Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 20 juli 2018

Deze Website (“Website”) is beheerd door Panasonic Corporation (gezamenlijk “Bedrijf”) of haar waarnemer. Het wordt geacht dat voor uw toegang tot en gebruik van deze Website, u de volgende algemene voorwaarden hebt aanvaard. Let op dat een deel van de services die op deze Website worden aangeboden, mogelijk hun eigen algemene voorwaarden hebben. Als u een dergelijke service gebruikt, moet u voor zo’n service akkoord gaan met de extra algemene voorwaarden.

1. Auteursrecht
2. Handelsmerken, enz.
3. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
4. Verboden handelingen
5. Koppelen naar de Website
6. Indiening van suggesties of ideeën
7. Privacybeleid
8. Over cookies
9. Gebruiksomgeving
10. Exportcontrole
11. Toepasselijke wetten en bevoegde rechtbank

Toegankelijkheidsbeleid voor internet

1. Auteursrecht

Auteursrecht op de Website en alle materialen erop, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, software, muziek, audio videoclips en enig ander materiaal met auteursrecht (gezamenlijk “Inhoud”) behoort tot het bedrijf, de originele auteur of andere entiteiten (gezamenlijk “Auteur”).

Duplicatie, publieke uitzendingen, distributie, modificatie, verwijdering of reproductie van inhoud (gezamenlijk “Gebruik”) zonder de toestemming van de Auteur is verboden onder de Japanse wetgeving inzake auteursrechten, internationale verdragen en andere wetten inzake auteursrechten, met uitzondering van het afdrukken of opslaan voor persoonlijk gebruik of ander specifiek gebruik dat onder deze wetten is toegestaan. Daarom wordt u gevraagd contact op te nemen met het Bedrijf om toestemming te krijgen alvorens u Gebruik maakt van de Inhoud. Let op dat het Bedrijf naar eigen goeddunken kan weigeren toestemming te geven voor het Gebruik van de Inhoud.

Als u de Inhoud met de toestemming van het Bedrijf gebruikt, wordt u, tenzij hierin anders vermeld, verzocht de auteursrechtvermelding weer te geven die door het Bedrijf wordt aangegeven. Zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf mag u niet de auteursrechtvermelding wijzigen of verwijderen.

2. Handelsmerken, enz.

Rechten op handelsmerken, logo’s en productnamen (gezamenlijk “Handelsmerken”) die op de Website verschijnen, behoren tot het bedrijf of andere houders van dit recht. Gebruik van Handelsmerken zonder toestemming van het Bedrijf of de houder van dit recht, is verboden onder de handelsmerkenwet en andere wetten, met uitzondering voor specifiek gebruik dat onder deze wetten is toegestaan. U wordt daarom verzocht contact op te nemen met het Bedrijf om toestemming te krijgen, alvorens u de Handelsmerken gebruikt.

3. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

INHOUD EN ANDERE INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE VERSCHIJNT (INCLUSIEF ALLE INHOUD EN FUNCTIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD OP OF TOEGANKELIJK ZIJN VIA DE WEBSITE) WORDEN OP EEN “AS IS” BASIS GEGEVEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, MET BETREKKING TOT DE INHOUD EN OVERIGE INFORMATIE OP DE WEBSITE, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK (1) VOOR DE JUISTHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID VAN ENIGE INHOUD DIE WORDT GEPUBLICEERD OP OF BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VIA DE WEBSITE. HET BEDRIJF ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, ZIJ HET IN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERS, VOORTKOMENDE UIT OF IN VERBAND MET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN DE DOCUMENTEN HIERIN OF UW TOEGANG TOT, BLADEREN IN EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

; OF (2) DAT DE SERVER VIA WELKE DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE COMPONENTEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ENIG ANDER EIGENDOM KUNNEN INFECTEREN, BESCHADIGEN ALS U TOEGANG NEEMT TOT, BLADERT OP, DOWNLOADT VAN OF OP ENIGE ANDERE WIJZE GEBRUIKT MAAKT VAN DE WEBSITE.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, enige of alle elementen van de website te wijzigen of te beëindigen, inclusief de structuur ervan, algemene voorwaarden, URL en de inhoud en informatie hierin. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de werking van de website te onderbreken of te stoppen.

4. Verboden handelingen

Bij gebruik van de website, zult u niet de volgende handelingen uitvoeren

 • Handelingen die schade of misbruik aan het bedrijf of derden geven, of mogelijk kunnen geven.
 • Handelingen die de producten en diensten van het bedrijf belasteren of mogelijk kunnen belasteren.
 • Handelingen die de functionarissen of werknemers van het bedrijf belasteren of mogelijk kunnen belasteren.
 • Handelingen die de krediet of kwaliteit van het bedrijf, zoals strijdig zijn met de openbare orde of moraliteit, aantasten of mogelijk kunnen aantasten
 • Criminele handelingen of handelingen die leiden of mogelijk kunnen leiden tot criminele handelingen
 • Handelingen die in overtreding, of mogelijk in overtreding kunnen zijn van wetten, statuten of verordeningen
 • Handelingen die misverstanden veroorzaken, of mogelijk kunnen veroorzaken inzake partnerschap of samenwerkingsrelaties tussen u en het bedrijf, of misverstanden veroorzaken of mogelijk kunnen veroorzaken dat het bedrijf de gekoppelde site erkend, garandeert, ondersteunt of aanbeveelt.
 • Handelingen die de verschijning van deze website kunnen aantasten, zoals een framelink
 • Andere handelingen die het bedrijf ongepast acht

5. Koppelen op de website

Bij het koppelen aan de website (inclusief een lijst van de URL’s van de website in een afgedrukt publicatie plaatsen, zoals een blad of pamflet), wordt u verzocht aan de volgende vereisten te voldoen.

U wordt voornamelijk verzocht aan de hierboven in Artikel 4 genoemde “Verboden handelingen”en de gegeven onderstaande “Vereisten” te voldoen. Daarnaast mag u de websitekoppeling vrij naar uw website plaatsen.

Het koppelen op de website wordt op eigen risico door de gebruiker ervan uitgevoerd en het bedrijf is op geen enkele manier gerelateerd aan de websitekoppeling naar de website. U wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden van het koppelen op de website na te leven als u toegang neemt tot de websitekoppeling naar de website.

Het bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, schade, klacht of claim (inclusief de schadeclaim van derden), als resultaat van uw toegang tot de websitekoppeling naar de website.

Het bedrijf doet geen uitspraken over en geeft geen garantie, zij het ex- of impliciet, betreffende de inhoud van de websitekoppeling naar de website Daarnaast heeft het bedrijf noch de intentie om enige speciale relatie te impliceren tussen het bedrijf en de websitekoppeling naar de website, noch om te impliceren dat het bedrijf de producten of diensten van die bedrijven of personen goedkeurt of aanbeveelt.

Vereisten

 1. Het bedrijf kan zonder enige voorafgaande melding de informatie en URL van haar website veranderen, stoppen en verwijderen. U wordt verzocht op eigen risico de URL of andere informatie van deze website te behouden. Het bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, schade of problemen die zijn opgelopen door de websitekoppeling naar de website, de manager of kijkers van de koppelende website of derden, als resultaat van uw koppeling naar deze website.
 2. Bij het koppelen naar de website wordt u verzocht de naam van het bedrijf op te geven, als eigenaar van de gekoppelde pagina.
 3. Koppelen naar de website is geen van de volgende gevallen toegestaan:
  • De websites die de functionarissen of werknemers van het bedrijf belasteren of kunnen belasteren
  • De websites die de krediet of kwaliteit van het bedrijf, zoals strijdig zijn met de openbare moraal en orde, aantasten of kunnen aantasten
  • De websites die criminele handelingen bevatten of handelingen die leiden of mogelijk kunnen leiden tot criminele handelingen
  • De website die wetten, statuten en verordeningen overtreden of mogelijk gaan overtreden
 4. Als het schijnt dat uw website een van bovenstaande bepalingen overschrijdt, of als het bedrijf verzoekt de koppelingen naar de website te verwijderen, dan zult u het gebruik moeten stoppen en de koppeling van de website moeten verwijderen.

6. Indiening van suggesties of ideeën

Als u suggesties, ideeën, vragen of opmerkingen hebt over de producten van het Bedrijf, kunt u vanaf de pagina van elk product op de Website contact opnemen met het Bedrijf.

Houdt u er rekening mee dat het Bedrijf op een groot aantal gebieden zich bezighoudt met R&D en over een verscheidenheid aan ideeën en technische informatie beschikt. Om te confrontatie met beperkingen te voorkomen op de unieke R&D-activiteiten van het Bedrijf en om toekomstige problemen en misverstanden met betrekking tot industriële eigendomsrechten zoals patenten te voorkomen, zal het Bedrijf zich onthouden van het ontvangen van uw technische voorstellen, anders dan die hieronder worden beschreven.

Verder is het Bedrijf, tenzij er een specifieke overeenkomst bestaat tussen u en het Bedrijf, niet verplicht om de technische voorstellen die door het Bedrijf zijn ontvangen en die hierna worden beschreven, te beoordelen, te rapporteren, de vertrouwelijkheid te bewaren of te betalen.

Technische voorstellen die door het Bedrijf kunnen worden beoordeeld:

Technische voorstellen betreffende patenten, industriële ontwerpen, handelsmerken en andere rechten die zijn geregistreerd als industriële eigendomsrechten in Japan of in het buitenland.

Technische voorstellen betreffende gebruiksmodellenrechten met de bijlage van het evaluatieverslag over het gebruiksmodel dat is uitgegeven door het Japanse octrooibureau onder het vermelde evaluatieniveau van “6. Een eerder document dat een gebrek aan noviteit aantoont, wordt niet gevonden.”

Technische voorstellen die door het Bedrijf zijn aangevraagd.

7. Privacybeleid

Het Bedrijf erkent het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Het Bedrijf beheert en gebruikt de persoonlijke informatie die door uw gebruik van deze Website wordt verzameld op de juiste manier en op basis van het Privacybeleid van de Website.

 • Privacybeleid van de Website
 • Het bovenstaande Privacybeleid is van toepassing op deze Website die wordt beheerd door Panasonic Corporation. Voor andere websites die worden beheerd door haar partners of dochterondernemingen, moet u het privacybeleid van elk bedrijf raadplegen en bevestigen.

8. Over cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke hulpmiddelen om de prestaties en uw gebruikerservaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, stemt u in met het gebruik ervan. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

9. Gebruiksomgeving

Het bedrijf raadt de nieuwste versie van Internet Explorer, Chrome, Firefox en safari in om de website te gebruiken.

Afhankelijk van de instellingen van de terminal die door de klanten, sommige browsers of toepassingen worden gebruikt, kan het onopzettelijk worden weergegeven.

Informatie over toegangsomgeving tot de https-pagina

Als onderdeel van de verbetering van de beveiliging bevordert het Bedrijf de beveiliging van de pagina’s op deze website door Always-On SSL (*1) en de nieuwste SSL/TLS-versie (*2) te implementeren.

De beveiligde webpagina’s (HTTPS-pagina’s) worden mogelijk niet correct weergegeven in bepaalde browsers. Wanneer dit gebeurt, controleert u de omgeving van uw apparaat en wijzigt u waar nodig de instellingen.

(*1) Always-On SSL is een beveiligingsmethode die via beveiligde HTTPS alle toegang mogelijk maakt om de betrouwbaarheid te vergroten.

(*2) SSL/TLS is een cryptografische methode die de internetverbinding beveiligt.

10. Exportcontrole

In het geval van export (inclusief transport naar een land buiten Japan en vrijgave aan inwoners buiten Japan) van technologieën of programma’s verkregen van de Website of producten gekocht van de Website, moet u zich houden aan de Foreign Exchange and Foreign Trade Law, de US Export Administration Act en eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Toepasselijke wetten en bevoegde rechtbank

De gebruiksvoorwaarden op deze website zullen worden onderworpen en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Japan, met uitsluiting van de betreffende rechtsconflicten.

Enige claims of geschillen tussen u en het bedrijf die voortkomen uit of in verband staan met de website, zullen worden onderworpen aan het rechtsgebied van de arrondissementsrechtbank van Osaka, Japan.