နည္းပညာ / သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

Years

  Tag selector

   ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1922

   ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1920 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္သူသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းတံဆိပ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာ မွန္ကူကြက္ပံုျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ M စာလံုးပံုျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ ျမားတစ္စင္း ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားသည္။ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးတစ္ခုကို တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 1922 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ တည္ေထာင္သူကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ စက္ရံုႏွင့္ ရံုးခန္းအသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအား တက္လာေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီက ဆက္လက္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီကုိ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ စက္ရံုတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္လာၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ 1924 ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က စက္ရံုကို ျပသထားသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   ေရဒီယို တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္

   1932

   ေရဒီယို တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္

   ထိုအခ်ိန္က ကုမၸဏီ အပါအဝင္ ေရဒီယို ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ႁပြန္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ဆားကစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈသည္ တီထြင္သူ၏ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ တည္ေထာင္သူသည္ အဆိုပါႏွစ္၏ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တီထြင္မူ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ အျခားထုတ္လုပ္သူမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ထိုမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားထံ အခမဲ့ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ေရဒီယို ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို တိုးတက္သြားေစခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ မ်ားျပားေသာ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားအေပၚ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း

   1935

   ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားအေပၚ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း

   1925 တြင္ Beard of England က လႈပ္ရွားေနေသာရုပ္ပံုမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေကဘယ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာကို စတင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၾကသည္။ 1935 ခုႏွစ္တြင္ Hamamatsu သက္ေမြးေကာလိပ္တြင္ Kenjiro Takayanagi က တကယ့္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက ေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကင္မရာျပြန္ကို တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ မတ္ဆုရွိတသည္ ထိုတီထြင္မႈမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသည့္အတြက္ Panasonic ၏ တိုက်ိဳ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၌ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ သုေတသနဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ 1935 ခုႏွစ္အကုန္၌ တာကာယာနဂိလက္ေအာက္တြင္ ေလ့လာရန္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေစလႊတ္ခဲ့သည္။ 1938 တြင္ ေရွ႕ေျပးပံုစံ 12" စက္ကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။"
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တီထြင္ဖန္တီးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ Matsushita Radio Mfg., တုိက်ိဳ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

   1938

   ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

   1935 ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ Panasonic သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖမ္းယူစက္တစ္ခုကုိ စတင္၍ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 1938 ခုႏွစ္တြင္ 12 လက္မအရြယ္ CRT တီဗြီေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 1939 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ယင္း တီဗြီလိုင္းဖမ္းယူစက္ကို လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တီထြင္မႈမ်ား ခင္းက်င္းျပသသည့္ ျပခန္းတစ္ခုတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပသခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ 1935 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္သံုး တီဗြီလိုင္းဖမ္းယူစက္တစ္ခုကို ျပသထားသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   ဗဟို သုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းျခင္း

   1953

   ဗဟို သုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းျခင္း

   1953 ခုႏွစ္တြင္ အိုဆာကာၿမိဳ႕၌ ဗဟို သုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီသည္ ၎၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို စတင္ျမႇင့္တင္၍ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကိရိယာမ်ား ေခတ္မီလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းသည္ အေျခခံ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အကူအညီေပးခဲ့သည့္အျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စက္အားသံုး အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ားတြင္ သုေတသနႏွင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ကုန္ပစၥည္း ဒီဇိုင္းသုေတသနပညာကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဌာနတစ္ခုႏွင့္အတူ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ စက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သုေတသနအေဆာက္အအံုတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေခတ္သစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ဗဟိုသုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမအႀကိမ္ နည္းပညာ ျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမအႀကိမ္ နည္းပညာ ျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္း

   ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္အတူ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ Panasonic သည္ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ အသံုးခ်ထားေသာ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားအျပင္ အမွန္တကယ္ ရွင္သန္ ေနထိုင္မႈအတြက္ အသံုးဝင္ေစမည့္အရာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ Panasonic သည္ ၎၏ နည္းပညာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ လူသိရွင္ၾကား ခ်ျပန္ရန္ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအကဲျဖတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ 1969 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အိုဆာကာရွိ ဗဟိုသုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၏ အေနာက္ဘက္ အေဆာက္အအံု၌ "Hall of Science and Technology Museum" ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ "ပထမဆံုး Panasonic Technological Exhibition" ကို တိုက်ိဳတြင္ 5 ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား စသည္တို႔ကဲ့သုိ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ျပပြဲရွိ ျပခန္းေပါင္း 56 ခုတြင္ ျပသထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမွ အစျပဳ၍ စနစ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအထိ တီထြင္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ ၾကည့္ရႈရန္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဧည့္သည္ေပါင္း 15,000 ေက်ာ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ဤနည္းပညာျပပြဲတြင္ အိမ္တြင္းသံုး ဖက္စ္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၏ အနာဂတ္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ "EL image display device" နံရံကပ္ တီဗြီတို႔ကဲ့သို ပစၥည္းမ်ားသည္ နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပပြဲကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး Panasonic ၏ နည္းပညာသည္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။

   Related Category
   Prizewinner R-31 3-Tube Radio ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

   1931

   Prizewinner R-31 3-Tube Radio ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

   ယင္းသည္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ေရဒီယိုအစံုလိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးပံုစံ ေမာ္ဒယ္သည္ တိုက်ိဳ အစိုးရ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ဌာန (လက္ရွိတြင္ NHK၊ ဂ်ပန္႐ုပ္သံလႊင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း) က ပံ့ပိုးကူညီေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ေသာအခါ "Prizewinner" ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 21 လက္မ ေရာင္စံု တီဗြီကုိ ထုတ္လႊင့္ျပသသည့္ 1960 ခုႏွစ္မွာပင္ K21-10၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေရာင္စံု တီဗြီ၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ကားတို႔ကို "3Cs" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး 1950 ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ သေကၤတမ်ားျဖစ္ေသာ အျဖဴအမည္း တီဗြီ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာတို႔၏ ေနရာကုိ အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

   Related Category
   တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း သုေတသနစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1984

   တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း သုေတသနစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္မႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႔ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ နည္းပညာဌာနခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း သုေတသနစင္တာကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 1985 ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း သုေတသနစင္တာသည္ နည္းပညာ ဌာနခ်ဳပ္မွခြဲထြက္၍ သီးျခားအဖြဲ႔အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေဆာင္သစ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

   Related Category
   Toot-a-Loop R-70 ႏွင့္ R-72 Radio Series ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Toot-a-Loop R-70 ႏွင့္ R-72 Radio Series ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ဤဖက္ရွင္က်ေသာ ဒီဇိုင္းသည္ လက္ရာေျမာက္ပစၥည္းတစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ အသြင္ပံုစံေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ အဆိုပါႏွစ္တြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ R-70 သည္ ေဘာလံုးပံုစံျဖစ္ၿပီး 1972 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ R-72 သည္ လက္တြင္ ပတ္၍ရေသာ လက္ေကာက္ကြင္းပံုစံျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထူးျခားေသာ ဒီဇိုင္းတြင္ အဓိကခလုတ္ကုိ လွည့္လိုက္ပါက ေရဒီယိုလိုင္းဖမ္းယူသည့္ အပိုင္းတစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

   Related Category
   SD ကတ္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈတို႔အတြက္ Toshiba ႏွင့္ SanDisk တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

   1999

   SD ကတ္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈတို႔အတြက္ Toshiba ႏွင့္ SanDisk တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာ ေသးငယ္သည့္ SD မမ္မိုရီကတ္ကို ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ရန္၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႏွစ္ဦးအက်ိဴးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ Toshiba ႏွင့္ SanDisk တို႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ 2000 ခုႏွစ္မွစ၍ 32 ႏွင့္ 64 MB ဝင္ဆံ့ေသာ မမ္မိုရီကတ္မ်ား အမ်ားအျပား စတင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
   *2000 ခုႏွစ္ CES (သံုးစြဲသူအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပပြဲ) တြင္ SD မမ္မိုရီကတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အပလီေကးရွင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ေဟာလီးဝုဒ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   2001

   Panasonic ေဟာလီးဝုဒ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကုိ ဖန္တီးသူမ်ား တည္ရွိရာ ေဟာလီးဝုဒ္တြင္ Panasonic ေဟာလီးဝုဒ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းကုိ ဧၿပီလ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။သင့္အိမ္ဆီ အေရာက္လွမ္းမည့္ ေဟာလီးဝုဒ္

   Related Category
   LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2016

   LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္မ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္သည့္ အလင္းေရာင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ Panasonic ၏ မူလ အလင္း ID ထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ဤထုတ္ကုန္သည္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ျပသသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အလင္း ID မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ကိရိယာမ်ားေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မာ်းကုိ ျပသေပးသည္။ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျပတုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပပြဲမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မာ်းကုိ ျပသရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။LinkRay

   Related Category
   Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1970

   Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   တိုက္႐ိုက္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ေမာ္တာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ ဓာတ္ျပားလွည့္ပတ္မႈတြင္ ျမင့္မားေသာ တိက်မႈ၊ ဆူညံသံႏွင့္ စက္လည္ပတ္ တုန္ခါမႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ ကမ႓ာပထမဆံုး ၾကာရွည္ခံေသာ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို ေဈးကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စက္အမ်ိဳးအစားသည္ ထင္ရွားလူသိမ်ားေသာ အထူးဆုမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- ဒါ႐ုိက္ ဒ႐ုိက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္

   Related Category
   ဂ်ပန္ဧကရာဇ္၏ ကားတြင္ အထူးကားေရဒီယိုတစ္ခုကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း

   1939

   ဂ်ပန္ဧကရာဇ္၏ ကားတြင္ အထူးကားေရဒီယိုတစ္ခုကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း

   ေတာ္ဝင္မိသားစု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာအားျဖင့္ မိသားစုပိုင္ကားတြင္ အထူး ကားေရဒီယိုတစ္လံုးကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။

   Related Category
   သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ 10 ႏွစ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေၾကညာျခင္း

   2016

   သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ 10 ႏွစ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေၾကညာျခင္း

   Panasonic သည္ ေနာင္လာမည့္ 10 ႏွစ္တာအတြက္ ၎၏သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈစင္တာ၏ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ပင္မေဒါက္တိုင္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မွတ္ဉာဏ္တု (AI) စနစ္၊ အာရံုခံျခင္းႏွင့္ UI/UX ကို အသံုးျပဳထားေသာ IoT/စက္႐ုပ္နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံုး စြမ္းအင္သုိေလွာင္ေပးထားႏုိင္ေသာ၊ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳထားေသာ စြမ္းအင္တို႔အေပၚ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။[Topics] Panasonic က ၎၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ အယူအဆကုိ ေၾကညာခဲ့ၿပီး "သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ 10 ႏွစ္စာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္" ဝဘ္ဆုိက္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္ (2016 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 11 ရက္)

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1934

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွသာ ခ်ယ္လွယ္ခဲ့သည့္ ေမာ္တာ ကုန္ပစၥည္းကို ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကိမတ္ဆုရွိတက "တစ္ေန႔ေန႔တြင္ အိမ္တိုင္း၌ ေမာ္တာ 10 ခုသံုးမွာ ေသခ်ာသည္" ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးေနာက္ ေမာ္တာမ်ားကို အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာခဲ့ၿပီး သူ႔မွန္းဆခ်က္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- 1/2 ျမင္းေကာင္ေရအား၊ အဆင့္ 3 ဆင့္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးသည့္ ေမာ္တာ

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1936

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္သည့္ (12-လက္မ စားပြဲတင္ ပံုစံ) လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္

   1954

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hyper" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္ တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေလးအနက္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ကုမၸဏီတြင္း ကိုယ္ပိုင္အားသာခ်က္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ အၾကံျပဳမႈကို သေဘာက်လက္ခံကာ ကုမၸဏီတြင္းတြင္ပင္ ၎ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hyper" ကို ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ထိုအခ်ိန္က ေလေအးေပးစက္ကို "အိမ္သံုးအေအးေပးစက္ (Home Coller)" ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး အျပင္ဘက္ကို ထုတ္ထားေသာ စက္၏ေနာက္ဘက္မွတစ္ဆင့္ ေလဝင္လမ္းေၾကာင္း စီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ နံရံတြင္ ကပ္၍တပ္ဆင္ရေသာ ျပတင္းေပါက္ပံုစံ ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- အိမ္သံုး ေလေအးေပးစက္

   Related Category
   အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆိုပါႏွစ္တြင္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း 1969 ခုႏွစ္တြင္ အိတ္ေဆာင္အရြယ္အစား ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည္။ 1979 ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ အဘိဓာန္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   SR-18 Electric Automatic Rice Cooker ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1959

   SR-18 Electric Automatic Rice Cooker ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ယင္းသည္ Panasonic ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1960

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္ေဆးေၾကာေပးသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ၎ကုိ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းအတုိင္း ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ေဈးႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္၊ အဓိကအားျဖင့္ ၎၏ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းသည္ ထိုေခတ္အခါက ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းမျဖစ္ခဲ့ပါ။

   Related Category
   MW-303, a Rectangular Jet-Type Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954

   MW-303, a Rectangular Jet-Type Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ေရမ်ားကို စစ္ထုတ္ရန္အတြက္ အဝတ္ေရညႇစ္စက္မ်ားပါဝင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-303 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ၿပီးသည့္အဝတ္အထည္မ်ားကို လက္ျဖင့္ေရညႇစ္ရမည့္ ဒုကၡမွကင္းေဝးေစသည္။

   Related Category
   N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1965

   N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic သည္ အဝတ္ေလွ်ာ္ကန္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ ေရေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္ လွည့္ပတ္အေျခာက္ခံျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ၿပီး ေရေလာင္းထည့္ျခင္းမွသည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လွည့္ပတ္အေျခာက္ခံျခင္းအထိ စက္ျဖင့္သာ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ N-7000 ကို သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   MC-8 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1958

   MC-8 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎၏ ထူးျခားေသာ ဆလင္ဒါပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ ထူးကဲေသာ လွည့္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ MC-8 ဆလင္ဒါပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းသည္ Panasonic ၏ ဖုန္စုပ္စက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာမႈကို အစပ်ိဳးေပးခဲ့သည္။

   Related Category
   Sunceram, Ceramic Solar Cell ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1967

   Sunceram, Ceramic Solar Cell ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   2010

   PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားကဲ့သို႔ အေသးစား စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အပူေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အဓိက ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ Panasonic မွ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ PGS ဂရပ္ဖိုက္ခ်ပ္ျပားသည္ ေၾကးနီထက္ အပူေလွ်ာက္ကူးမႈ သတၱိ ႏွစ္ဆမွ ငါးဆအထိ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး ၎၏ အပူေလွ်ာ့ခ်မႈ စြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုေသးငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကူညီေပးသည္။ ၎သည္ ထူးကဲေသာ ဖန္တီးမႈအတြက္ လုပ္ငန္းတြင္း အိခ်ိမုရ ဆုကို အဆိုပါႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။PGS ဂရပ္ဖုိက္အျပားမ်ား

   Related Category
   Blu-ray စီဒီခ်ပ္ (BD) စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

   2002

   Blu-ray စီဒီခ်ပ္ (BD) စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

   Panasonic အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ကိုးခုသည္ ဗီဒီယို႐ုပ္သံဖမ္းယူသည့္ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ Blu-ray စီဒီခ်ပ္ စံႏႈန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အလႊာမ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားသည့္ စီဒီခ်ပ္တစ္ခုစီသည္ ၎၏ သိုေလွာင္မႈစြမ္းရည္ကို သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ HD ပံုရိပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္မႈကဲ့သို႔ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈေၾကာင့္ ေဒတာသိမ္းဆည္းရန္အျပင္ အျခားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္လည္း အသံုးခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1918

   ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တုိ႔ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ဝယ္လိုအားမ်ားလာမည္ဟု တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတက ယုံၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္းႏွင့္ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္၍ ေဈးကြက္ထဲျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလက အိမ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ မီးေခ်ာင္းတစ္ခုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္တစ္ေပါက္သာ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မီးေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ သုံးႏုိင္ေစေသာ သုိ႔႔႕မဟုတ္ မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မီးပူကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏုိင္ေစေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလာပါသည္။
   * ဓာတ္ပုံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေခါင္း(ဝဲ)ႏွင့္ 1920 တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 2 မ်ိဳးသုံး လွ်ပ္စစ္ပလတ္ေပါက္(ယာ) ကုိ ျပသထားပါသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   Matsushita Technical Center Singapore ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1978

   Matsushita Technical Center Singapore ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   စကၤာပူအစိုးရ၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ Panasonic သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ Matsushita Technical Center Singapore ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Matsushita Air-Conditioning သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1991

   Matsushita Air-Conditioning သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   ေလေအးေပးစက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး R&D (သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္1991 ခုႏွစ္တြင္ Matsushita Air-Conditioning R&D Center Malaysia ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းရာသီဥတုႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္အညီ ကြန္ပရက္ဆာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မာ်းကုိ ဖန္တီးရန္အတြက္ 1997 ခုႏွစ္တြင္ Matsushita Compressor & Motor R&D Center ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ကုမၸဏီ၏ အထူးျခားဆုံးေသာေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တုိင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1943

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1949

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   စြမ္းအားျမင့္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1952

   စြမ္းအားျမင့္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   အဆင့္ သံုးဆင့္ႏွင့္ အဖုိ၊ အမငုတ္ 6 ခုပါ၍ ျမင္းေကာင္ေရ 3 ေကာင္အားရွိ ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ၎သည္ Panasonic ၏ ေမာ္တာပုိင္း ဖန္တီးတီထြင္မႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္ခဲဲ့သည္။

   Related Category
   Panasert လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1969

   Panasert လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အလိုအေလ်ာက္တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။တီထြင္ဆန္းသစ္ ထုတ္ကုန္- စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္သည့္ စက္ပစၥည္း "Panasert"

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားတယ္လီဖုန္းစနစ္ LM-1M ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1971

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားတယ္လီဖုန္းစနစ္ LM-1M ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ဘက္ေပါင္းစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ အေခြဖတ္မွန္ဘီလူးကုိ တီထြင္ျခင္း

   1985

   ဘက္ေပါင္းစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ အေခြဖတ္မွန္ဘီလူးကုိ တီထြင္ျခင္း

   အလြန္တိက်ၿပီး စက္ဝန္းပံုမဟုတ္သည့္ ဖန္သားမွန္ဘီလူးမ်ားအတြက္ ပံုစံခြက္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1937

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ၎တြင္ စုတ္တံဖယ္ရွားႏိုင္ေသာအိမ္ႏွင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ခလုတ္တပ္ဆင္ထားသည္။ ၎အား သစ္သားဘူးျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည္။

   Related Category
   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

   1981

   ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ "M II" AU-100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗြီျဖစ္ေသာ TH-5P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1972

   Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗြီျဖစ္ေသာ TH-5P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   CRT မွစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ကမာၻ႔အေသးဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗီြဖန္တီးႏိုင္ရန္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို အေသးခ်ံဳ႕ထားသည့္ TH-5P1 အား ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။ ကားအတြင္းဖက္ႏွင့္ အျပင္ဖက္တြင္ တီဗြီကုိခံစားၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တြင္ AC အားပံ့ပိုးေသာ ဘက္ထရီ၊ သီးသန္႔ဘက္ထရီႏွင့္ ကားဘက္ထရီဟူေသာ ဘက္ထရီသံုးမ်ိဳးပါစနစ္ကုိ အသံုးျပဳထားသည္။

   Related Category
   ကမၻာ့အေသးဆံုး 3 လက္မ အေရာင္စံုမိုက္ခရိုတီဗီြကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1981

   ကမၻာ့အေသးဆံုး 3 လက္မ အေရာင္စံုမိုက္ခရိုတီဗီြကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Related Category
   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1968

   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ျဖစ္ေသာ NV-2320 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ရိုက္ကူးေရးသိပ္သည္းဆကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဆန္းသစ္ထားေသာ စိတ္ကူးကုိ VHS ၊ βmax ႏွင့္ DVC တုိ႔တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

   Related Category
   ကမၻာ့အသံုးအခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္

   1969

   ကမၻာ့အသံုးအခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ "National Neo Hi-Top" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1954 ခုႏွစ္တြင္ "National Hyper" ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုပင္ တီထြင္ဖန္တီးေရးအဖြဲ႔က ၎ထက္ ဘက္ထရီပမာဏ 1.5 ဆမ်ားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္အသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တီထြင္ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 5 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့အသံုးအခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ျဖစ္ေသာ "National Neo Hi-Top" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

   Related Category
   ၾကိဳမဲ့ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   1942

   ၾကိဳမဲ့ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

   Panasonic ၏ ေရဒီယိုနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ႀကိဳးမဲ့စက္ကိရိယာမ်ားကုိ အထူးထုတ္ကုန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

   Related Category
   လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1927

   လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ပံုမွန္မိသားစုမ်ားတတ္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးပူမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ တည္ေထာင္ျပီးသုံးလအၾကာတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ "Super Iron" သည္ အပူေပးကိရိယာကုိ သံျပားမ်ားၾကားတြင္ညွပ္ထားသည့္ တည္ေဆာက္ပံုအသစ္ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၎သည္ ပံုမွန္မီးပူမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးခ်င္းတူေသာ္လည္း 30% ခန္႔ ေစ်းပိုသက္သာပါသည္။ "Super Iron" ကိုဖန္တီးခဲ့သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ တက္ဆုဂ်ိ႐ုိ နာကာအုိသည္ Panasonic နည္းပညာက႑တြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားစြာကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category