ေဆာင္းပါးစာရင္း

1910

1920

ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1922

ပထမဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

National အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္

1927

National အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ "National Lamp" ကို ေဈးကြက္ထဲတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

1929

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

က်ည္ဆံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး စက္ဘီးမီးခြက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1923

က်ည္ဆံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သံုး စက္ဘီးမီးခြက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Super Iron ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1927

Super Iron ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1928

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1927

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1929

ပထမဆံုး ေသာ့သံုး ပလတ္ေပါက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္

1929

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ "Kotatsu" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္

1929

လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ "Kotatsu" အတြက္ အပူခ်ိန္ညႇိကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1927

လွ်ပ္စစ္အပူေပးပစၥည္းဌာနကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1930

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

1932

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ကုမၸဏီ၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ေရဒီယို တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္

1932

ေရဒီယို တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္

ကုန္သြယ္ေရး ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္၍ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္ျခင္း

1932

ကုန္သြယ္ေရး ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္၍ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္ျခင္း

ရံုးခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနဆိုင္ရာ စနစ္ကို ဖန္တီးျခင္း

1933

ရံုးခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနဆိုင္ရာ စနစ္ကို ဖန္တီးျခင္း

ဝန္ထမ္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

1934

ဝန္ထမ္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

မတ္ဆူရွိတ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

1935

မတ္ဆူရွိတ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားအေပၚ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း

1935

ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားအေပၚ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း

Matsushita Electric Trading တည္ေထာင္ျခင္း

1935

Matsushita Electric Trading တည္ေထာင္ျခင္း

6 ရက္ၾကာ လုပ္ငန္းခြင္ ရက္သတၱပတ္ကို စတင္ျခင္း

1936

6 ရက္ၾကာ လုပ္ငန္းခြင္ ရက္သတၱပတ္ကို စတင္ျခင္း

ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

1938

ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ တီဗြီအမ်ိဳးအစားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ သြင္းကုန္ဌာန ဖြဲ႔စည္းျခင္း

1938

ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ သြင္းကုန္ဌာန ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Prizewinner R-31 3-Tube Radio ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

1931

Prizewinner R-31 3-Tube Radio ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

GR-100 Electric Phonograph ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1935

GR-100 Electric Phonograph ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဂ်ပန္ဧကရာဇ္၏ ကားတြင္ အထူးကားေရဒီယိုတစ္ခုကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း

1939

ဂ်ပန္ဧကရာဇ္၏ ကားတြင္ အထူးကားေရဒီယိုတစ္ခုကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1931

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1934

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္တာကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1936

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အားသြင္းထားႏုိင္သည့္ ဘက္ထရီ AR5-6 ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1937

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အားသြင္းထားႏုိင္သည့္ ဘက္ထရီ AR5-6 ကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

လက္တင္အေမရိကေဒသရွိ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား မကၠဆီကိုသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

1938

လက္တင္အေမရိကေဒသရွိ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား မကၠဆီကိုသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

ကနဦး ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သံုးဦးကုိ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

1936

ကနဦး ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သံုးဦးကုိ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး မူဝါဒအေပၚအေျခခံေသာ ေစ်းႏႈန္းမူဝါဒ

1935

သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး မူဝါဒအေပၚအေျခခံေသာ ေစ်းႏႈန္းမူဝါဒ

မနီလာၿမိဳ႕ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

1935

မနီလာၿမိဳ႕ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

(40 W) ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူကူးျပားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1932

(40 W) ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူကူးျပားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးေသြးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1933

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးေသြးဖိုကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

(300 W ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူဓာတ္ေပး ဖိုပံုစံ) လွ်ပ္စစ္

1934

(300 W ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အပူဓာတ္ေပး ဖိုပံုစံ) လွ်ပ္စစ္ "Kotatsu" အပူေပးစက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

မ်ိဳးစံုသံုး ဟင္းခ်က္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1932

မ်ိဳးစံုသံုး ဟင္းခ်က္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1935

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

(2-kW ခလုတ္ပါ) ေလးေထာင့္ပံု လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1935

(2-kW ခလုတ္ပါ) ေလးေထာင့္ပံု လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အမ်ားျပည္သူအသိေပးေၾကျငာစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1936

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အမ်ားျပည္သူအသိေပးေၾကျငာစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1937

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

National Socket 2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1935

National Socket 2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

National Storage Battery ကုိ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း

1935

National Storage Battery ကုိ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1935

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

National Socket 1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1935

National Socket 1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စည္းမ်ဥ္း 3 ရပ္ ကုိ ေၾကညာျခင္း

1939

စည္းမ်ဥ္း 3 ရပ္ ကုိ ေၾကညာျခင္း

1940

ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးသည့္ ဆိုက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ျခင္း

1946

ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးသည့္ ဆိုက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ျခင္း

PHP လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

1946

PHP လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PHP မဂၢဇင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မီးပ်က္ခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 20-W မီးသီးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1941

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မီးပ်က္ခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 20-W မီးသီးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ မီးေမာင္း (ဓာတ္မီး) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1945

သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ မီးေမာင္း (ဓာတ္မီး) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

National အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1948

National အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ပန္ကာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1943

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စီးဖန္ျပြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1949

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးတပ္ထုတ္လႊင့္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1941

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ၾကိဳမဲ့ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1942

ၾကိဳမဲ့ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း

1946

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း

ပထမဆံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒကုိ ေၾကညာခ်က္

1940

ပထမဆံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒကုိ ေၾကညာခ်က္

စစ္ပြဲအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းသိမ္းယူျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

1940

စစ္ပြဲအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းသိမ္းယူျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

သံုးစြဲသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္း

1945

သံုးစြဲသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္း

1950

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အလည္အပတ္ခရီးစဥ္

1951

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အလည္အပတ္ခရီးစဥ္

Nakagawa Electric Company (ေနာင္တြင္ Matsushita Refrigeration Company) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း

1952

Nakagawa Electric Company (ေနာင္တြင္ Matsushita Refrigeration Company) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း

ဗဟို သုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းျခင္း

1953

ဗဟို သုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းျခင္း

နယူးေယာက္ ရံုးခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္း

1953

နယူးေယာက္ ရံုးခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္း

နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္တင္အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

1954

နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္တင္အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း

JVC ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

1954

JVC ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ပထမဆံုးအႀကိမ္ Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

1955

ပထမဆံုးအႀကိမ္ Panasonic ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

အမ်ိဳးသား ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

1956

အမ်ိဳးသား ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

Mallory ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

1956

Mallory ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

KDK Kawakita Electric က မတ္ဆုရွိတ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္ျခင္း

1956

KDK Kawakita Electric က မတ္ဆုရွိတ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္ျခင္း

Matsushita Electronics Corporation က Deming ဆုကို ရရွိျခင္း

1958

Matsushita Electronics Corporation က Deming ဆုကို ရရွိျခင္း

Matsushita Electric Corporation of America ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1959

Matsushita Electric Corporation of America ကို တည္ေထာင္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေစလႊတ္ျခင္း

1959

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေစလႊတ္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျဖဴအမည္း တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1952

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျဖဴအမည္း တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

တကၠဆီ ေရဒီယိုႏွင့္ ေဘ့စ္စေတရွင္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1958

တကၠဆီ ေရဒီယိုႏွင့္ ေဘ့စ္စေတရွင္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမ႓ာ့ အေသးငယ္ဆံုး 6 ထရန္စစၥတာပါရွိေသာ အလြန္တရာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ေရဒီယို T-10 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1959

ကမ႓ာ့ အေသးငယ္ဆံုး 6 ထရန္စစၥတာပါရွိေသာ အလြန္တရာ က်စ္လစ္ေသးငယ္သည့္ ေရဒီယို T-10 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1950

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1951

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ MW-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေမႊစက္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1952

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေမႊစက္ MX-2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1953

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္

1954

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သတၱဳအျပည့္အုပ္ထားေသာ ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hyper" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး တိပ္ေခြျဖင့္ အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1958

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး တိပ္ေခြျဖင့္ အသံဖမ္းစက္ RQ-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1958

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပတင္းေပါက္ပံုစံ အေအးေပးစက္ W-31 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1959

အီလက္ထေရာနစ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

SR-18 Electric Automatic Rice Cooker ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1959

SR-18 Electric Automatic Rice Cooker ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

MW-303, a Rectangular Jet-Type Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1954

MW-303, a Rectangular Jet-Type Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

MC-2 Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1956

MC-2 Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

MC-8 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1958

MC-8 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္း

1951

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္း

Matsushita Communication Industrial ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1958

Matsushita Communication Industrial ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Panasonic ၏ အိတ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1959

Panasonic ၏ အိတ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အီရန္ႏွင့္ ကူဝတ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေအဂ်င္စီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

1955

အီရန္ႏွင့္ ကူဝတ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေအဂ်င္စီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အဓိကေစ်းကြက္မ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

1956

အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အဓိကေစ်းကြက္မ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

အင္ဒိိုနီးရွားႏိုင္ငံသား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး Diet အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာဂုိဘယ္သည္ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆု႐ွိတႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

1957

အင္ဒိိုနီးရွားႏိုင္ငံသား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး Diet အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာဂုိဘယ္သည္ တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆု႐ွိတႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

1951

ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

Philips ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအရပူးေပါင္းၿပီး Matsushita Electronics Corporation ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1952

Philips ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအရပူးေပါင္းၿပီး Matsushita Electronics Corporation ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

MC-5 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1957

MC-5 Cylinder-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးရံုးတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ TLA-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1951

Panasonic ၏ ပထမဆံုးရံုးတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ TLA-101 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကလပ္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1950

လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကလပ္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စြမ္းအားျမင့္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1952

စြမ္းအားျမင့္ေမာ္တာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1954

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ျပိဳင္နက္မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1955

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ျပိဳင္နက္မီးကင္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္ MJ-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1956

Panasonic ၏ ပထမဆံုး သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္ MJ-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1956

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မာက်ဴရီဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ထမင္းေပါင္းအိုး EC-36 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1956

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ထမင္းေပါင္းအိုး EC-36 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1957

ပထမဆံုး မီးေခ်ာင္းေကြးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းသံုးတီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1957

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းသံုးတီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Alkaline လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1958

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Alkaline လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1954

Panasonic ၏ ပထမဆံုးဖုန္စုပ္စက္ MC-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး FM ေရဒီယို EA-765 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1957

Panasonic ၏ ပထမဆံုး FM ေရဒီယို EA-765 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာပါသည့္ေရဒီယို UB-150 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1957

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာပါသည့္ေရဒီယို UB-150 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးစတီရီယုိကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1958

Panasonic ၏ ပထမဆံုးစတီရီယုိကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမဲ့ FM ထုတ္လႊင့္စက္ PR-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1950

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမဲ့ FM ထုတ္လႊင့္စက္ PR-1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Kyushu Matsushita Electric ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1955

Kyushu Matsushita Electric ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1960

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္ကို မူလအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

1960

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အဆကုဆ စီရင္စုရွိ ခါမီနာရီမြန္ ဂိတ္ကို မူလအတိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ သဘာပတိျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ မဆဟာ႐ု မတ္ဆုရွိတက ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူျခင္း

1960

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ သဘာပတိျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ မဆဟာ႐ု မတ္ဆုရွိတက ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူျခင္း

National Thai ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း

1961

National Thai ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ US တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း

1962

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ US တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဥေရာပ အေရာင္းကုမၸဏီအျဖစ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟန္းဘဂ္ၿမိဳ႕တြင္ Matsushita Electric Hamburg ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1962

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဥေရာပ အေရာင္းကုမၸဏီအျဖစ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟန္းဘဂ္ၿမိဳ႕တြင္ Matsushita Electric Hamburg ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Industrial Company of America ၏ ရံုးကို Pan Am အေဆာက္အအံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

1963

Matsushita Electric Industrial Company of America ၏ ရံုးကို Pan Am အေဆာက္အအံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးၿပီး

1964

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးၿပီး "Atami အစည္းအေဝး" က်င္းပျခင္း

တစ္ပတ္လွ်င္ 5 ရက္ အလုပ္လုပ္သည့္ စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

1965

တစ္ပတ္လွ်င္ 5 ရက္ အလုပ္လုပ္သည့္ စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ National Mallory Battery ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1965

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ National Mallory Battery ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Company (မေလးရွား) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1965

Matsushita Electric Company (မေလးရွား) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric of Puerto Rico ႏွင့္ National Mexicana ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1965

Matsushita Electric of Puerto Rico ႏွင့္ National Mexicana ကို တည္ေထာင္ျခင္း

လက္တင္အေမရိကတြင္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Peruvian Battery Manufacturer ၊ National Peruana ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1966

လက္တင္အေမရိကတြင္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Peruvian Battery Manufacturer ၊ National Peruana ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရွ႕အာဖရိက ဘက္ထရီေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

1966

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရွ႕အာဖရိက ဘက္ထရီေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric of Canada Limited ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1966

Matsushita Electric of Canada Limited ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Costa Rica ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1967

Matsushita Electric Costa Rica ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ CES တြင္ျပသခဲ့သည္

1967

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ CES တြင္ျပသခဲ့သည္

Matsushita Electric (ၾသစေတးလ်) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1968

Matsushita Electric (ၾသစေတးလ်) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric ဘရာဇီးကို တည္ေထာင္ျခင္း

1967

Matsushita Electric ဘရာဇီးကို တည္ေထာင္ျခင္း

ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

1968

ႏွစ္ 50 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

Panasonic ၏ ပထမအႀကိမ္ နည္းပညာ ျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္း

1969

Panasonic ၏ ပထမအႀကိမ္ နည္းပညာ ျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္း

မတ္ဆုရွိတ၏ တစ္ႏွစ္စာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးသည္ ဂ်ပန္ယန္း 100 ဘီလီယံကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္

1969

မတ္ဆုရွိတ၏ တစ္ႏွစ္စာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးသည္ ဂ်ပန္ယန္း 100 ဘီလီယံကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္

လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေရာင္စံု တီဗြီကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

T-801 2-Band, 8-Transistor Portable Radio ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1962

T-801 2-Band, 8-Transistor Portable Radio ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္စႏၵရား

1963

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ ေအာ္ဂင္စႏၵရား "Technitone" SX-601 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Saga ပရိေဘာဂပစၥည္းပံုစံ တီဗြီကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1965

Saga ပရိေဘာဂပစၥည္းပံုစံ တီဗြီကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

RJ-11 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1963

RJ-11 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panapet R-8 6- ထရန္စစၥတာ ေရဒီယိုကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1963

Panapet R-8 6- ထရန္စစၥတာ ေရဒီယိုကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆံုးအႀကိမ္

1965

ပထမဆံုးအႀကိမ္ "Technics" အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ က်စ္လစ္ေသးငယ္ေသာ စပီကာတစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ အလိုအေလ်ာက္ ပန္းကန္ေဆးစက္ MR-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ MK-800 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ MK-800 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1963

စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-100F ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

(ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းလမ္းတြင္တပ္ဆင္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္) သံုး ဂ်က္ပန္ကာသည္ လုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

1964

(ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းလမ္းတြင္တပ္ဆင္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္) သံုး ဂ်က္ပန္ကာသည္ လုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

Asuka SE-200 Furniture-Style Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1964

Asuka SE-200 Furniture-Style Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1965

N-7000, a Fully Automatic Washing Machine ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

MC-1000C Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1965

MC-1000C Vacuum Cleaner ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Sunceram, Ceramic Solar Cell ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1967

Sunceram, Ceramic Solar Cell ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

“Mysonic” RQ-303 Portable Audio Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1963

“Mysonic” RQ-303 Portable Audio Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

RQ-210 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1968

RQ-210 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-700 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1966

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို NE-700 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့ ၾကာရွည္အခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္

1963

ကမၻာ့ ၾကာရွည္အခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ "National Hi-Top" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အျဖဴအမည္း တိပ္ႀကိဳးရစ္လံုးႏွစ္ခုပါေသာ ဗီဒီယိုတိပ္အသံဖမ္းစက္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1964

အျဖဴအမည္း တိပ္ႀကိဳးရစ္လံုးႏွစ္ခုပါေသာ ဗီဒီယိုတိပ္အသံဖမ္းစက္တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Matsushita Electric France ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1968

Matsushita Electric France ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric (ထိုင္ဝမ္) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1962

Matsushita Electric (ထိုင္ဝမ္) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ ထရန္စစၥတာသံုးအမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူ ကိရိယာ CB-851 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1962

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အျပည့္အဝ ထရန္စစၥတာသံုးအမ်ိဳးအစား အၾကားအာရံုေထာက္ကူ ကိရိယာ CB-851 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လက္ခံလာၾကသည္။

1961

Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လက္ခံလာၾကသည္။

ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး (1.5 လက္မ) တီဗြီ

1969

ကမၻာ့အေသးငယ္ဆုံး (1.5 လက္မ) တီဗြီ "Mica 1" TR-001 အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆုံးေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ PC-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1961

Panasonic ၏ ပထမဆုံးေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ PC-500 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကုိစတာရီကာတြင္ National Centroamericana ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1966

ကုိစတာရီကာတြင္ National Centroamericana ကို တည္ေထာင္ျခင္း

ပထမဆုံး ဂ်ပန္-ဖိလစ္ပိုင္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ အရင္းအႏွီး မွ်ေဝသည့္ လုပ္ငန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

1967

ပထမဆုံး ဂ်ပန္-ဖိလစ္ပိုင္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ အရင္းအႏွီး မွ်ေဝသည့္ လုပ္ငန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ CS-80Z ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1965

Panasonic ၏ ပထမဆုံး စပလစ္တုိက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ေသာ CS-80Z ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံဖမ္းလႊင့္စက္ျဖစ္ေသာ T-1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1961

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံဖမ္းလႊင့္စက္ျဖစ္ေသာ T-1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆီသံုးအပူေပးစက္ျဖစ္ေသာ KSR-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1961

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဆီသံုးအပူေပးစက္ျဖစ္ေသာ KSR-201 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ တီဗီြကင္မရာကိရိယာျဖစ္ေသာ

1963

Panasonic ၏ တီဗီြကင္မရာကိရိယာျဖစ္ေသာ "Telook" WV-010 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး မီနီကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1968

Panasonic ၏ စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး မီနီကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1969

ကမာၻ႔ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြကူးကိရိယာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပံုေသ (G Characteristic) လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

ပံုေသ (G Characteristic) လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ NR-61 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ခလုတ္ႏွိပ္ဖုန္း VB-300 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1961

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ခလုတ္ႏွိပ္ဖုန္း VB-300 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အကင္စက္ NRT-800A ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1962

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အကင္စက္ NRT-800A ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆံုး ဆိုဒီယမ္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1962

ပထမဆံုး ဆိုဒီယမ္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

MJ-3 Juicer ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1962

MJ-3 Juicer ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ WH-620 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1961

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ WH-620 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပို႔ကုန္အျဖစ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည့္ T-100 Series Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1964

ပို႔ကုန္အျဖစ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည့္ T-100 Series Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆံုး National ေနစြမ္းအင္သံုး အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1965

ပထမဆံုး National ေနစြမ္းအင္သံုး အပူေပးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1965

ယာဥ္ေၾကာကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလုိင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1967

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အယ္လ္ကာလုိင္း ဘက္ထရီေျခာက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အပူျဖင့္ ဖိသိပ္ေပးသည့္ ဖာရိုက္ေခါင္းကုိ စတင္ တီထြင္ျခင္း

1967

အပူျဖင့္ ဖိသိပ္ေပးသည့္ ဖာရိုက္ေခါင္းကုိ စတင္ တီထြင္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီယံမီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1969

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗို႔အားျမင့္ဆုိဒီယံမီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasert လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1969

Panasert လွ်ပ္ခံပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ JE-240 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1969

Panasonic ၏ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ JE-240 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာ ေရာင္စံုတီဗြီျဖစ္ေသာ TH-30PU ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1969

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ထရန္စစ္စတာ ေရာင္စံုတီဗြီျဖစ္ေသာ TH-30PU ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-1010 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1966

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး VTR ျဖစ္ေသာ NV-1010 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1968

ကမၻာ့ပထမဆံုး စက္ဝိုင္းျပတ္ရိုက္ကူးေရးစနစ္ VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့ထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး VTR NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1969

ကမၻာ့ထမဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေရး VTR NV-8020 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1967

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဗီဒီယိုကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

RQ-112 တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

RQ-112 တိပ္ေခြကူးစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း 8 ပုဒ္အထိကူးယူႏိုင္သည့္ တိပ္ေခြကူးစက္ RS-800U ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1967

Panasonic ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း 8 ပုဒ္အထိကူးယူႏိုင္သည့္ တိပ္ေခြကူးစက္ RS-800U ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကက္ဆက္ပံုစံ တိပ္ေခြကူးစက္ EL-3301T ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1966

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကက္ဆက္ပံုစံ တိပ္ေခြကူးစက္ EL-3301T ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဟလိုဂ်င္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1966

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဟလိုဂ်င္မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့အသံုးအခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္

1969

ကမၻာ့အသံုးအခံဆံုး ဘက္ထရီေျခာက္ "National Neo Hi-Top" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပနားမားျမိဳ႕တြင္ Matsushita Electric Trading လုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခန္း တည္ေထာင္ျခင္း

1963

ပနားမားျမိဳ႕တြင္ Matsushita Electric Trading လုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခန္း တည္ေထာင္ျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကားစတီရီယိုျဖစ္ေသာ CX-801 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1967

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကားစတီရီယိုျဖစ္ေသာ CX-801 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး စားပြဲတင္အေရာင္စံုတီဗီြ K17-30 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1960

Panasonic ၏ ပထမဆံုး စားပြဲတင္အေရာင္စံုတီဗီြ K17-30 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 10 ႏွစ္သက္တမ္း စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

1962

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 10 ႏွစ္သက္တမ္း စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကုိ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

1964

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကုိ လုိက္ဖ္မဂၢဇင္း၏ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

1970

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မတ္ဆုရွိတျပခန္းကို ျပသခဲ့ျခင္း

1970

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မတ္ဆုရွိတျပခန္းကို ျပသခဲ့ျခင္း

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏုိင္ငံတြင္ Philips Matsushita Battery ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း

1970

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏုိင္ငံတြင္ Philips Matsushita Battery ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း

နယူးေယာက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့မ်ား စတင္ေဖာ္ျပျခင္း

1971

နယူးေယာက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့မ်ား စတင္ေဖာ္ျပျခင္း

Matsushita Electric (စင္ကာပူ) ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1972

Matsushita Electric (စင္ကာပူ) ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ အမႈေဆာင္အၾကံေပးျဖစ္လာၿပီး ဒုတိိယ ဥကၠဌေဟာင္း အာရာတာ႐ုိ တာကာဟာရွိက သဘာပတိရာထူးကို ရယူခဲ့သည္။

1973

တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆူကီ မတ္ဆုရွိတသည္ အမႈေဆာင္အၾကံေပးျဖစ္လာၿပီး ဒုတိိယ ဥကၠဌေဟာင္း အာရာတာ႐ုိ တာကာဟာရွိက သဘာပတိရာထူးကို ရယူခဲ့သည္။

Panasonic ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1973

Panasonic ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Quasar အီလက္ထေရာနစ္ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1974

Quasar အီလက္ထေရာနစ္ကို တည္ေထာင္ျခင္း

စုစုေပါင္း ေငြေၾကးတန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း 100 တန္ဖိုးရွိေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ေငြေၾကးႏႈန္းထားရရွိႏိုင္သည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ေရာင္းျခင္း

1975

စုစုေပါင္း ေငြေၾကးတန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း 100 တန္ဖိုးရွိေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ေငြေၾကးႏႈန္းထားရရွိႏိုင္သည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ေရာင္းျခင္း

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ National Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

1974

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ National Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

1976

Matsushita Electronic Components ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Household Equipment လုပ္ငန္းႏွင့္ Matsushita Industrial Equipment လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

1977

Matsushita Household Equipment လုပ္ငန္းႏွင့္ Matsushita Industrial Equipment လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

တိုရွိဟီကို ယာမရွိတကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

1977

တိုရွိဟီကို ယာမရွိတကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

1978

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆုလက္ခံရယူျခင္း

1979

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆုလက္ခံရယူျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္း

1979

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္း

Matsushita Battery Industrial ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1979

Matsushita Battery Industrial ကို တည္ေထာင္ျခင္း

TH18-E25

1974

TH18-E25 "Panacolor Quintrix" တီဗြီကုိ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Toot-a-Loop R-70 ႏွင့္ R-72 Radio Series ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1970

Toot-a-Loop R-70 ႏွင့္ R-72 Radio Series ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

RQ-543 Radio Cassette Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1975

RQ-543 Radio Cassette Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Pepper R-012 Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1976

Pepper R-012 Transistor Radio ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

(ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္) ေလယာဥ္လုပ္ငန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

1979

(ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္) ေလယာဥ္လုပ္ငန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1970

Technics SP-10၊ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္ဒ႐ိုက္ဗ္ ဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Technics ကို အရည္အေသြးျမင့္ ပရီမီယံ ေအာ္ဒီယိုကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျခင္း

1971

Technics ကို အရည္အေသြးျမင့္ ပရီမီယံ ေအာ္ဒီယိုကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျခင္း

Technics SL-1200 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1972

Technics SL-1200 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Palook မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

Palook မီးေခ်ာင္းကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ရံုးသံုး တယ္လီဖုန္း ဖက္(စ္)ပို႔စက္

1973

ရံုးသံုး တယ္လီဖုန္း ဖက္(စ္)ပို႔စက္ "Panafax 2000" ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္မီးဖိုတို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ႏွင့္ အပူေပးကင္စက္မီးဖိုတို႔ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Concise Compo, Component Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1978

Concise Compo, Component Stereo ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

VZ-C510 VHS Portable Video Camera ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1978

VZ-C510 VHS Portable Video Camera ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Mac Lord NV-8800, VHS-Format Home Video ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

Mac Lord NV-8800, VHS-Format Home Video ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

FF-393 Light Scope Microscope ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1978

FF-393 Light Scope Microscope ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Technics SL-10 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1979

Technics SL-10 Record Player ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

National Gobel ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1970

National Gobel ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electronic Components (မေလးရွား) ႏွင့္ Matsushita Industrial Corporation တို႔ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1972

Matsushita Electronic Components (မေလးရွား) ႏွင့္ Matsushita Industrial Corporation တို႔ကို တည္ေထာင္ျခင္း

MECA ၏ ႐ံုးခ်ဳပ္အား နယူးဂ်ာစီသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း

1975

MECA ၏ ႐ံုးခ်ဳပ္အား နယူးဂ်ာစီသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း

Matsushita Industrial de Baja California ကုိ မကၠဆီကိုတြင္ တည္ေထာင္ျခင္း

1979

Matsushita Industrial de Baja California ကုိ မကၠဆီကိုတြင္ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Panama ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1970

Matsushita Electric Panama ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Salvador ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1974

Matsushita Electric Salvador ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Guatemala ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1977

Matsushita Electric Guatemala ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Panasonic Mexico ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1978

Panasonic Mexico ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Korea National Electric ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1973

Korea National Electric ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Radio Singapore အပါအဝင္ အထူးျပဳ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း စက္႐ုံသုံး႐ုံကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1977

Matsushita Radio Singapore အပါအဝင္ အထူးျပဳ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း စက္႐ုံသုံး႐ုံကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Technical Center Singapore ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1978

Matsushita Technical Center Singapore ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

“Hayabusa” MC-8800C Silent-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1973

“Hayabusa” MC-8800C Silent-Type Vacuum Cleaner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panacolor Video Integrated TV and Video (with Camera) Console ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1973

Panacolor Video Integrated TV and Video (with Camera) Console ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး TH-6000 Projection TV ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

Panasonic ၏ ပထမဆံုး TH-6000 Projection TV ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖိအားသံုး ဟင္းေပါင္းအုိး SR-20PT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1970

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဖိအားသံုး ဟင္းေပါင္းအုိး SR-20PT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ထရန္စေဖာ္မာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1970

ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ ထရန္စေဖာ္မာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1.5-လက္မ ျမင္ကြင္းျပျပပြန္ (15 လက္မအရြယ္ CRT အေသးစား) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1971

1.5-လက္မ ျမင္ကြင္းျပျပပြန္ (15 လက္မအရြယ္ CRT အေသးစား) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားတယ္လီဖုန္းစနစ္ LM-1M ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1971

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားတယ္လီဖုန္းစနစ္ LM-1M ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ပန္းကန္ေျခာက္စက္ FD-03DB ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1971

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ပန္းကန္ေျခာက္စက္ FD-03DB ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စြမ္းအားျမင့္ ပင္မဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1971

စြမ္းအားျမင့္ ပင္မဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေႏႊးစက္ SK-200 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1971

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ထမင္းေႏႊးစက္ SK-200 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္အသံုးျပဳသာ 1 လက္မအရြယ္ ပလမ္ဘီကြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1971

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္အသံုးျပဳသာ 1 လက္မအရြယ္ ပလမ္ဘီကြန္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ

1972

Panasonic ၏ ပထမဆံုး တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားစက္ျဖစ္ေသာ "Pana Memory" VB-833 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာ NR-450SS ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1973

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာ NR-450SS ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

OF အမ်ိဳးအစား ဗို႔အားျမင့္ ေဖာ့စ္ေက်ာ္လွ်ပ္သိုပစၥည္း

1974

OF အမ်ိဳးအစား ဗို႔အားျမင့္ ေဖာ့စ္ေက်ာ္လွ်ပ္သိုပစၥည္း "Panavar" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဘားကုဒ္ဖတ္စက္

1974

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ "Pana Scanner" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Silver Oxide ဆဲလ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1974

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Silver Oxide ဆဲလ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး သံလိုက္စြမ္းအင္သံုး ကတ္ဖတ္ဖက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1974

Panasonic ၏ ပထမဆံုး သံလိုက္စြမ္းအင္သံုး ကတ္ဖတ္ဖက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး

1974

Panasonic ၏ ပထမဆံုး "Cool Top Wagon" KZ-1W သံလုိက္သံုး အပူေပးစနစ္ျဖင့္ ထမင္းေပါင္းအိုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေငြရွင္းစက္ျဖစ္ေသာ

1975

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေငြရွင္းစက္ျဖစ္ေသာ "Pana POS Terminal 2000" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ခ်ပ္စ္ 1 ျပားတည္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး မိုက္ခရိုကြန္ပ်ဴတာ MN1400 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

ခ်ပ္စ္ 1 ျပားတည္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး မိုက္ခရိုကြန္ပ်ဴတာ MN1400 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ေနအပူစြမ္းအင္သံုး ဗဟိုေရပူစနစ္ Solar Hot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

ေနအပူစြမ္းအင္သံုး ဗဟိုေရပူစနစ္ Solar Hot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႔သံုး အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ တုိက္ရုိက္လွ်ပ္စီးသုိ႔ ေျပာင္းေပးသည့္ အလိုအေလ်ာက္ဂေဟေဆာ္စက္

1977

ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႔သံုး အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ တုိက္ရုိက္လွ်ပ္စီးသုိ႔ ေျပာင္းေပးသည့္ အလိုအေလ်ာက္ဂေဟေဆာ္စက္ "Single Auto" YM-300SP ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး က်စ္လစ္ေသာရံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာ (PC) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1978

Panasonic ၏ ပထမဆံုး က်စ္လစ္ေသာရံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာ (PC) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး စာရြက္တမွ်ပါးေသာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1979

Panasonic ၏ ပထမဆံုး စာရြက္တမွ်ပါးေသာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိတၱဴကူးစက္ FP-3000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1979

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မိတၱဴကူးစက္ FP-3000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗြီျဖစ္ေသာ TH-5P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1972

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အေရာင္စံု လက္ကိုင္တီဗြီျဖစ္ေသာ TH-5P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ VZ-M10 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1976

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးဗီဒီယိုကင္မရာျဖစ္ေသာ VZ-M10 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္စံုဗီဒီယိုရိုက္ကူးစက္ NV-3120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1974

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္စံုဗီဒီယိုရိုက္ကူးစက္ NV-3120 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2 နာရီမွ 4 နာရီၾကာ ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ VBT-200 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1977

2 နာရီမွ 4 နာရီၾကာ ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ VBT-200 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

6 နာရီၾကာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ NV-6000 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1979

6 နာရီၾကာရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ NV-6000 VHS အိမ္သံုးဗီဒီယိုစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အဆင့္ျမင့္အသံကိရိယာျဖစ္ေသာ

1979

အဆင့္ျမင့္အသံကိရိယာျဖစ္ေသာ "RAMSA" စီးရီးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးအသံဖမ္းစက္ RQ-160 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1974

Panasonic ၏ ပထမဆံုးအသံဖမ္းစက္ RQ-160 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးစတီရီယုိစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1970

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အိမ္သံုးစတီရီယုိစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ နယူးဇီလန္ေစ်းကြက္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

1971

Panasonic ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ နယူးဇီလန္ေစ်းကြက္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

1980

ဟားဗတ္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းတြင္ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡရာထူးကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

1981

ဟားဗတ္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းတြင္ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡရာထူးကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

မတ္ဆုရွိတ နည္းပညာျပပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပျခင္း

1981

မတ္ဆုရွိတ နည္းပညာျပပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပျခင္း

မသန္စြမ္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကာတာႏို မတ္ဆုရွိတ လူမႈဖူလံုေရး စက္ရံုတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း

1981

မသန္စြမ္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကာတာႏို မတ္ဆုရွိတ လူမႈဖူလံုေရး စက္ရံုတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း

Springer National da Amazonia ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1981

Springer National da Amazonia ကို တည္ေထာင္ျခင္း

ေဟာင္ေကာင္တြင္ International Electric Fan Manufacturing ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

1982

ေဟာင္ေကာင္တြင္ International Electric Fan Manufacturing ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ျခင္း

ဥေရာပတြင္ Matsushita Communication Deutschland အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားစြာ တည္ေထာင္ျခင္း

1982

ဥေရာပတြင္ Matsushita Communication Deutschland အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားစြာ တည္ေထာင္ျခင္း

ACTION 86 ကုိ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ယာမာရွိတက ေၾကညာျခင္း

1983

ACTION 86 ကုိ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ယာမာရွိတက ေၾကညာျခင္း

တိုက်ိဳ ဒစ္စနီလန္း(R)၌ က်င္းပခဲ့သည့္

1983

တိုက်ိဳ ဒစ္စနီလန္း(R)၌ က်င္းပခဲ့သည့္ "Meet the World (ကမၻာႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း)" ကို ကမကထျပဳျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကီ မတ္ဆု႐ွိတက သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဆုကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

1983

တည္ေထာင္သူ ကုိႏုိဆုကီ မတ္ဆု႐ွိတက သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဆုကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း

αTube တီဗြီဖန္သားျပင္ကို စတင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

1985

αTube တီဗြီဖန္သားျပင္ကို စတင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မတ္ဆုရွိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

1984

ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မတ္ဆုရွိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ျခင္း

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္ကုိ ထုတ္ေပးျခင္း

1985

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္ကုိ ထုတ္ေပးျခင္း

အာဂ်င္တီးနားတြင္ Fuego National ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1984

အာဂ်င္တီးနားတြင္ Fuego National ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း သုေတသနစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1984

တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း သုေတသနစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

ျပည္တြင္းတြင္ တီဗြီ အလံုးေပါင္း သန္း 100 အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း

1985

ျပည္တြင္းတြင္ တီဗြီ အလံုးေပါင္း သန္း 100 အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း

RJ-130 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1982

RJ-130 Transceiver ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အာကီယို တာနာအီကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

1986

အာကီယို တာနာအီကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကို ဂ်ပန္အစိုးရမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

1987

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတကို ဂ်ပန္အစိုးရမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ Panasonic Europe ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1988

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ Panasonic Europe ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita International Foundation (လက္ရွိ Matsushita Konosuke Memorial Foundation) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1988

Matsushita International Foundation (လက္ရွိ Matsushita Konosuke Memorial Foundation) ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1988 ခုႏွစ္ ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

1988

1988 ခုႏွစ္ ကယ္(လ္)ဂါရီ အိုလံပစ္ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ 1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

1988

အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ 1988 ဆိုး(လ္) အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

Matsushita Electric Trading ကုိ ေပါင္းစည္းျခင္း

1988

Matsushita Electric Trading ကုိ ေပါင္းစည္းျခင္း

ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 50 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

1988

ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 50 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ကြယ္လြန္ျခင္း

1989

တည္ေထာင္သူ ကိုႏိုဆူကီ မတ္ဆုရွိတ ကြယ္လြန္ျခင္း

ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ 70 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တိုက်ိဳ/အိုဆာကာတြင္ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ ျပပြဲကို က်င္းပျခင္း

1989

ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ 70 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တိုက်ိဳ/အိုဆာကာတြင္ မတ္ဆုရွိတ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ ျပပြဲကို က်င္းပျခင္း

KWN (Kid Witness News) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

1989

KWN (Kid Witness News) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

Matsushita Electric Asia ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1989

Matsushita Electric Asia ကို တည္ေထာင္ျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ SD-BT2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1987

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အိမ္သံုးမုန္႔ဖုတ္စက္ SD-BT2 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမ႓ာ့ပထမဆံုး IH ထမင္းေပါင္းအိုး

1988

ကမ႓ာ့ပထမဆံုး IH ထမင္းေပါင္းအိုး "Nippon Daki" SR-IH18 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

RN-Z07 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1980

RN-Z07 Tape Recorder ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္

1984

1984 ခုႏွစ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ "RAMSA" လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေအာ္ဒီယိုစနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္း

အသင့္အတင့္ ေအးခဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည့္ NR-304CV ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1984

အသင့္အတင့္ ေအးခဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည့္ NR-304CV ေရခဲေသတၱာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 1/f မတ္တပ္ပန္ကာ F-C303E ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

1988

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 1/f မတ္တပ္ပန္ကာ F-C303E ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ Matsushita Electric Trading သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

1984

ႏိုင္ငံျခား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ Matsushita Electric Trading သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ Springer National Electronic Components ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1982

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ Springer National Electronic Components ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

ပထမဆုံး မီးပလတ္ေပါက္သံုး မီးသီး

1980

ပထမဆုံး မီးပလတ္ေပါက္သံုး မီးသီး "Light Capsule" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စြမ္းအင္အေခၽြတာဆုံးႏွင့္ ယိုယြင္းမႈအနည္းဆုံးျဖင့္ ေဘ့စ္အသံကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ေသာ SST-1 Twin Loaded-Horn Speaker System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1988

စြမ္းအင္အေခၽြတာဆုံးႏွင့္ ယိုယြင္းမႈအနည္းဆုံးျဖင့္ ေဘ့စ္အသံကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ေသာ SST-1 Twin Loaded-Horn Speaker System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Beijing Matsushita Color CRT ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1987

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Beijing Matsushita Color CRT ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

ကင္မရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုး VHS ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္

1985

ကင္မရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုး VHS ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ "MacLord Movie" NV-M1 ဗီဒီယုိကင္မရာကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္မိတၱဴကူးစက္ျဖစ္ေသာ UF-212 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1982

Panasonic ၏ ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္မိတၱဴကူးစက္ျဖစ္ေသာ UF-212 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး တစ္ကုိယ္ေရသံုး ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာျဖစ္ေသာ PQ-10 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1983

Panasonic ၏ ပထမဆံုး တစ္ကုိယ္ေရသံုး ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာျဖစ္ေသာ PQ-10 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ျဖစ္ေသာ ZE-8000B1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1985

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဘားကုဒ္ဖတ္စက္ျဖစ္ေသာ ZE-8000B1 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ

1988

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 16-Bit လက္ပ္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေသာ "Panacom M Series" CV-M353FD ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ

1988

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ "Panacom M Series" CV-M800HE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္စာဖတ္သည့္ ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1980

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္မျမင္စာဖတ္သည့္ ကိရိယာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

JD-850M 8-Bit တစ္ကုိယ္ေရးသံုးကြန္ပ်ဴတာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1981

JD-850M 8-Bit တစ္ကုိယ္ေရးသံုးကြန္ပ်ဴတာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ ဖုိင္စနစ္

1982

အေခြျဖင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ ဖုိင္စနစ္ "Panafile" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေဖာ္မတ္အားလံုးအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေနစြမ္းအင္သံုးဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1983

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေဖာ္မတ္အားလံုးအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေနစြမ္းအင္သံုးဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panarobo AW-0450 အရည္ေဖ်ာ္ဂေဟေဆာ္စက္ရုပ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1984

Panarobo AW-0450 အရည္ေဖ်ာ္ဂေဟေဆာ္စက္ရုပ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကာဘြန္လီသီယမ္ အရန္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1984

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကာဘြန္လီသီယမ္ အရန္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္သံုးမိတၱဴစက္ 204-CF ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1984

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေရာင္သံုးမိတၱဴစက္ 204-CF ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1984

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 100-Mbps ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ LAN ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1985

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 100-Mbps ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ LAN ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဘက္ေပါင္းစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ အေခြဖတ္မွန္ဘီလူးကုိ တီထြင္ျခင္း

1985

ဘက္ေပါင္းစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ အေခြဖတ္မွန္ဘီလူးကုိ တီထြင္ျခင္း

အမ်ားအျပားသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ၿပီး အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Ni-Cd ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1985

အမ်ားအျပားသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ၿပီး အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Ni-Cd ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

VE-150 Telephone Answering Machine ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1985

VE-150 Telephone Answering Machine ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းေရာင္သံုးဖိုင္စနစ္

1986

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းေရာင္သံုးဖိုင္စနစ္ "Panafile 10," ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံက်င့္စက္ WE-F550 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1987

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံက်င့္စက္ WE-F550 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း

1987

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း "Pana Pop 51," ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴစက္

1988

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴစက္ "Pana Copy Digital C1," FP-C1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံထြက္ေလ့က်င့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1988

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အသံထြက္ေလ့က်င့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုးအလင္းေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းပါ မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1989

Panasonic ၏ ပထမဆံုးအလင္းေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းပါ မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Neo-Black, Manganese Dry Cell Battery ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1989

Neo-Black, Manganese Dry Cell Battery ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1989

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေၾကာ္စံုဆီသန္႔စက္ TK80 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1985

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အေၾကာ္စံုဆီသန္႔စက္ TK80 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ LCD ျပားပါေသာ TR-3LT1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1986

Panasonic ၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ LCD ျပားပါေသာ TR-3LT1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

1981

ကမာၻ႔ပထမဆံုး ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈတစ္ျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ "M II" AU-100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေရး CCD တီဗြီကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1985

ေစာင့္ၾကည့္ေရး CCD တီဗြီကင္မရာကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့အေသးဆံုး 3 လက္မ အေရာင္စံုမိုက္ခရိုတီဗီြကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1981

ကမၻာ့အေသးဆံုး 3 လက္မ အေရာင္စံုမိုက္ခရိုတီဗီြကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ရုပ္ျငိမ္ကင္မရာျဖစ္ေသာ AG-ES ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1988

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ရုပ္ျငိမ္ကင္မရာျဖစ္ေသာ AG-ES ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး CD ဖြင့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1982

Panasonic ၏ ပထမဆံုး CD ဖြင့္စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပ်ားအံုပံုစံ စပီကာျပားမ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1983

ပ်ားအံုပံုစံ စပီကာျပားမ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အတိအက်ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာစပီကာမ်ားကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္

1984

အတိအက်ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာစပီကာမ်ားကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အလင္းေရာင္သံုးအခ်က္အလက္သိမ္း ဖိုင္စနစ္ျဖစ္ေသာ

1989

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 5 လက္မအရြယ္ အလင္းေရာင္သံုးအခ်က္အလက္သိမ္း ဖိုင္စနစ္ျဖစ္ေသာ "Panafile" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကယ္သီးပံုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1986

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ၾကယ္သီးပံုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1989

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1990

Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1996

Let’s Note AL-N1 Notebook PC ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1991

စက္ရံု၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ TH-36HD1 တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အဓိက ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ MCA ကို ဝယ္ယူျခင္း

1990

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အဓိက ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ MCA ကို ဝယ္ယူျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ေၾကညာျခင္း

1991

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ေၾကညာျခင္း

1992 ခုႏွစ္ ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံလႊင့္မႈတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

1992

1992 ခုႏွစ္ ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံလႊင့္မႈတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Hangzhou Kanamatsu Washing Machine၊ Beijing Matsushita Communication Equipment၊ Guangzhou Matsushita ႏွင့္ Banba Irons တို႔ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1992

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Hangzhou Kanamatsu Washing Machine၊ Beijing Matsushita Communication Equipment၊ Guangzhou Matsushita ႏွင့္ Banba Irons တို႔ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Storage Battery Corporation of America ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1991

Matsushita Storage Battery Corporation of America ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Philips Matsushita Battery Poland ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1993

Philips Matsushita Battery Poland ကို တည္ေထာင္ျခင္း

ယိုအိခ်ိ မိုရိရွိတကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

1993

ယိုအိခ်ိ မိုရိရွိတကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

Philipa ထံမွ Matsushita Electronic Corporation ရွယ္ယာအားလံုးကို Panasonic က ဝယ္ယူျခင္း

1993

Philipa ထံမွ Matsushita Electronic Corporation ရွယ္ယာအားလံုးကို Panasonic က ဝယ္ယူျခင္း

တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မီးပူအလံုးေရ သန္း 100 ထုတ္လုပ္မႈသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း

1994

တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မီးပူအလံုးေရ သန္း 100 ထုတ္လုပ္မႈသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း

ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Matsushita Electric (တရုတ္) ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1994

ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Matsushita Electric (တရုတ္) ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Household Equipment ႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

1995

Matsushita Household Equipment ႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

Panasonic CIS ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1996

Panasonic CIS ကို တည္ေထာင္ျခင္း

နယူးေယာက္ တုိင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ ဧရာမ

1996

နယူးေယာက္ တုိင္း(မ္)စကြဲယားတြင္ ဧရာမ "Astrovision" တီဗီဖန္သားျပင္ျပသမႈတစ္ခုကို တပ္ဆင္ျခင္း

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဖုန္းေခၚစင္တာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု စတင္ျခင္း

1996

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဖုန္းေခၚစင္တာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု စတင္ျခင္း

1996 ခုႏွစ္ အက္တလန္တာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

1996

1996 ခုႏွစ္ အက္တလန္တာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

Panasonic ပညာေတာ္သင္ဆု ေပးအပ္ျခင္း

1998

Panasonic ပညာေတာ္သင္ဆု ေပးအပ္ျခင္း

1998 ခုႏွစ္ နာဂါႏို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

1998

1998 ခုႏွစ္ နာဂါႏို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

ကမၻာ့ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 200 ျပည့္ျခင္း မွတ္တိုင္ကို ရရွိျခင္း

1998

ကမၻာ့ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ သန္း 200 ျပည့္ျခင္း မွတ္တိုင္ကို ရရွိျခင္း

SD ကတ္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈတို႔အတြက္ Toshiba ႏွင့္ SanDisk တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

1999

SD ကတ္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈတို႔အတြက္ Toshiba ႏွင့္ SanDisk တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

ကမၻာ့ပထမဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္အမ်ိဳးအစား

1996

ကမၻာ့ပထမဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္အမ်ိဳးအစား "Dream" DVD စက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

CU-G25V AC အခန္းျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ ေလေအးေပးစက္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိျခင္း

1992

CU-G25V AC အခန္းျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ ေလေအးေပးစက္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Good Design Award ကို ရရွိျခင္း

R410 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ CS-XG25M ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1998

R410 အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ CS-XG25M ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

CN-V1000D ကား လမ္းၫႊန္စနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1993

CN-V1000D ကား လမ္းၫႊန္စနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Palook Ball ေသးငယ္ေသာ မီးသီးကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1993

Palook Ball ေသးငယ္ေသာ မီးသီးကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(EV)မ်ားအတြက္ နီကယ္သတၱဳ စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ဟိုက္ဘရစ္ဘက္ထရီကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

1992

လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(EV)မ်ားအတြက္ နီကယ္သတၱဳ စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ဟိုက္ဘရစ္ဘက္ထရီကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

1994

လီသီယမ္ အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

ပံုရိပ္ပီျပင္ရွင္းလင္းေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ

1990

ပံုရိပ္ပီျပင္ရွင္းလင္းေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ "Brenby" NV-S1 Video Camera ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

NV-DJ1 3CCD Digital Video Camera ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1995

NV-DJ1 3CCD Digital Video Camera ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

NV-E505 Video Tape Recorder (VTR) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1990

NV-E505 Video Tape Recorder (VTR) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Central Europe Matsushita တီဗြီကို တည္ေထာင္ျခင္း

1996

Central Europe Matsushita တီဗြီကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Gobel Battery Indonesia ကို တည္ေထာင္ျခင္း

1999

Matsushita Gobel Battery Indonesia ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Avionics Delelopment Corporation ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1990

Matsushita Avionics Delelopment Corporation ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

ယူေအအီးႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံး အေရွ႕အလယ္ပုိင္း အေရာင္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Panasonic Gulf ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း

1996

ယူေအအီးႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံး အေရွ႕အလယ္ပုိင္း အေရာင္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Panasonic Gulf ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း

Springer Panasonic Amazonia ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1990

Springer Panasonic Amazonia ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မီယာမီေဒသတြင္ လက္တင္အေမရိကစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1996

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မီယာမီေဒသတြင္ လက္တင္အေမရိကစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Air-Conditioning သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1991

Matsushita Air-Conditioning သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမစိုက္တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1998

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမစိုက္တီဗြီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

3DO REAL Interactive Multi-Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1994

3DO REAL Interactive Multi-Player ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆုံး

1996

ပထမဆုံး "Toughbook" Rugged Notebook PC ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

NV-W1 VHS World Standard VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1990

NV-W1 VHS World Standard VTR ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Corner Air Conditioner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1998

Corner Air Conditioner ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

CN-V900D Car Navigation System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1996

CN-V900D Car Navigation System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1992

TFT ေရာင္စံု LCD အသံုးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ပထမဆံုး လက္ပ္ေတာ့ပ္ PC CV-M7000LCE ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ျဖစ္ေသာ KX-GA3 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1994

သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ျဖစ္ေသာ KX-GA3 ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမာၻ႔ပထမဆံုး

1994

ကမာၻ႔ပထမဆံုး "PD" အေခြစနစ္ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဘာပင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ

1997

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေဘာပင္သံုး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ "Pinocchio" ALA-P1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေသာ

1990

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေသာ "secre" CI-PI ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Neodymium မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1990

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Neodymium မီးလံုးကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 3.5 လက္မအရြယ္ ေရးဖ်က္အေခြစက္ LF-3100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1991

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 3.5 လက္မအရြယ္ ေရးဖ်က္အေခြစက္ LF-3100 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 64-Bit ကြန္မ်ဴတာ

1991

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 64-Bit ကြန္မ်ဴတာ "Solbourne" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Vanadium Niobium လီသီယမ္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1991

Panasonic ၏ ပထမဆံုး Vanadium Niobium လီသီယမ္ဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး LAN ဗီဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ျဖစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1991

Panasonic ၏ ပထမဆံုး LAN ဗီဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ျဖစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

KS-V20 Industrial Robot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1993

KS-V20 Industrial Robot ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အမ်ိဳးအစား အိမ္သံုးႀကိဳးမဲ့ဖုန္း VE-PX1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1994

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အမ်ိဳးအစား အိမ္သံုးႀကိဳးမဲ့ဖုန္း VE-PX1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုးႏွင့္ အေပါ့ပါးဆံုးျဖစ္ေသာ 32-Bit လုပ္ငန္းသံုးဖုန္း JT-S1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1996

မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုးႏွင့္ အေပါ့ပါးဆံုးျဖစ္ေသာ 32-Bit လုပ္ငန္းသံုးဖုန္း JT-S1 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး HEV(Hybrid EV) မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1997

စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး HEV(Hybrid EV) မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

1997

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္ "Media Stage 97" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

EV မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1997

EV မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး Nickel-Hydrogen လွ်ပ္သိုဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ခ်ိပ္စ္တစ္ျပားတည္းပါေသာ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗြီစနစ္ LSI ကုိ တီထြင္ျခင္း

1999

ခ်ိပ္စ္တစ္ျပားတည္းပါေသာ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗြီစနစ္ LSI ကုိ တီထြင္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လီသီယမ္ပုိလီမာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1999

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လီသီယမ္ပုိလီမာဘက္ထရီကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

သိပ္သည္းဆျမင့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပူကာလွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1999

သိပ္သည္းဆျမင့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အပူကာလွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္စနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1992

ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အသံ/ဗီဒီယိုစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1995

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ DVCPRO ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ပါး အေရာင္စံုတီဗီြျဖစ္ေသာ

1993

Panasonic ၏ ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ပါး အေရာင္စံုတီဗီြျဖစ္ေသာ "Flat Vision" ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ 3CCD ကင္မရာျဖစ္ေသာ AK-HC1000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1990

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ 3CCD ကင္မရာျဖစ္ေသာ AK-HC1000 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ေလဝင္ေလထြက္ မရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္ျဖစ္ေသာ CU-B7WG71R2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1994

ေလဝင္ေလထြက္ မရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ Panasonic ၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္စနစ္ျဖစ္ေသာ CU-B7WG71R2 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းဒီဂ်စ္တယ္ စတူဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1991

Panasonic ၏ ပထမဆံုး အလင္းဒီဂ်စ္တယ္ စတူဒီယိုကူးေျပာင္းစနစ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကား CD အေခြေျပာင္းစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1991

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ကား CD အေခြေျပာင္းစက္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

1995

ကမၻာ့ပထမဆံုး တိုင္ေတနီယမ္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း အရန္ ဘက္ထရီကုိ စတင္တီထြင္ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit ကြန္ပ်ဴတာ

1990

Panasonic ၏ ပထမဆံုး 32-Bit ကြန္ပ်ဴတာ "BE Series" CV-B2501C ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာ ကြင္းႏွစ္ကြင္းပါ မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1997

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာ ကြင္းႏွစ္ကြင္းပါ မီးေခ်ာင္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ဒ႐ုိက္ LK-RV8581AT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1996

Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ဒ႐ုိက္ LK-RV8581AT ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1994 ခုႏွစ္၊ ေလလီဟမ္းမား ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီခဲဲ့ျခင္း

1994

1994 ခုႏွစ္၊ ေလလီဟမ္းမား ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီခဲဲ့ျခင္း

1992 ခုႏွစ္၊ အယ္လ္ဗာဒ့္ေဗလီ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္း

1992

1992 ခုႏွစ္၊ အယ္လ္ဗာဒ့္ေဗလီ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ထည့္သြင္းထားသည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ CN-DV007D ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1997

Panasonic ၏ ပထမဆံုး DVD-ROM ထည့္သြင္းထားသည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ CN-DV007D ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပင္ပ DVD-RAM LF-D100J ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

1998

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ျပင္ပ DVD-RAM LF-D100J ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic New Zealand ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

1998

Panasonic New Zealand ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2000

Toughbook, CF-28 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2001

Toughbook, CF-28 ကို စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကူနီအို နာကာမူရကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

2000

ကူနီအို နာကာမူရကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

Matsushita Eco Technology Center ကို တည္ေထာင္ျခင္း

2000

Matsushita Eco Technology Center ကို တည္ေထာင္ျခင္း

2000 ခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

2000

2000 ခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

Panasonic ေဟာလီးဝုဒ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2001

Panasonic ေဟာလီးဝုဒ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electronics Corporation ကုိ ဝယ္ယူျခင္း

2001

Matsushita Electronics Corporation ကုိ ဝယ္ယူျခင္း

Matsushita Communication Industrial၊ Kyushu Matsushita Electric၊ Matsushita Seiko၊ Matsushita Kotobuki Electronics Industries ႏွင့္ Matsushita Graphic Communication Systems တုိ႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာျခင္း

2002

Matsushita Communication Industrial၊ Kyushu Matsushita Electric၊ Matsushita Seiko၊ Matsushita Kotobuki Electronics Industries ႏွင့္ Matsushita Graphic Communication Systems တုိ႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာျခင္း

2002 ခုႏွစ္၊ ေဆာ့လိတ္ခ္ အုိလံပစ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း

2002

2002 ခုႏွစ္၊ ေဆာ့လိတ္ခ္ အုိလံပစ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ကုိ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီသူအျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း

တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

2002

တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

ဝယ္လုိအားရွိလာသည့္ ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး စနစ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းရည္အျပည့္ AV ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2001

ဝယ္လုိအားရွိလာသည့္ ေလယာဥ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး စနစ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းရည္အျပည့္ AV ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဘက္ထရီေျခာက္ အလံုးေပါင္း 100 ဘီလီယံကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

2001

ဘက္ထရီေျခာက္ အလံုးေပါင္း 100 ဘီလီယံကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္

2003

တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ "Panasonic" ဟု ေပါင္းစည္းသံုးစြဲျခင္း

Matsushita Electric Works၊ PanaHome Corporation ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား မိခင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အဝခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္လာျခင္း

2004

Matsushita Electric Works၊ PanaHome Corporation ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား မိခင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အဝခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္လာျခင္း

အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာမ်ားကို 100% CFC မပါေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း

2004

အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာမ်ားကို 100% CFC မပါေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း

2004 ခုႏွစ္ ေအသင္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ ေအသင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2004

2004 ခုႏွစ္ ေအသင္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ ေအသင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာအရ ဖုန္စုပ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

2004

တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာအရ ဖုန္စုပ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

Matsushita Industrial Information Equipment ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

2005

Matsushita Industrial Information Equipment ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

ကုန္ပစၥည္း 31,400 အတြက္ ဥေရာပ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ RoHS ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း

2005

ကုန္ပစၥည္း 31,400 အတြက္ ဥေရာပ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ RoHS ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဖူမီအို အိုဆုဘိုကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

2006

ဖူမီအို အိုဆုဘိုကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

2006 ခုႏွစ္၊ တိုရီႏို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2006

2006 ခုႏွစ္၊ တိုရီႏို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

Ene-Farm ကမၻာ့ပထမဆံုး အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2009

Ene-Farm ကမၻာ့ပထမဆံုး အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ကြန္ပရက္ဆာ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 200 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

2006

ကမၻာ့ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ကြန္ပရက္ဆာ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 200 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေၾကညာခ်က္ ကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း

2007

ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေၾကညာခ်က္ ကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း

Matsushita Refrigeration Company ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

2008

Matsushita Refrigeration Company ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

ကုမၸဏီ အမည္ကို

2008

ကုမၸဏီ အမည္ကို "Panasonic Corporation" ဟု ေျပာင္းလဲျခင္း

Matsushita Battery Industrial ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

2008

Matsushita Battery Industrial ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

လုပ္ငန္းရွင္ ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ဦးအျဖစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (WWF) ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2008

လုပ္ငန္းရွင္ ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ဦးအျဖစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (WWF) ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2008 ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

2008

2008 ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

ကမၻာ့ ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 300 သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

2008

ကမၻာ့ ပထမဆံုး တီဗြီထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သန္း 300 သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

SANYO Electric ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား Panasonic ၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္း

2009

SANYO Electric ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား Panasonic ၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္း

Blu-ray စီဒီခ်ပ္ (BD) စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

2002

Blu-ray စီဒီခ်ပ္ (BD) စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

Ene EcologyNet Europe ကို တည္ေထာင္ျခင္း

2005

Ene EcologyNet Europe ကို တည္ေထာင္ျခင္း

National Panasonic Korea ကို တည္ေထာင္ျခင္း

2000

National Panasonic Korea ကို တည္ေထာင္ျခင္း

Asia Matsushita Electric အား ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

2001

Asia Matsushita Electric အား ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Panasonic Vietnam ကို တည္ေထာင္ျခင္း

2005

Panasonic Vietnam ကို တည္ေထာင္ျခင္း

ယူေအအီးတြင္ Panasonic Marketing Middle East ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2001

ယူေအအီးတြင္ Panasonic Marketing Middle East ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Panasonic Centroamericana တည္ေထာင္ရန္ လက္တင္အေမရိကကုမၸဏီ 3 ခုကုိ ေပါင္းစည္းျခင္း

2000

Panasonic Centroamericana တည္ေထာင္ရန္ လက္တင္အေမရိကကုမၸဏီ 3 ခုကုိ ေပါင္းစည္းျခင္း

Panasonic Peruana S.A. ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2001

Panasonic Peruana S.A. ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electronic Components Amazonia ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2002

Matsushita Electronic Components Amazonia ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

Matsushita Electric Mexico ကို Panasonic Mexico ႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

2003

Matsushita Electric Mexico ကို Panasonic Mexico ႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္စနစ္

2009

ဗီဒီယိုဖုန္းေျပာ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္စနစ္ "HDCOM" ကုိ တီထြင္ျခင္း

WV-BP50 Teluk Camera System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2000

WV-BP50 Teluk Camera System ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

SD မမ္မုိရီကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ RR-XR330 IC Recorder ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2001

SD မမ္မုိရီကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ RR-XR330 IC Recorder ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2001

Panasonic ၏ ပထမဆံုး ETC (လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံသည့္စနစ္) ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Panasonic Center Tokyo ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2002

Panasonic Center Tokyo ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

လက္တင္အေမရိကေဒသဆုိင္ရာ Panasonic အေရာင္းဌာနက ႏွစ္30 ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

2000

လက္တင္အေမရိကေဒသဆုိင္ရာ Panasonic အေရာင္းဌာနက ႏွစ္30 ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

Panasonic Mexico သည္ 25 ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Panasonic Expo ကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္း

2004

Panasonic Mexico သည္ 25 ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Panasonic Expo ကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္း

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီ အလံုးေရေပါင္း 3 သန္းအထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

2004

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီ အလံုးေရေပါင္း 3 သန္းအထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

Panasonic Chile ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2006

Panasonic Chile ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

ႏွစ္ 400 ျပည့္ ဂ်ပန္-မကၠဆီကို ခ်စ္ၾကည္ေရးျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း

2009

ႏွစ္ 400 ျပည့္ ဂ်ပန္-မကၠဆီကို ခ်စ္ၾကည္ေရးျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း

လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး လုပ္ငန္းစုစနစ္သစ္ကို စတင္ျခင္း

2003

လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး လုပ္ငန္းစုစနစ္သစ္ကို စတင္ျခင္း

Panasonic မကၠဆီကုိက လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ LCD တီဗြီမ်ား စတင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

2009

Panasonic မကၠဆီကုိက လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ LCD တီဗြီမ်ား စတင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

2010

LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2016

LinkRay အလင္း ID နည္းပညာသံုး အဆင့္ျမင့္ဖန္သားျပင္ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး 4K ဗီဒီယိုစက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းတစ္ခုတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း

2015

ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး 4K ဗီဒီယိုစက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းတစ္ခုတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အားကစားကြင္းသံုး ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆုိင္းဘုတ္စနစ္

2015

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အားကစားကြင္းသံုး ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆုိင္းဘုတ္စနစ္

HEV လီသီယမ္-အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

2010

HEV လီသီယမ္-အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီမ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ 10 ႏွစ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေၾကညာျခင္း

2016

သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ 10 ႏွစ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေၾကညာျခင္း

Fujisawa SST ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

2014

Fujisawa SST ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Tesla Motors ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

2010

Tesla Motors ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

2010 ခုႏွစ္၊ ဗင္ကူးဗား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2010

2010 ခုႏွစ္၊ ဗင္ကူးဗား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

ယူနက္စကို ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စင္တာ (UNESCO World Heritage Center) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

2011

ယူနက္စကို ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စင္တာ (UNESCO World Heritage Center) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

Panasonic Electric Works လုပ္ငန္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

2012

Panasonic Electric Works လုပ္ငန္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း

ကဇုဟိ႐ုိ ဆုဂကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

2012

ကဇုဟိ႐ုိ ဆုဂကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း

2012 ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ အိုလံပစ္ႏွင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ပံ့ပုိးသူအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း

2012

2012 ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ အိုလံပစ္ႏွင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ပံ့ပုိးသူအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ (A Better Life, A Better World) ဟူသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္အသစ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း

2013

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ (A Better Life, A Better World) ဟူသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဆာင္ပုဒ္အသစ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း

တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

2013

တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း

တူရကီ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ViKO သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္လာျခင္း

2014

တူရကီ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ViKO သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္လာျခင္း

ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာအုိလံပစ္ ေကာ္မတီႏွင့္အတူ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားဝင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

2014

ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာအုိလံပစ္ ေကာ္မတီႏွင့္အတူ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားဝင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

2014 ခုႏွစ္၊ ဆိုခ်ီ အိုလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2014

2014 ခုႏွစ္၊ ဆိုခ်ီ အိုလံပစ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းရာသီ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

Panasonic အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္း

2017

Panasonic အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ပစၥည္း "Ene-Farm" အား ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ 100,000 သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း

2016 ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

2016

2016 ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2010

PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

Megahohyaku ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

2016

Megahohyaku ေလာ္စပီကာပံုစံ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံု ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဒတာသိမ္းဆည္းသည့္ စီဒီခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ စီဒီခ်ပ္ စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

2014

ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဒတာသိမ္းဆည္းသည့္ စီဒီခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ စီဒီခ်ပ္ စံႏႈန္းကို စတင္သတ္မွတ္ျခင္း

Panasonic Denko/Gobel Indonesia သည္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိျခင္း

2010

Panasonic Denko/Gobel Indonesia သည္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ပလတ္ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ သန္း 100 အထိ ေရာက္ရွိျခင္း

Panasonic Electric Works ႏွင့္ Sanyo Electric တို႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း

2011

Panasonic Electric Works ႏွင့္ Sanyo Electric တို႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း

Panasonic Risupia Vietnam ကို တည္ေထာင္ျခင္း

2010

Panasonic Risupia Vietnam ကို တည္ေထာင္ျခင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ CLUXTA ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

2015

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ CLUXTA ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 35 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျခင္း

2014

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 35 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျခင္း

Panasonic AP China ကုိ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း

2017

Panasonic AP China ကုိ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါလီယန္းျပည္နယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း

2017

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါလီယန္းျပည္နယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္း ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း

ဥေရာပေစ်းကြက္အတြက္ အိမ္သုံးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2014

ဥေရာပေစ်းကြက္အတြက္ အိမ္သုံးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ေျမာက္အေမရိက Panasonic ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ အေဆာက္အအံုအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

2013

ေျမာက္အေမရိက Panasonic ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ အေဆာက္အအံုအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ေနစြမ္းအင္သံုး လက္ဆြဲမီးအိမ္ 1 သိန္း လွဴဒါန္းေရးစီမံကိန္းကို စတင္ျခင္း

2013

ေနစြမ္းအင္သံုး လက္ဆြဲမီးအိမ္ 1 သိန္း လွဴဒါန္းေရးစီမံကိန္းကို စတင္ျခင္း

အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ားအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း တရားဝင္မိတ္ဖက္အျဖစ္ 2017 ခုႏွစ္မွ 2024 ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။

2014

အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ားအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း တရားဝင္မိတ္ဖက္အျဖစ္ 2017 ခုႏွစ္မွ 2024 ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။

လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ေဂဟစနစ္အေျချပဳ Eco Village Hotel ကုိ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

2011

လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ေဂဟစနစ္အေျချပဳ Eco Village Hotel ကုိ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အေျခစိုက္ဌာနျဖစ္ေသာ Extrema စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2012

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အေျခစိုက္ဌာနျဖစ္ေသာ Extrema စက္ရံုကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထံ လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ဘက္ေပါင္းစံု ေဂဟစနစ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

2012

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထံ လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ဘက္ေပါင္းစံု ေဂဟစနစ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ အားကစားရံုတစ္ရံုအတြက္ ရုပ္သံႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္တစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

2014

ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ အားကစားရံုတစ္ရံုအတြက္ ရုပ္သံႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္တစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း

Brand Functions မွလြဲ၍ Panasonic Latin America အေျခစိုက္ဌာနကုိ ဆာေပၚလိုၿမိဳ႕မွ ပနားမားၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

2016

Brand Functions မွလြဲ၍ Panasonic Latin America အေျခစိုက္ဌာနကုိ ဆာေပၚလိုၿမိဳ႕မွ ပနားမားၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ဝယ္ယူမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ Digital Full Services အား ဝယ္ယူျခင္း

2016

လက္တင္အေမရိက၏ ပထမဆံုး ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ဝယ္ယူမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ Digital Full Services အား ဝယ္ယူျခင္း

Panasonic ဘရာဇီးသည္ ေလေအးေပးပစၥည္းမ်ားကုိ ပမာဏမ်ားစြာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုမၸဏီ UNION RHAC TECNOLOGIA ကုိ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း

2017

Panasonic ဘရာဇီးသည္ ေလေအးေပးပစၥည္းမ်ားကုိ ပမာဏမ်ားစြာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုမၸဏီ UNION RHAC TECNOLOGIA ကုိ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ဘက္ထရီေျခာက္စုစုေပါင္း 10 ဘီလ်ံထိ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

2017

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ဘက္ထရီေျခာက္စုစုေပါင္း 10 ဘီလ်ံထိ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း

ကုမၸဏီ 4 ခုစနစ္ကုိ စတင္ခဲ့ျခင္း

2013

ကုမၸဏီ 4 ခုစနစ္ကုိ စတင္ခဲ့ျခင္း

ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆုဂ

2013

ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆုဂ "2013 International CES" ပြဲဲေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ Extrema စက္ရံုတြင္ 1,000,000 လံုးေျမာက္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း

2017

ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ Extrema စက္ရံုတြင္ 1,000,000 လံုးေျမာက္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ေသာ PT-RZ370 ႏွင့္ PT-RW330 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

2012

Panasonic ၏ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမပါသည့္ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ေသာ PT-RZ370 ႏွင့္ PT-RW330 ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ပထမဆံုး မိုးလံုေလလံုအသီးအရြက္စိုက္ခင္းကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း

2013

ပထမဆံုး မိုးလံုေလလံုအသီးအရြက္စိုက္ခင္းကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း

အေအးေပး ကြန္ပရက္ဆာ လုပ္ငန္းဌာနကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

2017

အေအးေပး ကြန္ပရက္ဆာ လုပ္ငန္းဌာနကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဌာနခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း

2011

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဌာနခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း

Panasonic Solution ႏွင့္ Innovation Center Vietnam ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

2016

Panasonic Solution ႏွင့္ Innovation Center Vietnam ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း