အသံုးျပဳမႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤဝဘ္ဆိုက္ (“ဝဘ္ဆိုက္”) ကို Panasonic Corporation (ၿခံဳငံု၍ “ကုမၸဏီ”) သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္က လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္က ဤဝဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္၍ အသံုးျပဳလိုက္ပါက ေအာက္ပါစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါမည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္တြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင္ အသံုးျပဳပါက အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အပိုေဆာင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို သေဘာတူရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

1 ၁။ မူပိုင္ခြင့္

စာသား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပံုမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ေတးဂီတ၊ ေအာ္ဒီယို ဗီဒီယို အပိုင္းတိုေလးမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မထားေသာ အရာမ်ားအပါအဝင္ ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၎ေပၚတြင္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုးတို႔တြင္ရွိေသာ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခား မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ် (ၿခံဳငံု၍ “အေၾကာင္းအရာမ်ား”) ကုိ ကုမၸဏီ၊ မူရင္းလက္ရာရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ၿခံဳငံု၍ “လက္ရာရွင္”) တို႔က ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

ကုိယ္ပုိင္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ပရင့္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အျခားေသာ အသံုးျပဳမႈအခ်ိဳ႕အတြက္မွလြဲ၍ လက္ရာရွင္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မူပြားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူထံ ေပးပို႔ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ဖ်က္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကူးယူျခင္း (ၿခံဳငံု၍ “အသံုးျပဳမႈ”) ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားအရ တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင့္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ ကုမၸဏီထံ ဆက္သြယ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

ဤတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါက ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ကုမၸဏီမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူပိုင္ခြင့္ သတိေပးခ်က္ကို ျပသထားရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ မူပိုင္ခြင့္ သတိေပးခ်က္ကို မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

2 ၂။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အစရွိသည္။

ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္အမည္မ်ား (ၿခံဳငံု၍ “ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား”) ကို ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အျခား မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အသံုးျပဳမႈ အခ်ိဳ႕အတြက္မွလြဲ၍ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ ပိုင္ရွင္၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအား အသံုးျပဳမႈကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒႏွင့္ အျခား ဥပေဒမ်ားအရ တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို အသံုးမျပဳမီ ကုမၸဏီထံ ဆက္သြယ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

3 ၃။ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခ်က္၊ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ျခင္း

ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား (ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ရႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္သံုးႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုး အပါအဝင္) ကို “ရွိရင္းစြဲအတိုင္း” အေျခခံ၍ ပံ့ပိုးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုး အတိုင္းအတာအထိ ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနအတြက္ အတိအလင္းျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မည္သို႔ေသာ ပံုစံႏွင့္မွ် ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးမႈမ်ားကို လံုးဝ ျပဳလုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ (1) ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်၏ တိက်မႈ၊ ေရာင္းစြံမႈ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ အံ့ဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ မခ်ိဳးေဖာက္မႈ။ ထူးျခားေသာ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္၊ တရားမနစ္နာမႈအရ ျဖစ္ပြားသည့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ဤဝဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္မႈ၊ ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအပါအဝင္ ကန္႔သတ္မထားေသာ အရာတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို ကုမၸဏီတြင္ လံုးဝ ေပးရန္ တာဝန္မရွိပါ။

; သို႔မဟုတ္ (2) သင္က ဝဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္၊ ၾကည့္ရႈၿပီး ဝဘ္ဆိုက္မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ ဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳေသာအခါ ဝဘ္ဆိုက္ကို သံုးႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ဆာဗာသည္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ၊ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကင္းစင္ေၾကာင္း။

"ကုမၸဏီသည္ ဝဘ္ဆိုက္၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ URL အပါအဝင္ ဝဘ္ဆိုက္၏ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အားလံုးႏွင့္ ထုိတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ဝဘ္ဆိုက္၏ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း မရွိဘဲ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းခြင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

4 ၄။ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား

ဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ သင္သည္ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရပါ

 • ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျပဳမူေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျပဳမူႏိုင္ေျခရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသေရဖ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • ကုမၸဏီ၏ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသေရဖ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားတုိ႔ႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈကဲ့သို႔ ကုမၸဏီ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေျခရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • သင္ႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား မိတ္ဖက္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုခုကို နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အာမခံေပးျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္ဟု နားလည္မႈလြဲမွားေစေသာ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားလာေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • အတုအေယာင္ လင့္ခ္ကဲ့သို႔ ဝဘ္ဆိုက္၏ ပံုပန္းသြင္ျပင္ကို ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ား
 • ကုမၸဏီက သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိဟု မွတ္ယူထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္မ်ား

5 ၅။ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

(မဂၢဇင္း သို႔မဟုတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကဲ့သို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ထားေသာ စာအုပ္တစ္ခုတြင္ ဝဘ္ဆိုက္၏ URL မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားျခင္း အပါအဝင္) ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သင့္ကုိ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အထက္ပါ ပိုဒ္ခြဲ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား” ႏွင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” ကို လိုက္နာရန္ သင့္ကို ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္သည္ သင္၏ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆိုက္ကို လြတ္လပ္စြာ လင့္ခ္ခ်ိတ္ႏိုင္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္ကို ၎၏ ေအာ္ပေရတာက တာဝန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီသည္ ၎၏ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ မည္သည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမွ် မရွိပါ။ ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္သံုးစြဲရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သင့္ကို ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ သင္ ဝင္ေရာက္သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရံႈးမႈ၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ တိုင္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆိုမႈ (ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမွ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆိုမႈ အပါအဝင္) မွန္သမွ်အတြက္ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ အာမခံေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီသည္ ၎ႏွင့္ ၎၏ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ၾကား မည္သို႔ေသာ အထူးဆက္ဆံေရးကိုမွ် သြယ္ဝိုက္ၫႊန္းဆိုရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မရွိသလို ကုမၸဏီက အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံေၾကညာေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္ဟုလည္း သြယ္ဝိုက္ၫႊန္းဆိုရန္ မရည္ရြယ္ပါ။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 1. ၁။ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝဘ္ဆိုက္၏ URL ကို ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္၊ ရပ္တန္႔ႏိုင္၊ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္၏ URL သို႔မဟုတ္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူ၍ ထိန္းသိမ္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္သို႔ လင့္ခ္ခ်ိတ္လုိက္သည့္အတြက္ ၎ဝဘ္ဆိုက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္၏ စီမံခန္႔ခြဲသူ သို႔မဟုတ္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ဆံုးရႈံုးမႈ၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာမွန္သမွ်အတြက္ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
 2. ၂။ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ၏ ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကို သတ္မွတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
 3. ၃။ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မွန္သမွ်တြင္ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ လင့္ခ္ခ်ိတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ-
  • ကုမၸဏီ၏ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသေရဖ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဝဘ္ဆိုက္
  • ကုမၸဏီ၏ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသေရဖ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဝဘ္ဆိုက္
  • အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈကဲ့သို႔ ကုမၸဏီ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ဝဘ္ဆိုက္
  • ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဝဘ္ဆိုက္
  • ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ဝဘ္ဆုိက္
 4. ၄.၁။ သင္၏ဝဘ္ဆိုက္သည္ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားသည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါက သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုလာပါက သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆိုက္လင့္ခ္ကို အသံုးျပဳျခင္းအား ရပ္တန္႔၍ ဖ်က္ပစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

6 ၆။ လုပ္ေဆာင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္

ဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ Internet Explorer၊ Chrome၊ Firefox ႏွင့္ Safari တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္းကို အသံုးျပဳရန္ ကုမၸဏီက အၾကံျပဳေပးပါသည္။

ေဖာက္သည္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘေရာက္ဇာမ်ား သို႔မဟုတ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားက အသံုးျပဳေသာ တာမီနယ္ ဆက္တင္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ရည္ရြယ္မထားေသာ ျပသမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

7 ၈။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမရွိ တရားရံုး

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကိုးကားျခင္း မရွိဘဲ ဤဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသံုးျပဳမႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားက လႊမ္းမိုးၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
ဝဘ္ဆိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေစ သင္ႏွင့္ ကုမၸဏီၾကားရွိ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာ ခ႐ိုင္တရားရံုး၏ သီးသန္႔တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အရ ေျဖရွင္းရပါမည္။