Warunki użytkowania

Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2018 r.

Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) jest prowadzona przez firmę Panasonic Corporation i spółki stowarzyszone (nazywane w skrócie „Firmą”) lub jej przedstawiciela. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik akceptuje poniższe warunki. Należy pamiętać, że w przypadku części usług świadczonych w Witrynie mogą obowiązywać osobne warunki. W przypadku korzystania z takiej usługi konieczne będzie zaakceptowanie dodatkowych warunków.

1. Prawa autorskie
2. Znaki towarowe itp.
3. Wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności
4. Działania zabronione
5. Łącza do Witryny
6. Zgłaszanie propozycji lub pomysłów
7. Polityka prywatności
8. Informacje na temat plików cookie
9. Środowisko działania
10. Kontrola eksportowa
11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Polityka dostępności witryn internetowych

1. Prawa autorskie

Prawa autorskie do Witryny i wszelkich materiałów na niej zawartych, w tym między innymi do tekstu, fotografii, obrazów, oprogramowania, muzyki, klipów audio i wideo, a także do wszystkich pozostałych materiałów chronionych prawami autorskimi (nazywanych w skrócie „Treściami”), należą do Firmy, pierwotnych autorów lub innych podmiotów (nazywanych w skrócie „Autorem”).

Kopiowanie, publiczne przesyłanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, usuwanie lub powielanie Treści (nazywane w skrócie „Użytkowaniem”) bez zgody Autora jest zabronione przez japońskie prawo autorskie, konwencje międzynarodowe i inne prawa autorskie. Wyjątkiem jest drukowanie lub przechowywanie materiałów do użytku osobistego lub innych celów użytkowych dozwolonych na mocy tych praw. W związku z tym przed rozpoczęciem Użytkowania Treści należy skontaktować się z Firmą w celu uzyskania stosownej zgody. Firma może odmówić udzielenia zgody na Użytkowanie Treści według własnego uznania.

Jeśli użytkownik korzysta z Treści za zgodą Firmy, powinien zamieścić odpowiednie informacje o prawach autorskich podane przez Firmę, chyba że w niniejszym dokumencie postanowiono inaczej. Nie wolno modyfikować ani usuwać informacji o prawach autorskich bez uprzedniej zgody Firmy.

2. Znaki towarowe itp.

Prawa do znaków towarowych, logo i nazw produktów występujących w Witrynie (nazywanych w skrócie „Znakami towarowymi”) należą do Firmy lub innych właścicieli praw. Użytkowanie Znaków towarowych bez upoważnienia Firmy lub właściciela praw jest zabronione na mocy prawa o znakach towarowych i innych przepisów, z wyjątkiem szczególnych przypadków dozwolonych na mocy tych przepisów. W związku z tym przed rozpoczęciem użytkowania Znaków towarowych należy skontaktować się z Firmą w celu uzyskania stosownej zgody.

3. Wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności

TREŚCI I INNE INFORMACJE WYSTĘPUJĄCE W WITRYNIE (W TYM WSZYSTKIE TREŚCI I FUNKCJE UDOSTĘPNIONE W WITRYNIE LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM) SĄ PRZEKAZYWANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE W ODNIESIENIU DO TREŚCI I INNYCH INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI — WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH — (1) DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU TREŚCI PUBLIKOWANYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH PRZEZ TE TREŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, A TAKŻE SZKODY UMOWNE, DELIKTOWE LUB INNE WYNIKAJĄCE MIĘDZY INNYMI Z KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW ZAMIESZCZONYCH W TYM MIEJSCU (ORAZ POWSTAŁE Z ZWIĄZKU Z TYM KORZYSTANIEM) BĄDŹ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO WITRYNY, PRZEGLĄDANIA JEJ I KORZYSTANIA Z JEJ ZASOBÓW.

FIRMA NIE SKŁADA TEŻ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE (2) SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY WITRYNĘ JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ, USZKODZIĆ LUB ZNISZCZYĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY LUB INNE MIENIE PODCZAS UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO WITRYNY, PRZEGLĄDANIA JEJ, POBIERANIA Z NIEJ MATERIAŁÓW LUB KORZYSTANIA Z NIEJ W INNY SPOSÓB.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania dowolnych lub wszystkich elementów Witryny, w tym jej struktury, warunków i postanowień, adresu URL oraz Treści i informacji w niej zawartych bez uprzedniego powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do przerwania działania lub wyłączenia Witryny bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Działania zabronione

Podczas korzystania z Witryny nie wolno wykonywać wymienionych poniżej działań.

 • Działania powodujące lub mogące powodować szkody na rzecz Firmy lub podmiotów zewnętrznych
 • Działania szkodzące lub mogące zaszkodzić reputacji produktów i usług Firmy
 • Działania szkodzące lub mogące zaszkodzić reputacji kardy kierowniczej i pracowników Firmy
 • Działania szkodzące lub mogące zaszkodzić wiarygodności i wizerunkowi Firmy (np. działania naruszające porządek publiczny lub zasady moralne)
 • Działania przestępcze lub działania mogące prowadzić (rzeczywiście lub potencjalnie) do czynów przestępczych
 • Działania naruszające lub mogące naruszać przepisy prawa, ustawy lub rozporządzenia
 • Działania sugerujące lub mogące sugerować istnienie relacji partnerskiej lub relacji współpracy między użytkownikiem a Firmą bądź sugerujące lub mogące sugerować, że Firma uznaje, wspiera lub rekomenduje inną witrynę albo udziela poręczenia tej witrynie
 • Działania powodujące pogorszenie wyglądu Witryny (np. umieszczanie linku otwieranego w ramce)
 • Inne działania uważane przez Firmę za niewłaściwe

5. Linki do Witryny

Zamieszczając linki do Witryny (np. adresy URL w publikacjach drukowanych, takich jak czasopismo lub broszura), należy przestrzegać poniższych wymagań.

W szczególności należy przestrzegać zapisów punktu 4 („Działania zabronione”) powyżej oraz sekcji „Wymagania” poniżej. Po spełnieniu tych wymagań można swobodnie zamieszczać linki do Witryny w swojej witrynie internetowej.

Zewnętrzna witryna internetowa zawierająca link do Witryny jest obsługiwana przez jej operatora na własne ryzyko. Firma nie ma żadnych powiązań z zewnętrzną witryną internetową zawierającą link do Witryny. Podczas korzystania z zewnętrznej witryny internetowej zawierającej link do Witryny należy przestrzegać warunków użytkowania tej witryny.

Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, skarg lub roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych od osób trzecich) wynikających z korzystania z zewnętrznej witryny internetowej zawierającej link do Witryny.

Firma nie udziela żadnych gwarancji — wyraźnych ani dorozumianych — w odniesieniu do treści zewnętrznej witryny internetowej zawierającej link do Witryny. Ponadto intencją Firmy nie jest sugerowanie istnienia żadnych szczególnych relacji między Firmą a zewnętrzną witryną internetową zawierającą link do Witryny ani sugerowanie, że Firma popiera lub rekomenduje produkty lub usługi innych firm lub osób.

Wymagania

 1. Firma może zmieniać, wyłączać i usuwać swoje informacje oraz adres URL Witryny bez uprzedniego powiadomienia. Właściciele witryn zewnętrznych publikują adres URL i inne informacje dotyczące Witryny na własne ryzyko. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub konsekwencje poniesione przez zewnętrzną witrynę internetową zawierającą link do Witryny, przez operatora lub użytkowników witryny zewnętrznej oraz przez osoby trzecie w wyniku zamieszczenia linku do Witryny.
 2. Zamieszczając link do Witryny, użytkownik musi podać nazwę Firmy i wskazać, że jest ona właścicielem docelowej strony.
 3. Zamieszczanie linków do Witryny jest niedozwolone w następujących przypadkach:
  • Jeśli witryna zewnętrzna szkodzi lub może zaszkodzić reputacji kardy kierowniczej i pracowników Firmy.
  • Jeśli witryna zewnętrzna szkodzi lub może zaszkodzić wiarygodności i wizerunkowi Firmy (np. naruszając porządek publiczny lub zasady moralne).
  • Jeśli witryna zewnętrzna jest związana z działalnością przestępczą lub działalnością mogącą prowadzić (rzeczywiście lub potencjalnie) do czynów przestępczych.
  • Jeśli witryna zewnętrzna narusza lub może naruszać przepisy prawa, ustawy lub rozporządzenia.
 4. Jeśli okaże się, że witryna zewnętrzna narusza powyższe postanowienia, lub jeśli Firma zażąda usunięcia linków do Witryny, należy natychmiast przestać używać linku i go usunąć.

6. Zgłaszanie propozycji lub pomysłów

W przypadku sugestii, pomysłów, pytań lub komentarzy dotyczących produktów Firmy prosimy o skontaktowanie się z Firmą z poziomu strony danego produktu w Witrynie.

Należy pamiętać, że Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową w szerokim zakresie i dysponuje szeroką gamą rozwiązań oraz informacji technicznych. Aby uniknąć ograniczeń w ramach unikalnej działalności badawczo-rozwojowej firmy oraz aby uniknąć przyszłych problemów i nieporozumień związanych z prawami własności przemysłowej, takimi jak patenty, Firma rezygnuje z otrzymywania propozycji technicznych użytkowników innych niż opisane poniżej.

Ponadto, o ile nie obowiązuje żadne szczególne porozumienie pomiędzy użytkownikiem a Firmą, nie będzie miała ona obowiązku recenzowania, zgłaszania, zachowania poufności ani dokonywania płatności na podstawie otrzymanych propozycji technicznych innych niż opisane poniżej.

Propozycje techniczne, które mogą być recenzowane przez Firmę:

Propozycje techniczne dotyczące patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych praw, które zostały zarejestrowane jako prawa własności przemysłowej w Japonii lub za granicą.

Propozycje techniczne dotyczące praw do wzoru użytkowego wraz z załączonym sprawozdaniem z oceny wzoru użytkowego, wydanym przez Japoński Urząd Patentowy, w którym określono poziom oceny „6. Nie znaleziono dokumentu, który wskazywałby na brak nowości”.

Propozycje techniczne żądane przez Firmę.

7. Polityka prywatności

Firma potwierdza istotność działań dotyczących ochrony danych osobowych. Firma prawidłowo zarządza danymi osobowymi zebranymi podczas korzystania z niniejszej Witryny oraz wykorzystuje je w oparciu o Politykę prywatności witryn.

 • Polityka prywatności witryn
 • Powyższa Polityka prywatności ma zastosowanie do niniejszej Witryny, która jest obsługiwana przez Panasonic Corporation. W przypadku innych witryn internetowych prowadzonych przez jej spółki stowarzyszone lub zależneprosimy o sprawdzenie polityki prywatności każdej z firm.

8. Informacje na temat plików cookie

Niniejsza Witryna korzysta z plików cookie i podobnych narzędzi w celu poprawy jej działania i zwiększenia wygody użytkownika korzystającego z niej. Dalsze korzystanie z tej Witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie tych plików cookie i narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez firmę Panasonic plików cookie lub uzyskać informacje dotyczące zmiany ustawień, należy zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie.

9. Środowisko działania

Do korzystania z Witryny Firma zaleca najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari.

Różne ustawienia u klientów oraz w niektórych przeglądarkach i aplikacjach mogą powodować, że Witryna będzie wyświetlana w niezamierzony sposób.

Informacje o dostępie do stron https

W ramach poprawy bezpieczeństwa Firma propaguje zabezpieczanie stron na tej Witrynie poprzez wdrożanie rozwiązania Always-On SSL (*1) oraz najnowszej wersji zabezpieczeń SSL/TLS (*2).

Zabezpieczone witryny internetowe (witryny HTTPS) mogą nie być wyświetlane poprawnie w niektórych przeglądarkach. W takim przypadku należy sprawdzić ustawienia w urządzeniu i odpowiednio je dostosować.

(*1) Always-On SSL to zabezpieczenie pozwalające zawsze korzystać z bezpiecznego protokołu HTTPS.

(*2) SSL/TLS to metoda szyfrowania zapewniająca bezpieczeństwo połączenia internetowego.

10. Kontrola eksportowa

W przypadku eksportowania (w tym transportu do kraju poza granicami Japonii oraz ujawniania informacji osobom niebędącym rezydentami w Japonii) technologii lub programów uzyskanych w Witrynie lub produktów zakupionych w Witrynie użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Prawa dewizowego i Prawa handlu zagranicznego, Ustawy o administracji eksportowej Stanów Zjednoczonych oraz wszelkich innych stosownych praw i przepisów.

11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Warunki użytkowania Witryny są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa japońskiego, niezależnie od istniejących w nim konfliktów przepisów prawnych.

Wszelkie roszczenia i spory pomiędzy użytkownikiem a Firmą wynikające z użytkowania Witryny lub z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu okręgowego w Osace w Japonii.