ဆက္သြယ္ေရး

Years

  Tag selector

   ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1922

   ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   1920 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္သူသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းတံဆိပ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာ မွန္ကူကြက္ပံုျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ M စာလံုးပံုျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ ျမားတစ္စင္း ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားသည္။ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးတစ္ခုကို တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 1922 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ တည္ေထာင္သူကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ စက္ရံုႏွင့္ ရံုးခန္းအသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအား တက္လာေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီက ဆက္လက္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီကုိ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ စက္ရံုတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္လာၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ 1924 ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က စက္ရံုကို ျပသထားသည္။Panasonic လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း

   Related Category
   PHP လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   1946

   PHP လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

   ဒုတိယ ကမ႓ၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးမ်ား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေဖာင္းပြလာမႈႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနသည္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္၍ ယိမ္းယိုင္သြားခဲ့ရပါသည္။ "လူသားမ်ားသည္သာ သဘာဝ၏ နိယာမမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္ဆိုလွ်င္ သာယာဝေျပာေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘဝသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေရွ႕တြင္ အသင့္ရွိေနႏိုင္သည္" ဟု တည္ေထာင္သူက ေတြးခဲ့သည္။ 1946 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သူသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခံစားခ်က္မ်ားကို ႐ို႕က်ိဳးစြာ အျပန္အလွန္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ လူအမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာတို႔ကို စုစည္းရန္ ထိုခံစားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ‘သာယာဝေျပာမႈမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ’ တို႔ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ရန္ PHP အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေနရာေပါင္းစံုရွိ လူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ PHP မဂၢဇင္းကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   ပထမဆံုးအႀကိမ္ Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

   1955

   ပထမဆံုးအႀကိမ္ Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

   ေျမာက္အေမရိကသို႔ တင္ပို႔သည့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအတြက္ Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ (က်ယ္ျပန္႔ေသာ/အားလံုး) ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ Pan ဟူသည့္ ေရွ႕ဆက္စာလံုးႏွင့္ (အသံ) ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ sonic တို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားသည့္ စကားလံုးသည္ ဖန္တီးလိုက္ေသာ အသံမ်ားကို ကမ႓ာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ၾကားရသည္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

   Related Category
   အမ်ိဳးသား ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1956

   အမ်ိဳးသား ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

   ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႐ူယိုအိခ်ိ တကဲအိုကသည္ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိဳးသား ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း 1987 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသား ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဖန္တီးသူမ်ား အုပ္စု MAC ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္ကို မူလအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

   1960

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္ကို မူလအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

   တိုက်ိဳၿမိဳ႕၊ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္သည္ ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားေသာ ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 1865 ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဂိတ္ကို ကိုႏိုဆူကီထံမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မူလအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ သူက အဆိုပါ ဂိတ္တံခါးအတြက္ ႀကီးမားေသာ မီးပံုးတစ္ခုကိုလည္း လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မီးပံုးႀကီးကို ဆယ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခဲ့ပါသည္။ဆန္းဆိုဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း၏ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္တံခါးအတြက္ ရည္စူးလွဴဒါန္းထားေသာ ဧရာမ မီးပံုးနီႀကီး

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ US တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း

   1962

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ US တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း

   1958 ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ Panasonic ၏ အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို အတူတကြခံစားျခင္း ခံယူခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေၾကညာခ်က္ကို တိုင္း(မ္)၊ လိုက္(ဖ္)ႏွင့္ နယူးေယာက္ တိုင္း(မ္)စ္ အပါအဝင္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ကိုႏိုဆူကီသည္ 1962 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 23 ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးတြင္ သူ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း၊ သူ၏ အေတြးအေခၚမ်ား၊ Panasonic ၏ တစ္ဟုန္ထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ သူ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အယူအဆတို႔ကို မိတ္ဆက္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ တိုင္း(မ္)မဂၢဇင္းက ကိုႏိုဆူကီႏွင့္ Panasonic ကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပံုကို ျပသထားသည္။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ CES တြင္ျပသခဲ့သည္

   1967

   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ CES တြင္ျပသခဲ့သည္

   Panasonic သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ Consumer Electronics Show (CES) တြင္ ပါဝင္ျပသၿပီးခ်ိန္မွစ၍ CES တြင္ ႏွစ္စဥ္ ပါဝင္ၿပီး ဆက္လက္ျပသခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ပထမအႀကိမ္ ျပပြဲမွစ၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပါဝင္ျပသခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ 2016 ခုႏွစ္၊ CES ၏ ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ အထူးအသိအမွတ္ျပဳမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

   Related Category
   Panasonic ၏ ပထမအႀကိမ္ နည္းပညာ ျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္း

   1969

   Panasonic ၏ ပထမအႀကိမ္ နည္းပညာ ျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္း

   ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္အတူ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ Panasonic သည္ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ အသံုးခ်ထားေသာ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားအျပင္ အမွန္တကယ္ ရွင္သန္ ေနထိုင္မႈအတြက္ အသံုးဝင္ေစမည့္အရာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ Panasonic သည္ ၎၏ နည္းပညာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ လူသိရွင္ၾကား ခ်ျပန္ရန္ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအကဲျဖတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ 1969 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အိုဆာကာရွိ ဗဟိုသုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၏ အေနာက္ဘက္ အေဆာက္အအံု၌ "Hall of Science and Technology Museum" ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ "ပထမဆံုး Panasonic Technological Exhibition" ကို တိုက်ိဳတြင္ 5 ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား စသည္တို႔ကဲ့သုိ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ျပပြဲရွိ ျပခန္းေပါင္း 56 ခုတြင္ ျပသထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမွ အစျပဳ၍ စနစ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအထိ တီထြင္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ ၾကည့္ရႈရန္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဧည့္သည္ေပါင္း 15,000 ေက်ာ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ဤနည္းပညာျပပြဲတြင္ အိမ္တြင္းသံုး ဖက္စ္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၏ အနာဂတ္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ "EL image display device" နံရံကပ္ တီဗြီတို႔ကဲ့သို ပစၥည္းမ်ားသည္ နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပပြဲကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး Panasonic ၏ နည္းပညာသည္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။

   Related Category
   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မတ္ဆုရွိတျပခန္းကို ျပသခဲ့ျခင္း

   1970

   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မတ္ဆုရွိတျပခန္းကို ျပသခဲ့ျခင္း

   လူသားတို႔အတြက္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ကုန္စည္ျပပြဲကို အဆုိပါႏွစ္၏ မတ္လမွ စတင္၍ အုိဆာကာရွိ Senrikyuryo ဧရိယာ၌ ေျခာက္လ ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ မတ္ဆု႐ွိတ ျပခန္းတြင္ Panasonic သည္ ‘ယခုမွ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း 5,000 အထိ လူသားမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာႏွင့္ တီထြင္မႈ’ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေအာက္တြင္ ျပသခဲ့သည္။ Tempyo ေခတ္၏ ဗိသုကာလက္ရာပံုစံကုိ အသံုးျပဳထားသည့္ အဆိုပါျပခန္း၏ အေရွ႕ဘက္ အခန္းတြင္ EXPO'70 ဟုေခၚသည့္ အခ်ိန္ေဆးေတာင့္ကို ျပသခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္အခန္းတြင္ ဂ်ပန္တို႔၏ထူးျခားေသာ ရိုးရာအစဥ္အလာကို လာေရာက္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားႏုိင္ေစရန္ လက္ဖက္ရည္ အခမ္းအနား တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ျပပြဲအတြင္း လူေပါင္း 7,600,000 သည္ မတ္ဆု႐ွိတ ျပခန္းသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။လုပ္ငန္း၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   မတ္ဆုရွိတ နည္းပညာျပပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပျခင္း

   1981

   မတ္ဆုရွိတ နည္းပညာျပပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပျခင္း

   အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္ စက္မႈလုပ္ငန္းျပပြဲသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။

   Related Category
   တိုက်ိဳ ဒစ္စနီလန္း(R)၌ က်င္းပခဲ့သည့္

   1983

   တိုက်ိဳ ဒစ္စနီလန္း(R)၌ က်င္းပခဲ့သည့္ "Meet the World (ကမၻာႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း)" ကို ကမကထျပဳျခင္း

   Panasonic သည္ တုိက်ိဳ ဒစ္စနီလန္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ ၎၏ တရားဝင္စပြန္ဆာ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းဟူေသာ နာမည္ႀကီးရွိဳးပြဲအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရွိဳးပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းျမင္ကြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စက္ရုပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ျပသခဲ့ပါသည္။ ၎ၿပီးေနာက္ Panasonic သည္ ၾကယ္တာရာခရီးစဥ္မ်ားဟူေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ၾကည့္ရႈစရာတစ္ခုကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ၎က တိုက်ိဳဒစ္စနီလန္း (R) တြင္ Monsters Inc. Ride and Go Seek ႏွင့္ အင္ဒီယာနာဂ်ံဳးႏွင့္ ခရစ္စတယ္ေခါင္းခြံႏိုင္ငံတို႔ကို စီစဥ္ေပးထားသည္။

   Related Category
   Matsushita International Foundation (လက္ရွိ Matsushita Konosuke Memorial Foundation) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

   1988

   Matsushita International Foundation (လက္ရွိ Matsushita Konosuke Memorial Foundation) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

   ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျပည္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ Matsushita International Foundation ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသန အကူအညီတို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 1997 ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရပ္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 1998 ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အျပန္အလွန္ ပညာရပ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ 2010 ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ EXPO '90 ၏ K. Matsushita Foudation ႏွင့္ ေပါင္းစည္းၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲ၍ Konosuke Matsushita Memorial Foundation ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
   *2012 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 1 ရက္မွ စတင္၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေကာ္ပိုေရးရွင္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။Konosuke Matsushita Memorial Foundation

   Related Category
   1988 ခုႏွစ္ ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1988

   1988 ခုႏွစ္ ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   အားကစားမွတစ္ဆင့္ ကမ႓ာေျမႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ကို သိရွိေသာအားျဖင့္ Panasonic သည္ ယင္းခံယူခ်က္ျဖင့္ 1988 ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကုမၸဏီကို TOP (အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူ) တစ္ဦးအျဖစ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ တရားဝင္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း Panasonic သည္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားစြာအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူး ဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ 1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1988

   အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ 1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ စတင္မႈႏွင့္အၿပိဳင္ပင္ Panasonic သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ KBS ႐ုပ္သံလႊင့္ကုမၸဏီအား MII ကတ္ဆက္တိပ္ေခြ၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ VHS မွ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ အန္နာေလာ့(ဂ္)နည္းပညာသံုးၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားစြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္ သတၱဳတိပ္ေခြတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီသည္ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္အတြက္ NBC ကို MII VTR စနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ 70 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တိုက်ိဳ/အိုဆာကာတြင္ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ ျပပြဲကို က်င္းပျခင္း

   1989

   ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ 70 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တိုက်ိဳ/အိုဆာကာတြင္ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ ျပပြဲကို က်င္းပျခင္း

   ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ 70 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို က်င္းပေသာ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ ျပပြဲကို မတ္လတြင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧၿပီလ၌ အိုဆာကာၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာက႑တြင္ ျပသထားသည့္ ဝင္႐ိုးခုႏွစ္ခုႏွင့္ လက္ႏွစ္ခု ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားေသာ စက္႐ုပ္တစ္ခုကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   KWN (Kid Witness News) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

   1989

   KWN (Kid Witness News) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

   KWN (Kid Witness News) သည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို Panasonic က ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အစိုးရေက်ာင္း 19 ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ျခင္း၊ ႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူၾကသည္။ KWN သည္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာအထိ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ (2016 ခုႏွစ္) အထိ ကေလးငယ္ေပါင္း 180,000 ဦး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

   Related Category
   1992 ခုႏွစ္ ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံလႊင့္မႈတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1992

   1992 ခုႏွစ္ ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံလႊင့္မႈတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1992 ခုႏွစ္ ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic ၏ D-3 လုပ္ငန္းခြင္သံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံလႊင့္ပစၥည္းကို အိုလံပစ္ပြဲေတာ္အေၾကာင္း ႀကီးမွဴးထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင္ျခင္းအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ VTR အလံုးေရေပါင္း 1,200 ခန္႔၊ ႐ိုက္ကူးမႈအတြက္ ဗီဒီယိုစနစ္ကင္မရာ 160 ႏွင့္ ေမာ္နီတာ တီဗီြ အလံုးေရ 2,000 နီးပါး ပါဝင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံလႊင့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုိက္ကူး ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ႐ုပ္သံလႊင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပံုရိပ္မ်ား၏ လွပမႈကို တအံ့တၾသ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ရၿပီး ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္၏ ၿပိဳင္ပြဲပံုရိပ္မ်ားသည္ "အျခားေသာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အလွအပ" တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေျပာစမွတ္ တြင္ခဲ့သည္။"Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   နယူးေယာက္ တုိင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ ဧရာမ

   1996

   နယူးေယာက္ တုိင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ ဧရာမ "Astrovision" တီဗီဖန္သားျပင္ျပသမႈတစ္ခုကို တပ္ဆင္ျခင္း

   နယူးေယာက္တြင္ ယခင္က ေဘ့စ္ေဘာအားကစားကြင္းႏွင့္ Angeles အိုလံပစ္အားကစားရံုတို႔တြင္ အသံုးျပဳရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ "Astrovision" တီဗီဖန္သားျပင္တစ္ခုကို တိုင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ မန္ဟက္တန္ၿမိဳ႕၏ မ်က္ႏွာစာအျဖစ္ ၎သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူေနမႈဘဝအတြက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။
   *ဓာတ္ပံုတြင္ Astrovision မီးအလင္းေရာင္ေပးျခင္း အခမ္းအနားရွိ ကူနီအို နာကုမူရာ (ေျမာက္အေမရိကအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ Panasonic ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ/ဒါ႐ိုက္တာ) ႏွင့္ ဝီလီယမ္ အယ္(လ္) ေဘာ့(စ္)တာ (CNBC ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္(NBC ႐ုပ္သံဌာန)) တို႔ကို ျပသထားသည္။

   Related Category
   1996 ခုႏွစ္ အက္တလန္တာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1996

   1996 ခုႏွစ္ အက္တလန္တာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1996 ခုႏွစ္ အက္တလန္တာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ အားကစားပြဲေတာ္အေၾကာင္း ႀကီးမွဴးထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး IBC (ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာ) အတြက္ ဒီဇိုင္းပိုင္းမွသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းအထိ အျပည့္အဝ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာအလံုးေရ 300 အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႐ုပ္သံလႊင့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ အထူးကင္မရာမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ "ပံုရိပ္အသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း" ကို စိန္ေခၚလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အထူးအေႏွးျပကြက္ ကင္မရာမ်ားအသံုးျပဳ၍ မႈန္ဝါးမႈမရွိဘဲ လံုးဝၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ႐ုိက္ကူးျပသႏုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ တီဗြီစက္အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အားကစားရံုအတြင္း စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတို႔ ထပ္ေလာင္းျဖစ္တည္ေစရန္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ 100 စတုရန္းမီတာရွိေသာ Astrovision တီဗီဖန္သားျပင္ကိုလည္း အဓိကအားကစားရံုတြင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   Panasonic ပညာေတာ္သင္ဆု ေပးအပ္ျခင္း

   1998

   Panasonic ပညာေတာ္သင္ဆု ေပးအပ္ျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ 80 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ Panasonic ပညာေတာ္သင္ဆု ေပးအပ္သည့္ စနစ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း 2016 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယင္းစနစ္ကို ရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီး လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအေျချပဳ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ ပံ့ပိုးေပးရန္ Panasonic အာရွ ပညာေတာ္သင္ဆု စနစ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။Panasonic အာရွပညာေတာ္သင္ဆု

   Related Category
   1998 ခုႏွစ္ နာဂါႏို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1998

   1998 ခုႏွစ္ နာဂါႏို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1998 ခုႏွစ္ နာဂါႏို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာေနရာမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ တီဗီဖန္သားျပင္မ်ားအပါအဝင္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ေအာ္ဒီယို ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ရင္ခုန္သံျမန္ေစေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႐ိုက္ကူးရန္ အေအးဒဏ္ဆိုးဆိုးရြားရြား ျပင္းထန္ေနေသာ ရာသီဥတုမ်ားတြင္ပင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး လည္ပတ္ရာတြင္ ရင္ဆုိင္ရေသာ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Panasonic သည္ IBC (ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာ) ၏ ဒီဇိုင္းပိုင္းမွသည္ ကင္မရာ႐ိုက္ကူးစက္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစြာကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအထိ အစစအရာရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Panasonic ၏ စက္ကိရိယာမ်ားသည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ႐ုိက္ကူးၿပီး အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အခိုက္အတန္႔မ်ားကို ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ၾကည့္ရႈသူမ်ားထံ ျပသေပးခဲ့ပါသည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   2000 ခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   2000

   2000 ခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   1996 ခုႏွစ္ အက္တလန္တာ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ 1998 ခုႏွစ္ နာဂါႏို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ 2000 ခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ IBC (ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာ) ၏ ေဖာင္ေဒးရွင္းအျဖစ္ အျပည့္အဝ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေသာ စနစ္ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ စနစ္သည္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ 2 ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တက္ႂကြမာန္ပါေသာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲျမင္ကြင္းကို ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးသုိ႔ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။ အဓိက အားကစားရံုတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ အိုလံပစ္ပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အႀကီးမားဆံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ခံစားၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ႀကီးမားေသာ တီဗီဖန္သားျပင္ Astrovision ႏွစ္ခုကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ အထူးတိုက္႐ိုက္လႊင့္ရာေနရာတြင္ပင္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ျပသေပးခဲ့သည္။ Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   2002 ခုႏွစ္၊ ေဆာ့လိတ္ခ္ အုိလံပစ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း

   2002

   2002 ခုႏွစ္၊ ေဆာ့လိတ္ခ္ အုိလံပစ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း

   2002 ခုႏွစ္၊ ေဆာ့လိတ္ခ္ အုိလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ မိမိတြင္ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်လ်က္ ေအးလြန္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ စနစ္ကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႏုိင္ငံတကာ ဗီဒီယုိကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ VTR မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ ကင္မရာ ႐ုိက္ကူးေရးစက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ Panasonic သည္ ကိရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္လည္း 2002 ခုႏွစ္၊ ေဆာ့လိတ္ခ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္

   2003

   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ "Panasonic" ဟု ေပါင္းစည္းသံုးစြဲျခင္း

   တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ Panasonic ဟု ေပါင္းစည္းသံုးစြဲၿပီး တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ "Panasonic ideas for life" (ဘဝအတြက္ Panasonic ၏ စိတ္ကူးမ်ား) ဟု သတ္မွတ္ရန္ ကုမၸဏီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 1955 ခုႏွစ္မွစ၍ Panasonic သည္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ ဤအမည္အား ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေစခဲ့ပါသည္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔တြင္ "အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈ၊ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ" အျပင္ "အဆင့္ျမင့္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ထားမႈ" ဟူေသာ ဂုဏ္သတင္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ Panasonic ကုိ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္အရာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး ၎ကုိ ႏုိင္ငံျခားေဒသအားလံုးတြင္ ျဖန္႔က်က္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၏ စံႏႈန္းကုိ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စီမံခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   2004 ခုႏွစ္ ေအသင္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ ေအသင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2004

   2004 ခုႏွစ္ ေအသင္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ ေအသင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2004 ခုႏွစ္၊ ေအသင္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ Panasonic သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ VTR အလံုးေရ 400၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုး AV စနစ္ကင္မရာအလံုးေရ 200 ခန္႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးမားေသာ ဖလတ္ျပား ပလတ္စမာ တီဗီြမ်ားအပါအဝင္ ေမာ္နီတာ အလံုးေရေပါင္း 2,000 ခန္႔ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပင္မ အားကစားရံုႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာေနရာမ်ားတြင္ ဧရာမ Astrovision တီဗီဖန္သားျပင္ စုစုေပါင္း 16 လံုးကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ အိုလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ကို မီးထြန္းၫွိစဥ္အတြင္း မီးရွဴးတိုင္၏ ေရြ႕လ်ားမႈႏွင့္အညီ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဖန္သားျပင္မ်ားကို လွည့္ပတ္ျပသျခင္းကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာ စီစဥ္တင္ဆက္မႈ အပိုင္းကို အဆိုပါ Astrovision မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပသခဲ့ပါသည္။ Panasonic သည္ 2004 ခုႏွစ္ ေအသင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္လည္း မ်ိဳးစံုေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   Technics ကို အရည္အေသြးျမင့္ ပရီမီယံ ေအာ္ဒီယိုကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျခင္း

   1971

   Technics ကို အရည္အေသြးျမင့္ ပရီမီယံ ေအာ္ဒီယိုကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျခင္း

   Panasonic သည္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အသံထြက္အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ Hi-Fi ေအာ္ဒီယို အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ "Technics" ကို ဖန္တီးအသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အမွတ္တံဆိပ္ အမည္သည္ မူရင္းအသံမ်ားကို အတိအက် ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ "နည္းပညာ" မွ အစျပဳ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အသံကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္းအေပၚ တစိုက္မတ္မတ္ အာရံုစိုက္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ 1965 ခုႏွစ္မွ 2010 ခုႏွစ္အထိ "Technics" အမွတ္တံဆိပ္ကို Hi-Fi ေအာ္ဒီယို အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ သီးသန္႔သတ္မွတ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ 50 ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ က်ေရာက္ေသာ 2015 ခုႏွစ္တြင္ "Technics" အမွတ္တံဆိပ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။

   Related Category
   2006 ခုႏွစ္၊ တိုရီႏို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2006

   2006 ခုႏွစ္၊ တိုရီႏို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2006 ခုႏွစ္၊ တိုရီႏို အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ DVCPRO ႐ုပ္သံလႊင့္ ပစၥည္းအလံုး 50 အျပင္ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ဗီဒီယိုကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္ DVCPRO HD ကို တရားဝင္ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးမႈပံုစံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း မမ္မိုရီကို ထည့္သြင္းထားသည့္ P2 HD လက္ဆြဲတီဗီကင္မရာကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး Panasonic သည္ ႀကီးမွဴးထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ားႏွင့္ IBC (ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာန) တို႔အတြက္ စက္ကိရိယာမ်ားကို အက္တလန္တာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္မွစ၍ ေျခာက္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။ စံခ်ိန္သစ္တင္ႏိုင္သည့္ ဧရာမတီဗီဖန္သားျပင္ Astrovision စက္ 29 ခုကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။ Panasonic သည္ 2006 ခုႏွစ္ တိုရီႏို မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အဆိုပါပြဲအစီအစဥ္ကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေၾကညာခ်က္ ကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း

   2007

   ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေၾကညာခ်က္ ကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း

   ကုမၸဏီသည္ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ "ကမ႓ာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း" ႏွင့္ "ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း" တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေၾကညာခ်က္တြင္ မ်ားစြာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအနက္ ပထမဆံုးတာဝန္အျဖစ္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး နည္းလမ္းသံုးခု ပါဝင္ပါသည္- "ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္စြာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား" (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္လ်က္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ရင္းျမစ္သယံဇာတမ်ားကို ေခြၽတာေသာ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား)၊ "ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား" (ပိုမို စြမ္းအင္ေခြၽတာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပန္လည္တီထြင္အသံုးခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည့္စံုေစ့စပ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား) ႏွင့္ "ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ေဒသအသီးသီးတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း" (ေဒသတြင္း အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား)။လုပ္ငန္းသမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   လုပ္ငန္းရွင္ ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ဦးအျဖစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (WWF) ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2008

   လုပ္ငန္းရွင္ ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ဦးအျဖစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (WWF) ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   Panasonic သည္ အာရွေဒသအတြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ WWF အတြက္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွင္ပံ့ပိုးကူညီသူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 2007 ခုႏွစ္တြင္ ပင္လယ္ဝါေဒသ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈ စီမံကိန္း (Yellow Sea Eco Region Assistance Project) တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး 2008 ခုႏွစ္တြင္ အာတိတ္ေဒသ စီမံကိန္း (Arctic Project) တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ၎သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ စတင္ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။[Video] [Eco Activity] WWF ၏ အာတိတ္ေဒသ အစီအစဥ္[プレスリリース] パナソニックが家庭用燃料電池「エネファーム」の累計生産10万台を達成(2017年3月23日)

   Related Category
   2008 ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   2008

   2008 ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

   2008 ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ HD နည္းပညာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳလ်က္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ေနရာမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ မိသားစုမ်ားသို႔ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တရားဝင္ ပံုရိပ္မ်ားကို အျပည့္အဝ HD နည္းပညာျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ LED မီးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေတာက္ပၿပီး စြမ္းအင္ေခြၽတာေပးေသာ ဧရာမ တီဗီဖန္သားျပင္ Astrovision စက္ စုစုေပါင္း 25 ခုကို ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ေနရာ 18 ခုတြင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ 2008 ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္း မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ IBC (ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာန) အတြက္ HD ႐ုပ္သံလႊင့္ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ား က်င္းပသည့္ အားကစားကြင္းတစ္ခုစီတြင္ ေအာ္ဒီယိုႏွင့္ ဗီဒီယိုစက္ပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   2010 ခုႏွစ္၊ ဗင္ကူးဗား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2010

   2010 ခုႏွစ္၊ ဗင္ကူးဗား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2010 ခုႏွစ္၊ ဗင္ကူးဗား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ Panasonic သည္ IBC (ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာန) အား အျခားေသာ HD ႐ုပ္သံလႊင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ တိပ္ေခြအစား P2HD စီးရီးဟု အမည္ေပးထားသည့္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း မမ္မိုရီစက္ကို အသံုးျပဳထားေသာ သတင္းထုတ္လႊင့္ေရးစနစ္တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာေနရာမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကစားသမားမ်ား ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားၾကား အကြာအေဝးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျပည့္အဝ HD နည္းပညာသံုး ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အသံမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရေစႏိုင္သည့္ HD ဗီဒီယို ဆက္သြယ္ေရး စနစ္တစ္ခုကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ ေတာက္ပမႈျမင့္မားသည့္ LED ျပသမႈစနစ္မ်ားကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ အားကစားရံု 15 ခုတြင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ကို ထပ္ဆင့္လႊင့္ေပးရန္ စုစုေပါင္း ျပသမႈဖန္သားျပင္ 29 ခုကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   ယူနက္စကို ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စင္တာ (UNESCO World Heritage Center) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

   2011

   ယူနက္စကို ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စင္တာ (UNESCO World Heritage Center) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

   အဆုိပါႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Panasonic Corporation ႏွင့္ ယူနက္စကုိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စင္တာသည္ ယူနက္စကုိ ကမၻာ့ရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ပုိမုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ရည္ရြယ္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ အၿပီးသတ္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ Panasonic သည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း 183 ခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး National Geographic Channel တြင္ ျပသခဲ့ေသာ "The World Heritage Special" အစီအစဥ္အပါအဝင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး 3D ပံုစံ ျပသႏုိင္သည့္ AV ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။Panasonic ႏွင့္ ယူနက္စကုိတုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (2011 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 03 ရက္)

   Related Category
   2012 ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ အိုလံပစ္ႏွင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ပံ့ပုိးသူအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း

   2012

   2012 ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ အိုလံပစ္ႏွင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ပံ့ပုိးသူအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း

   2012 ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ အိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပရာ ေနရာတြင္ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ 26 DLP ပရိုဂ်က္တာမ်ားကုိ Panasonic က တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ေတာက္ပမႈအားျဖင့္ အလင္းေရာင္ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏယူနစ္ 20,000 ရွိၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို အားကစားကြင္းမွသည္ လက္ေတြ႔ဘဝဆီသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ ကုုမၸဏီသည္ တိုးတက္လာေသာ 3D ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ပထမဆံုး 3D အိုုလံပစ္ အခမ္းအနားျဖစ္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ Panasonic သည္ 2012 ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ Full-HD ဗီဒီယို ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို IBC (ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ စင္တာ) တြင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ အိုလံပစ္ အားကစားခန္းမအားလံုးတြင္သာမက ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အိမ္မ်ားဆီသို႔ Full-HD ပံုရိပ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ (A Better Life, A Better World) ဟူသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္အသစ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း

   2013

   ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ (A Better Life, A Better World) ဟူသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္အသစ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း

   Panasonic လုပ္ငန္းစု၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္နား နီးလာခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ "ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ" (A Better Life, A Better World) ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္သစ္ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ၎၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အိမ္တြင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝကို ပံ့ပုိးေပးေနစဥ္ Panasonic မက္ေဆ့ခ်္သည္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာျဖစ္ေစေရး အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ စတင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ BtoC ႏွင့္ BtoB လုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔လည္း ေျခဆန္႔ေရာက္ရွိသြားသည္။[Press Release] Panasonic သည္ ၎၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ "ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာဘဝ၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာ" (A Better Life, A Better World) ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း (2013 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 4 ရက္)

   Related Category
   ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာအုိလံပစ္ ေကာ္မတီႏွင့္အတူ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားဝင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

   2014

   ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာအုိလံပစ္ ေကာ္မတီႏွင့္အတူ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားဝင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

   Panasonic သည္ 2014 ခုႏွစ္မွ 2020 ခုႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္လၾကာ ကမၻ႓ာလံုးဆိုင္ရာ တရားဝင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာရန္ မသန္စြမ္းေသာ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ (IPC) ႏွင့္အတူ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   2014 ခုႏွစ္၊ ဆိုခ်ီ အိုလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2014

   2014 ခုႏွစ္၊ ဆိုခ်ီ အိုလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   Panasonic သည္ AVC-Intra100 Full-HD ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈအေပၚ အေျခခံထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳလ်က္ 2014 ခုႏွစ္ ဆိုခ်ီ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပံုရိပ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ေရခဲျပင္ေဟာ္ကီကစားရာ အဓိက အားကစားကြင္းအတြက္ အနံ 6.5 မီတာျမင့္ၿပီး အဝန္းအားျဖင့္ 30 မီတာရွိေသာ ႀကီးမားေသာ နံရံကပ္တီဗီဖန္သားျပင္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဂြ်ိဳင့္ဆက္မ်ားမရွိဘဲ အားကစားရံုပတ္လည္နီးပါးတြင္ ကာဗြန္ႀကိဳးမ်ားအသံုးျပဳ တပ္ဆင္သည့္ ဖန္သားျပင္ျဖင့္ ဝန္းရံထားေသာေၾကာင့္ ယခင္က ေတြ႕ၾကံဳခံစားဖူးျခင္းမရွိေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ 2014 ခုႏွစ္၊ ဆိုခ်ီ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေပါင္း 10,000 ႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ိဳးစံုတို႔ကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   2016 ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   2016

   2016 ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

   ေတာက္ပမႈအားျဖင့္ အလင္းေရာင္ ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏယူနစ္ 20,000 ရွိေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အဓိကထားအသံုးျပဳလ်က္ ပ႐ိုဂ်က္တာေပါင္း 333 လံုးကို 2016 ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ တရားဝင္ အခမ္းအနားက်င္းပေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ Panasonic သည္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရာ လွပေသာ ပံုရိပ္ျပသသည့္ ပ႐ိုဂ်က္တာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အားကစားပြဲစဥ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုရိပ္ အကဲျဖတ္စနစ္ကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုမၸဏီက ေလ့လာတီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ AV ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ျပသမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စနစ္သည္ အားကစားပြဲစဥ္မ်ားကို တိက်မႈျမင့္မားစြာ အကဲျဖတ္၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 2016 ခုႏွစ္ ရီယို မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္လည္း ကုမၸဏီသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ပထမဆံုး ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းပညာမ်ိဳးစံုကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ တရားဝင္ ဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္

   1984

   1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ "RAMSA" လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေအာ္ဒီယိုစနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္း

   Panasonic သည္ 1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္၏ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ အားကစား႐ံု 26 ခုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး "RAMSA" ေအာ္ဒီယိုစနစ္ စုစုေပါင္း 73 ခုကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ PA စနစ္မ်ားမွသည္ တိုက္႐ိုက္လႊင့္ ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေသာ အသံရင္းျမစ္မ်ားအထိ Panasonic သည္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   Panasonic Risupia Vietnam ကို တည္ေထာင္ျခင္း

   2010

   Panasonic Risupia Vietnam ကို တည္ေထာင္ျခင္း

   Panasonic Risupia Vietnam ကို ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးစက္႐ုံၿပီးလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာအားျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စက္႐ံုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ သိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ သခ်ၤာသာသာရပ္အေပၚအေျခခံထားေသာ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေလ့လာရာဌာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္တစားရွိလာေအာင္ ကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ Risupia ဌာန၏ ေဘးတြင္ Panasonic ၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို ျပသထားေသာ ျပခန္း တည္ရွိသည္။

   Related Category
   Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လက္ခံလာၾကသည္။

   1961

   Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လက္ခံလာၾကသည္။

   ဇြန္လတြင္ Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ေရဒီယိုကုိ ထိုေခတ္ကာလက အႀကီးမားဆုံး လၽွပ္စစ္ႏွင့္ဂီတပစၥည္းျပပြဲျဖစ္ေသာ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ရွိ ဂီတျပပြဲတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ Panasonic ေရဒီယိုဖမ္းစက္ကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳခဲ့ၾကၿပီး Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ကုိ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈကိုလည္း အမ်ားအျပားရရွိခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စင္းကိုငွားခဲ့ၿပီး ေရဒီယိုအလုံးေပါင္း 10,000 အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ "Panasonic by Matsushita" ဟူေသာ အေစာပုိင္းအသံုးျပဳခဲ့သည့္ စကားစုသည္လည္း Panasonic အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္သည္ အေမရိကန္ လူေနမႈပံုစံမ်ားထဲသုိ႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ CLUXTA ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

   2015

   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ CLUXTA ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

   တိုက်ိဳနဲ႔ အိုဆာကာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အလွအပေရးရာကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အလွျပဳျပင္ေရးဌာနျဖစ္ေသာ CLUXTA
   * အား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ Panasonic အလွျပင္ခန္းအသုံးျပဳျခင္းအယူအဆေပၚ အေျခခံၿပီး CLUXTA သည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္းျမင့္ေစေရးဖန္တီးထားေသာ အလွျပဳျပင္ေရးဌာနအျဖစ္ လူအမ်ား၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။Panasonic တ႐ုတ္ (တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖင့္)

   Related Category
   တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 35 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျခင္း

   2014

   တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 35 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျခင္း

   Panasonic China သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 35 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစိုးရအရာရွိႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဧည့္သည္ေပါင္း 300 ခန္႔ႏွင့္အတူ မီဒီယာကုမၸဏီေပါင္း 100 ေက်ာ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ Panasonic ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ကာဇုဟိ႐ုိဆုဂက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ Panasonic လုပ္ငန္းစု၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။Panasonic သည္ 35 ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျခင္း

   Related Category
   ေနစြမ္းအင္သံုး လက္ဆြဲမီးအိမ္ 1 သိန္း လွဴဒါန္းေရးစီမံကိန္းကို စတင္ျခင္း

   2013

   ေနစြမ္းအင္သံုး လက္ဆြဲမီးအိမ္ 1 သိန္း လွဴဒါန္းေရးစီမံကိန္းကို စတင္ျခင္း

   ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ Panasonic ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိန္းအမွတ္အမွတ္အျဖစ္ 2018 ခုႏွစ္တြင္ ေနစြမ္းအင္သံုး လက္ဆြဲမီးအိမ္ အလံုးေပါင္း 100,000 လွဴဒါန္းေသာ စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ဆြဲမီးအိမ္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အာရွႏွင့္အာဖရိကဲ့သုိ႔ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ 30 ခန္႔ရွိ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးသူမ်ားအား အဓိကလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ စာေလ့လာရန္ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ လက္ဆြဲမီးအိမ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။Panasonic လက္စြဲမီးအိမ္ 1 သိန္း စီမံကိန္း

   Related Category
   Panasonic Center Tokyo ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   2002

   Panasonic Center Tokyo ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   Panasonic Center Tokyo ကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္၊ လက္ခံရယူရန္အတြက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းျပခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Panasonic အမွတ္တံဆိပ္၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ သံုးစြဲသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ "ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကမၻာ" (A Better Life, A Better World) ကုိ ဖန္တီးေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အမွန္တကယ္ရွိေသာ နမူနာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ျပသရန္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရယူျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္း ျပခန္း Panasonic Center

   Related Category
   1994 ခုႏွစ္၊ ေလလီဟမ္းမား ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီခဲဲ့ျခင္း

   1994

   1994 ခုႏွစ္၊ ေလလီဟမ္းမား ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီခဲဲ့ျခင္း

   1994 ခုႏွစ္၊ ေလလီဟမ္းမား ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲသည္ Panasonic အေနျဖင့္ ရုပ္သံဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိ ျခံဳငံုမိေစရန္အတြက္ ၎၏ ပံ့ပိုးမႈအမ်ိဳးအစားကုိ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး ကုမၸဏီသည္ ၎၏ဗီဒီယိုစက္ကိရိယာမ်ားအျပင္ တီဗီြေပါင္း 2,500 ေက်ာ္ကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အလြန္အေထာက္အကူျပဳခဲ့ျပီး ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးသုိ႔ ရုပ္သံမွတစ္ဆင့္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးမႈသည္ အိုလံပစ္စပြန္ဆာအျဖစ္ Panasonic အမွတ္တံဆိပ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ သတိထားမိမႈကို သိသိသာသာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအိုလံပစ္ပြဲေတာ္တြင္ အေႏွးျပကြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ 1/2 လက္မအရြယ္္ဖလင္လိပ္ပါဝင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ VTR ကုိ အားကစားပြဲ က်င္းပရာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျပသရန္ ပထမဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ားအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း တရားဝင္မိတ္ဖက္အျဖစ္ 2017 ခုႏွစ္မွ 2024 ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။

   2014

   အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ားအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း တရားဝင္မိတ္ဖက္အျဖစ္ 2017 ခုႏွစ္မွ 2024 ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။

   Panasonic သည္ ကမၻာတဝန္း တရားဝင္မိတ္ဖက္အျဖစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ားတြင္ 2017 ခုႏွစ္မွ 2024 ခုႏွစ္အထိ ရွစ္ႏွစ္တာပါဝင္ခြင့္ရရန္ ႏိုင္ငံတကာအိုလံပစ္ေကာ္မတီ (IOC) ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Panasonic အေနျဖင့္ 2018 ခုႏွစ္ ျပံဳခ်မ္း ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမွစတင္ျပီး 2020 ခုႏွစ္ တိုက်ိဳအိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြ၊ 2022 ခုႏွစ္ ေပက်င္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားစကားျပိဳင္ပြဲႏွင့္ 2024 ခုႏွစ္ ပဲရစ္အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   1992 ခုႏွစ္၊ အယ္လ္ဗာဒ့္ေဗလီ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္း

   1992

   1992 ခုႏွစ္၊ အယ္လ္ဗာဒ့္ေဗလီ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္း

   1992 ခုႏွစ္၊ အယ္လ္ဗာဒ့္ေဗလီ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲတြင္ Panasonic သည္ ေရြ႕လ်ားပံုရိပ္မ်ားကိုဖမ္းယူႏိုင္ျပီး အရည္အေသြးျမင့္ ရုပ္သံထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 1/2 လက္မအရြယ္ဖလင္လိပ္ပါဝင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ VTR မ်ားေပၚတြင္အေျခခံထားသည္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ ENG စနစ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဗီဒီယိုဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ကမာၻတစ္ဝန္း လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထည့္သည့္ ကတ္ထူဘူးမ်ားကိုလည္း အိုလံပစ္သေကၤတျဖစ္ေသာ ကြင္းငါးကြင္းအမွတ္တံဆိပ္အား အသားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ဒီဇိုင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗီဒီယိုစက္ေရာင္းခ်ရမႈမ်ား တဟုန္ထုိးတိုးတက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနရေသာ ဘဝတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ အားကစားသမားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားထံသို႔ မိုက္ခရိုေဝ့မီးဖိုေပါင္း 800 ေက်ာ္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။Panasonic အုိလံပစ္ အထူးဝဘ္ဆုိက္

   Related Category
   လက္တင္အေမရိကေဒသဆုိင္ရာ Panasonic အေရာင္းဌာနက ႏွစ္30 ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

   2000

   လက္တင္အေမရိကေဒသဆုိင္ရာ Panasonic အေရာင္းဌာနက ႏွစ္30 ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

   Related Category
   Panasonic Mexico သည္ 25 ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Panasonic Expo ကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္း

   2004

   Panasonic Mexico သည္ 25 ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Panasonic Expo ကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္း

   1978 ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Panasonic Mexico ၏ 25 ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Panasonic Expo ကုိ က်င္းပျခင္း လူေပါင္း 38,000 ေက်ာ္သည္ ကုမၸဏီ၏ သမုိင္းေၾကာင္းတင္ဆက္မႈ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားမွသည္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲအထိ အေၾကာင္းအရာအစံုအလင္ကို ခံစားၾကည့္ရႈဖို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

   Related Category
   ႏွစ္ 400 ျပည့္ ဂ်ပန္-မကၠဆီကို ခ်စ္ၾကည္ေရးျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း

   2009

   ႏွစ္ 400 ျပည့္ ဂ်ပန္-မကၠဆီကို ခ်စ္ၾကည္ေရးျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း

   3D နည္းပညာႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္းအရာျဖင့္က်င္းပေသာ ႏွစ္ 400 ျပည့္ ဂ်ပန္-မကၠဆီကို ခ်စ္ၾကည္ေရးျပပြဲတြင Panasonic သည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မကၠဆီကိုသမၼတ ဖီလစ္ပီ ကယ္လ္ဒီရြန္သည္ Panasonic ျပခန္းသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး "ေဂဟစနစ္သေဘာထားမ်ားေၾကညာခ်က္" တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
   * ဓာတ္ပံုတြင္ Panasonic ျပခန္းသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ မကၠဆီကိုသမၼတ ဖီလစ္ပီ ကယ္လ္ဒီရြန္ကုိ ျပသထားသည္

   Related Category
   ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆုဂ

   2013

   ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆုဂ "2013 International CES" ပြဲဲေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း

   ဥကၠဌ ဆုဂသည္ ထိုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လတ္စ္ဗီးဂတ္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ 2013 ခုႏွစ္၊ International CES ပြဲေတာ္၏ ပထမဆံုးေန႔တြင္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ CES သည္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး လူသံုးကုန္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ B2C မွစ၍ B2B အထိ မတူညီေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားအျပင္ ေရွ႕ေျပးပံုစံမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ကုမၸဏီ၏ ကမာၻႏွင့္ခ်ီေသာ အျမင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္း သမုိင္းမွတ္တမ္း | Panasonic

   Related Category
   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကုိ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

   1964

   တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကုိ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

   1958 ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္ပိုင္မူႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ "အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေရးမူဝါဒ" ကုိ တုိင္းမ္၊ လုိက္ဖ္ႏွင့္ နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာၾကပါသည္။ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ စက္တင္ဘာလထုတ္ 11 ၾကိမ္ေျမာက္စာေစာင္တြင္ "မစၥတာ မတ္ဆုရွိတႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Matsushita Electric ႏွင့္ Konosuke Matsushita တို႔ကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ တည္ေထာင္သူကုိ "5 မ်က္ႏွာလူသား - အထူးခြ်န္ဆံုးစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္၊ ထိပ္တန္းဝင္ေငြရွင္၊ ဖန္တီးေတြးေခၚသူ၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူႏွင့္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးစာေရးဆရာ" ဟု သမုတ္ခဲ့ပါသည္။ တည္ေထာင္သူကုိ "ေမာ္ေတာ္ကားဘုရင္ Henry Ford ႏွင့္ (ၾသဇာတိကၠမရွိေသာ အေမရိကန္စာေရးဆရာ) Horatio Alger ႏွစ္ဦးစလံုး၏ ပါရမီမ်ားေပါင္းစည္းထံုမႊမ္းထားသည့္ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္" ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

   Related Category
   Panasonic Solution ႏွင့္ Innovation Center Vietnam ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   2016

   Panasonic Solution ႏွင့္ Innovation Center Vietnam ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

   အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာျပခန္းျဖစ္ေသာ Panasonic Solution & Innovation Center Vietnam တြင္ အလြန္စြမ္းအင္သက္သာေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Innovation Center တြင္ Panasonic ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ခ်စ္ပ္ျပားတပ္ဆင္စက္ႏွင့္ ဂေဟေဆာ္စက္မ်ားသာမက ပစၥည္းတင္စက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးစက္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရန္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ျပသထားသည္။ ထိုသို႔ေသာေပါင္းစည္းမႈသည္ ကြန္ရက္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပေနျပီး Industry 4.0 ႏွင့္ IoT အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအား ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။

   Related Category