုးခ်ဳပ္ (GHQ) ၏ မူဝါဒမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္လာပါသည္။ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီသည္ တားျမစ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကုိ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိဟု အစုိးရက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 1948 ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူထံ ေရာင္းခ်ရန္ Panasonic ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ တားျမစ္ခ်က္ခုႏွစ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရမည့္အေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက ေနာက္ေလးႏွစ္ၾကာသည္အထိ ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ "တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာဘဝေနထုိင္မႈပံုစံကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ျပီးေစ်းကြက္တင္ရန္" ျဖစ္ရမည္ဟု အခုိင္အမာဆုိခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 1950 ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ားစုအား ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရမည့္အႏၱရာယ္ကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | PanasonicPanasonic သည္ ဇုိင္းဘတ္ဆု ရာထူးကုိ သီသီကေလး ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သည္

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကုိ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

   1964

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကုိ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

   1958 ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္ပိုင္မူႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ "အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေရးမူဝါဒ" ကုိ တုိင္းမ္၊ လုိက္ဖ္ႏွင့္ နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာၾကပါသည္။ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ စက္တင္ဘာလထုတ္ 11 ၾကိမ္ေျမာက္စာေစာင္တြင္ "မစၥတာ မတ္ဆုရွိတႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Matsushita Electric ႏွင့္ Konosuke Matsushita တို႔ကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ တည္ေထာင္သူကုိ "5 မ်က္ႏွာလူသား - အထူးခြ်န္ဆံုးစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္၊ ထိပ္တန္းဝင္ေငြရွင္၊ ဖန္တီးေတြးေခၚသူ၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူႏွင့္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးစာေရးဆရာ" ဟု သမုတ္ခဲ့ပါသည္။ တည္ေထာင္သူကုိ "ေမာ္ေတာ္ကားဘုရင္ Henry Ford ႏွင့္ (ၾသဇာတိကၠမရွိေသာ အေမရိကန္စာေရးဆရာ) Horatio Alger ႏွစ္ဦးစလံုး၏ ပါရမီမ်ားေပါင္းစည္းထံုမႊမ္းထားသည့္ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္" ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   စည္းမ်ဥ္း 3 ရပ္ ကုိ ေၾကညာျခင္း

   1939

   စည္းမ်ဥ္း 3 ရပ္ ကုိ ေၾကညာျခင္း

   ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အင္အား ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၎၏ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ အဓိကလုပ္ငန္းကုိ ပံ့ပုိးရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ သို႔တုိင္ေအာင္ ကုမၸဏီ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ျခင္း အေျခအေနအား ကာကြယ္ရန္ ကုမၸဏီတစ္ခြင္တြင္ "စည္းမ်ဥ္း 3 ရပ္" ဟုေခၚေသာစနစ္ကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္- ၎တို႔မွာ "စီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား"၊ "ဘ႑ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား" ႏွင့္ "ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္း 3 ရပ္သည္ "စီမံခန္႔ခြဲေရးျဖစ္ေစ၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္တည္း တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္" ဟူေသာ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကုိ ေၾကညာၿပီး ဝန္ထမ္းအားလံုးကုိ အစဥ္အျမဲမျပတ္ အသိေပးလ်က္ရွိသည္။

   Related Category
   ပထမဆံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒကုိ ေၾကညာခ်က္

   1940

   ပထမဆံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒကုိ ေၾကညာခ်က္

   ယခင္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကုိ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ၾကီးမားေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ခံျဖစ္ရပ္အတြင္းမွာပင္ ကုမၸဏီသည္ ပထမဆံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ တည္ေထာင္သူက "ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး မူဝါဒေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အားကုန္သံုးျပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္သလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ျငိမ္းေအးကာလ စက္မႈလုပ္ငန္းဟာလည္း အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးတဲ့အရာျဖစ္တယ္" ဟု အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ခုိင္လံုသည့္မူဝါဒကုိ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူဝါဒေၾကညာခ်က္ကုိ ဇန္နဝါရီလ 10 ရက္ေန႔တုိင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆု႐ွိတ

   Related Category
   စစ္ပြဲအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းသိမ္းယူျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

   1940

   စစ္ပြဲအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းသိမ္းယူျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္ပြဲကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကုိ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္တုိင္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ အရပ္ဘက္ထုတ္လုပ္မႈအား ပံ့ပိုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဒီဇိုင္းအေနအထားေလွ်ာ့ခ်ရျခင္းႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားအသံုးခ်ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အစားထိုးကုန္စည္မ်ား အသံုးျပဳရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရည္အေသြးထိခိုက္မႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုႏွစ္ၾသဂုတ္လအတြင္း စစ္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံ့ရင္းျမစ္မ်ား စုစည္းအသံုးျပဳျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေထာင္သူက က႑ရပ္တုိင္းတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကုိ သိသိသာသာသက္ တက္ၾကြေစခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ မ်က္ေမွာက္ကာလစက္ရံုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္

   Related Category
   သံုးစြဲသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္း

   1945

   သံုးစြဲသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္း

   ၾသဂုတ္လ 15 ရက္ေန႔တြင္ စစ္ပြဲႀကီးၿပီးဆံုးေၾကာင္းသိရွိၿပီးေနာက္ "ဒီအခ်ိန္ဟာ ဝန္ထမ္းအားလံုးရဲ႕အင္အားကိုစုုစည္းျပီး သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္အခ်ိန္ပဲ" ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္သူက ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္မ်ားအား စည္းေဝးခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ သံုးစြဲသူမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟူေသာ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒတစ္ခုကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၾသဂုတ္လ 20 ရက္ေန႔တြင္ "ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဟာ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးပုိ႔အတြက္ ေသာ့အခ်က္ပဲ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ မူလအေျခအေနအတုိင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစဖုိ႔နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္တိုးတက္ျမင့္မားေစဖုိ႔ အားထုတ္ဖို႔အတြက္ Matsushita Electric စိတ္ဓာတ္ကို ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရေအာင္။" ဟု ေရးသားထားသည့္ စာမ်ားကုိ ဝန္ထမ္းအားလံုးထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လွ်င္ျမန္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ စစ္ဘက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္အလို႔ငွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုရပ္တန္႔ရမည္ဟု GHQ မွခ်မွတ္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ တည္ေထာင္သူက ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ ေရဒီယိုစက္ကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကိုထုတ္လုပ္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလလယ္တြင္ အလုပ္ရံုအားလံုးသည္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ကမၻာစစ္အၿပီး မၾကာမီတြင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားစတင္ခဲ့ေသာ ေရဒီယိုစက္ရံုကို ျပသထားသည္။

   Related Category