Polityka prywatności witryn

Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2018 r

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych, które firma Panasonic gromadzi na tej witrynie internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które użytkownicy przekazali firmie Panasonic lub które są gromadzone w wyniku korzystania z niniejszych witryn internetowych, www.panasonic.com/global oraz poddomen panasonic.com, prowadzonych przez Panasonic Corporation („Witryny”). Dane osobowe przekazywane w poszczególnych usługach Panasonic lub w innych witrynach obsługiwanych przez podmioty stowarzyszone lub zależne podlegają oddzielnym politykom prywatności. W przypadku korzystania z poszczególnych usług Panasonic lub innych witryn prosimy o zapoznanie się z właściwymi politykami prywatności.

Więcej informacji na temat naszych zasad ochrony prywatności w Witrynie można uzyskać, po wybraniu poniższych łączy:

1. Kim jesteśmy?
2. Co to są Dane osobowe?
3. Jakie Dane osobowe gromadzi Panasonic?
4. Zgodnie z jaką podstawą prawną przetwarzane są Dane osobowe?
5. Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?
6. Komu i gdzie ujawniamy dane osobowe?
    A. Inne podmioty będące odbiorcami Danych osobowych
    B. Międzynarodowe przekazywanie Danych osobowych
7. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Danych osobowych?
8. Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób można z nich korzystać?
9. Jak długo przechowujemy Dane osobowe?
10. Produkty i łącza do innych podmiotów na naszych Witrynach
11. Pliki cookie
12. Dane osobowe dzieci
13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
14. Dalsze informacje

1. Kim jesteśmy?

Panasonic Corporation z siedzibą pod adresem 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japonia („Panasonic”, „my”, „nasze” lub „nasz”).

Mamy wielu partnerów, których lista znajduje się pod poniższym adresem.

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html

2. Co to są Dane osobowe?

Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Dane osobowe” obejmują wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób (takich jak Państwo). Przykładowo: informacje identyfikujące użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu i identyfikator internetowy (np. pliki cookie i adres IP). Informacje nieumożliwiające identyfikacji użytkownika, ale które wskazują na niego, również kwalifikują się jako Dane osobowe.

3. Jakie Daneosobowe gromadzi Panasonic?

A. Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkownika

Niektóre dostarczane przez nas Witryny wymagają/pozwalają na przekazywanie Danych osobowych firmie Panasonic.

I. Podczas kontaktów z firmą Panasonic

Podczas kontaktowania się z firma Panasonic lub z przedstawicielami działu obsługi klienta mogą być gromadzone Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktu, a także informacje o produktach lub urządzeniach Panasonic, takie jak numery seryjne i daty zakupów. Firma Panasonic może również tworzyć dzienniki/raporty przydatne do diagnozowania problemów związanych z wydajnością produktu lub aplikacji oraz pobierać informacje związane z tym problemem. Informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia pomocy technicznej.

II. Prenumeraty i biuletyny informacyjne

Dane osobowe takie jak np. adres e-mail będą gromadzone w przypadku subskrypcji komunikatów promocyjnych i biuletynów informacyjnych. Usługi subskrypcji będą świadczone wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na wyraźne życzenie użytkownika.

B. Informacje o sposobie korzystania z Witryn przez użytkownika

Firma Panasonic może gromadzić informacje o sposobie korzystania z Witryn przez użytkowników. Przykładowe gromadzone informacje:

I. Informacje o produkcie/urządzeniu
 — np. unikatowe identyfikatory urządzeń, adresy IP, informacje o systemach operacyjnych oraz ustawienia urządzeń, za pomocą których przeglądane są Witryny.
II. Informacje o rejestrach
 — np. czas korzystania z Witryn przez użytkownika, wyszukiwane frazy wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem Witryn oraz informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych przez firmę Panasonic na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie).

4. Zgodnie z jaką podstawą prawną przetwarzane są Dane osobowe?

W celu przetwarzania Danych osobowych wymagane jest stosowanie odpowiedniej podstawy prawnej. W związku z tym Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy:

 1. firma Panasonic uzyska wcześniejszą jednoznaczną zgodę użytkownika;
 2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych firmy wobec użytkownika lub podjęcia na jago życzenie kroków przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych firmy;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie danych jest niezbędne w zakresie uzasadnionych interesów firmy, z wyjątkiem przypadków gdy są one nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika lub podstawowych praw i wolnoścPrzykłady takich „uzasadnionych interesów” obejmują:
  1. korzystanie z Witryn zapewniających zyski (np. firma może zdecydować się na korzystanie z pewnych platform oferowanych przez dostawców);
  2. ochronę bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy, architektury i sieci;
  3. osiąganie celów firmy w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

5. Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?

Gromadzone przez firmę Panasonic Dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 1. Tworzenie Konta w Witrynach — umożliwia to tworzenie profili na Witrynach firmy i zalogowanie się do nich.
 2. Rejestracja produktów/urządzeń — rejestracja użytkownika, urządzenia lub produktu w dowolnej Witrynie firmy.
 3. Świadczenie usług — świadczenie usługi lub zapewnianie użytkownikom dostępu do funkcji, w tym umożliwianie wypełniania zobowiązań firmy wynikających z każdej umowy zawartej z użytkownikamW stosownych przypadkach dla każdej z usług zapewniane są indywidualne polityki prywatności.
 4. Ankiety — w celu uzyskania opinii lub komentarzy w ramach Witryn firmy oraz przeprowadzania innego typu ankiet.
 5. V. Reklama — do celów reklamowych, takich jak dostarczanie spersonalizowanych reklam i treści sponsorowanych oraz wysyłanie komunikatów promocyjnych.
 6. Analiza — w celu oceny i analizy rynku, klientów, produktów, urządzeń i Witryn.
 7. Statystyka — tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk dotyczących korzystania z Witryn firmy. Takie anonimowe dane mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. Usprawnienie usług — rozwijanie i udoskonalanie nowych i istniejących produktów i Witryn Panasonic, rekomendowanie, reklamowanie i inne formy komunikacji, a także poszerzanie wiedzy na temat preferencji użytkownika.
 9. Obsługa klienta — w celu świadczenia obsługi klienta w zakresie produktów lub urządzeń lub obsługi innych zapytań.
 10. Bezpieczeństwo — w celu zapewniania ochrony klientów (np. zapobieganie rozsyłania spamu lub próby oszustw w przypadku użytkowników Witryn firmy); obsługa i utrzymywanie bezpieczeństwa Witryn firmy (np. powstrzymywanie ataków na systemy i sieci lub zapobieganie im); ochrona praw lub własności Panasonic, w tym egzekwowanie wszelkich warunków lub umów regulujących korzystanie z Witryn firmy.
 11. Aktualizacje — w celu komunikowania się z użytkownikami w kontekście kont, profili lub transakcji, przekazywania ważnych informacji o Witrynach firmy, wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Polityce prywatności.
 12. Transakcje korporacyjne — zarządzanie transakcjami korporacyjnymi z udziałem firmy, w tym transakcjami związanymi z reorganizacjami, fuzjami, transferami, sprzedażą, działaniami joint venture, cesjami lub innymi formami zbycia całości lub dowolnej części działalności, aktywów lub akcji Panasonic, w tym między innymi działaniami dotyczącymi upadłości lub podobnych postępowań.

6. Komu i gdzie ujawniamy dane osobowe?

Bez zgody użytkownika Dane osobowe nie są ujawniane innym podmiotom w celu prowadzenia własnych, niezależnych kampanii marketingowych czy realizacji celów biznesowych. Możliwe jest jednak ujawnianie Danych osobowe użytkowników następującym podmiotom:

A. Inne podmioty będące odbiorcami Danych osobowych

Możliwe jest ujawnianie Danych osobowe następującym podmiotom:

I. Podmioty stowarzyszone Panasonic

Firma Panasonic może być zmuszona przekazać Dane osobowe użytkownika innym podmiotom stowarzyszonym Panasonic w celu zapewnienia świadczenia usług lub innych wymaganych form zapewniania pomocy.

II. Dostawcy usług

Firma Panasonic korzysta z usług zewnętrznych dostawców ułatwiających administrowanie pewnymi działaniami i usługami w jej imieniu, takimi jak wysyłanie wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych (takich jak SMS), dostarczanie reklam, analizowanie korzystania z naszych witryn, śledzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych, umożliwianie użytkownikom łączenia się z sieciami społecznościowymi oraz świadczenie usług obsługi klienta. Dane osobowe użytkowników są udostępniane zewnętrznym dostawcom usług wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług w imieniu firmy Panasonic. Dostawcy zewnętrzni działają wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy. Poniżej przedstawiono przykładowych zewnętrznych dostawców usług:

 1. Dostawcy usług poczty elektronicznej — usługi w chmurze ułatwiają wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników zgodnie z ich preferencjami marketingowymi.
 2. Dostawcy usług analitycznych — dostawcy usług analitycznych ułatwiają zrozumienie korzystania z Witryn firmy przez użytkowników, co pozwala na ulepszanie Witryn firmy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityka dotycząca plików cookie.

III. Inne podmioty, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony witryn firmy

Firma Panasonic będzie ujawniać Dane osobowe użytkowników w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub reagowania na obowiązujące procesy prawne, np. na żądania wysuwane przez organy ścigania lub inne agencje rządowe; w celu zapewniania ochrony klientów (np. zapobieganie rozsyłania spamu lub prób oszustw w przypadku użytkowników Witryn firmy); obsługa i utrzymywanie bezpieczeństwa Witryn firmy (np. powstrzymywanie ataków na systemy i sieci lub zapobieganie im); ochrona praw lub własności Panasonic, w tym egzekwowanie wszelkich warunków lub umów regulujących korzystanie z Witryn firmy.

IV. Inne podmioty w związku z transakcjami korporacyjnymi

Firma Panasonic może ujawnić Dane osobowe użytkowników innym podmiotom (lub innym podmiotom stowarzyszonym Panasonic) w przypadku transakcji związanych z reorganizacjami, fuzjami, transferami, sprzedażą, działaniami joint venture, cesjami lub innymi formami zbycia całości lub dowolnej części działalności, aktywów lub akcji Panasonic, w tym między innymi działaniami dotyczącymi upadłości lub podobnych postępowań.

V. Inne podmioty za zgodą użytkownika lub w jego imieniu

Firma Panasonic może udostępniać Dane osobowe użytkowników innym podmiotom, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub zwróci się z prośbą o takie udostępnienie.

B. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkowników lub przekazywane, przechowywane i przetwarzane poza regionem użytkowników, w tym między innymi w Japonii lub w innym kraju, w którym firma Panasonic lub podmioty stowarzyszone, spółki zależne lub usługodawcy posiadają obiekty.

Przekazując Dane osobowe użytkownika poza region użytkownika, firma Panasonic zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, takie jak odpowiednie umowy i mechanizmy, które pomogą zapewnić, że usługodawcy (inne podmioty) zapewniają odpowiedni poziom ochrony uzyskiwanych Danych osobowych użytkowników.

7. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Danych osobowych?

Firma Panasonic wdrożyła odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych gromadzonych w Witrynach firmy. Środki te uwzględniają:

 1. najnowocześniejsze technologie,
 2. koszty wdrożenia,
 3. charakter informacji,
 4. ryzyko związane z przetwarzaniem.

Maja one na celu ochronę przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub modyfikacją, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Należy jednak pamiętać, że pomimo podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych, żadna witryna, produkt, urządzenie, aplikacja online, metoda przesyłania informacji, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie jest w pełni bezpieczne i dlatego nie można zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych.

8. Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób można z nich korzystać?

A. Prawa użytkownika

Firma Panasonic będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane osobowe użytkowników zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
Prawa użytkownika obejmują prawo dostępu do kopii Danych osobowych, prawo do żądania modyfikacji lub aktualizacji niedokładnych Danych osobowych oraz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych osobowych na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Użytkownik dysponuje również prawem do zażądania usunięcia swoich Danych osobowych, a jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie Danych osobowych, użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed takim wycofaniem). Ponadto w niektórych przypadkach użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych. To prawo umożliwia żądanie zwrotu przekazanych Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przekazania takich Danych osobowych innym podmiotom, bez przeszkód ze strony firmy Panasonic i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań do zachowania poufności.

B. Korzystanie z przysługujących praw

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt za pomocą dowolnego środka komunikacji opisanego w danej Polityce prywatności dotyczącej określonej usługi, w ramach której użytkownik przekazuje swoje dane osobowe.

C. Skargi

Poza przysługującymi prawami opisanymi powyżej, jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania Danych osobowych, może skontaktować się z firmą Panasonic za pomocą dowolnego środka komunikacji opisanego w danych politykach prywatności lub też złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

9. Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, o ile dłuższy okres przechowywania Danych osobowych nie jest wymagany przez prawo. Dane osobowe użytkownika, które nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Produkty i łącza do innych podmiotów na naszych Witrynach

Witryny firmy Panasonic mogą zawierać łącza do witryn internetowych innych podmiotów, które nie są obsługiwane przez Panasonic, a witryny Panasonic mogą zawierać aplikacje, które można pobierać z witryn innych podmiotów. Te połączone witryny nie są kontrolowane przez Panasonic i firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności, za zawartość żadnych witryn ani aplikacji online, do których prowadzą określone łącza. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z dowolnych witryn lub aplikacji innych podmiotów, wszystkie Dane osobowe zebrane przez witrynę lub aplikację innego podmiotu będą podlegać wszelkim istniejącym politykom prywatności innego podmiotu. Zdecydowanie zaleca się zapoznać z politykami prywatności wszelkich innych podmiotów, którym użytkownik przekazuje Dane osobowe.

11. Pliki cookie

Witryny wykorzystują pliki cookie do zapisywania preferencji i ustawień użytkownika oraz do analizowania sposobu przeglądania witryn przez użytkownika. Dodatkowe informacje na temat plików cookie, sposobu używania ich przez firmę Panasonic i inne podmioty oraz wyłączania ich można znaleźć pod adresem Polityka dotycząca plików cookie.

12. Dane osobowe dzieci

Firma Panasonic za dziecko uznaje każdą osobę, która nie ukończyła 16 roku życia lub osobę w danym wieku zgodnie z definicją w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. Świadomie firma Panasonic nie gromadzi ani nie próbuje gromadzić Danych osobowych od dzieci (lub dotyczących dzieci) bez zgody rodziców lub opiekunów. W przypadku gromadzenia Danych osobowych od dzieci firma Panasonic zawsze podejmuje uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzice lub opiekunowie dziecka wyrazili na to zgodę lub upoważnili dziecko do przekazywania danych osobowych.

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Firma Panasonic może okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Informacja „Ostatnia modyfikacja” widoczna w górnej części niniejszej strony określa datę ostatniej modyfikacji Politykę, a wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu przez firmę Panasonic zmienionej Polityki prywatności.

14.Dodatkowe Informacje

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą środków komunikacji opisanych w poszczególnych politykach prywatności dotyczących danych usług.
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt drogą pocztową:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japonia

<Dla mieszkańców EOG>

Firma Panasonic jest reprezentowana na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzn. w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) w sprawach związanych z ochroną informacji przez niemiecki podmiot Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.