ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น (รวมเรียกว่า “บริษัท”) หรือตัวแทนของบริษัท เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดทราบว่าส่วนของบริการที่มีให้ในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการแยกต่างหาก ถ้าคุณใช้บริการดังกล่าว คุณจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของบริการดังกล่าวด้วย

1 ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์และเนื้อหาสาระทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ซอฟต์แวร์ เพลง คลิปเสียงและวิดีโอ และเนื้อหาสาระที่มีลิขสิทธิ์อื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นของบริษัท ผู้สร้างต้นฉบับ หรือหน่วยงานอื่น (รวมเรียกว่า “ผู้สร้าง”)

การทำสำเนา การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การแจกจ่าย การแก้ไข การลบ หรือการทำซ้ำเนื้อหา (รวมเรียกว่า “การใช้งาน”) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้าง ถือเป็นข้อห้ามกระทำภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น อนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายลิขสิทธิ์อื่นๆ ยกเว้นกรณีที่เป็นการพิมพ์หรือจัดเก็บเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือการใช้งานเฉพาะอื่นใดที่กฎหมายข้างต้นอนุญาตให้ทำได้ ฉะนั้น ขอให้คุณติดต่อกับบริษัทเพื่อขออนุญาตก่อนที่จะใช้งานเนื้อหา โปรดทราบว่าบริษัทอาจปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหา ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท

ถ้าคุณใช้งานเนื้อหาโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท คุณจะถูกขอให้แสดงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทระบุ เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในที่นี้ ห้ามแก้ไขหรือนำข้อความสงวนลิขสิทธิ์ออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

2 เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ

สิทธิในเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นของบริษัทหรือผู้ถือสิทธิรายอื่นๆ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้ทรงสิทธิ์ถือเป็นข้อห้ามกระทำภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการใช้งานเฉพาะซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายดังกล่าว ขอให้คุณติดต่อกับบริษัทเพื่อขออนุญาตก่อนที่จะใช้งานเครื่องหมายการค้า

3 ข้อสงวนสิทธิ์ การจำกัดความรับผิด

เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดและฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้หรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้) จะได้รับการนำเสนอ “ตามสภาพที่เป็น” ภายใต้ขอบเขตทุกรูปแบบที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลอื่นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะด้วยประการใด (1) ในเรื่องของความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่บนหรือที่สามารถใช้ได้ผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าในสัญญา การละเมิดหรืออย่างอื่น อันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้งานเอกสารในที่นี้หรือการที่คุณได้เข้าถึง เรียกดู และใช้งานในเว็บไซต์

; หรือ (2) ในเรื่องที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานเพื่อเว็บไซต์นี้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นซึ่งอาจติดไวรัส เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดของคุณ เมื่อคุณเข้าถึง เรียกดู ดาวน์โหลดมาจาก หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ในแบบอื่น

"บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกองค์ประกอบบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงโครงสร้าง, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, URL และเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือยกเลิกการดำเนินการของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4 การกระทำต้องห้าม

ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์

 • การกระทำซึ่งทำให้เกิดหรือเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดการบ่อนทำลายหรือความเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • การกระทำซึ่งทำลายชื่อเสียงหรือเป็นไปได้ว่าจะทำลายชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 • การกระทำซึ่งทำลายชื่อเสียงหรือเป็นไปได้ว่าจะทำลายชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท
 • การกระทำซึ่งสร้างความเสียหายหรือเป็นไปได้ว่าจะสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของบริษัท เช่น เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน
 • การกระทำผิดอาญาหรือการกระทำที่อาจนำไปสู่หรือเป็นไปได้ว่าจะนำไปสู่การกระทำผิดอาญา
 • การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บทกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ
 • การกระทำซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุของความเข้าใจผิดต่อการเป็นพันธมิตรหรือความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างคุณกับบริษัท หรือเป็นสาเหตุหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุของความเข้าใจผิดว่าบริษัทยอมรับ รับประกัน สนับสนุน หรือแนะนำไซต์ที่มีการเชื่อมโยง
 • การกระทำซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ เช่น การเชื่อมโยงเฟรม
 • การกระทำอื่นๆ ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

5 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์

เมื่อทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการใส่ URL ของเว็บไซต์นี้ไว้ในสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารหรือจุลสาร) คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ “การกระทำต้องห้าม” ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ด้านบน และ “ข้อกำหนด” ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์ของคุณได้โดยอิสระ

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้จะดำเนินการโดยผู้ให้บริการซึ่งจะรับความเสี่ยงจากการดำเนินการนั้นด้วยตัวผู้ให้บริการเอง และบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้ ขอให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย คำร้องทุกข์ หรือข้อเรียกร้องใดๆ (รวมถึงข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม) อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

บริษัทจะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ บริษัทไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะสื่อเป็นนัยถึงความสัมพันธ์พิเศษใดๆ ระหว่างบริษัทกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือสื่อเป็นนัยว่าบริษัทรับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือบุคคลดังกล่าว

ข้อกำหนด

 1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง หยุด หรือลบข้อมูลและ URL ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้คุณเก็บรักษา URL หรือข้อมูลอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้โดยรับความเสี่ยงจากการดำเนินการนี้ด้วยตัวคุณเอง บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ตัวจัดการหรือตัวแสดงของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการที่คุณเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้
 2. เมื่อทำการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้ ขอให้คุณระบุชื่อของบริษัทว่าเป็นเจ้าของของหน้าที่มีการเชื่อมโยง
 3. ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้หากเป็นไปตามกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ซึ่งทำลายชื่อเสียงหรือเป็นไปได้ว่าจะทำลายชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท
  • เว็บไซต์ซึ่งทำลายชื่อเสียงหรือเป็นไปได้ว่าจะทำลายชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท
  • เว็บไซต์ซึ่งสร้างความเสียหายหรือเป็นไปได้ว่าจะสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของบริษัท เช่น เป็นเว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน
  • เว็บไซต์ที่เป็นการกระทำผิดอาญาหรือการกระทำที่อาจนำไปสู่หรือเป็นไปได้ว่าจะนำไปสู่การกระทำผิดอาญา
  • เว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนหรือเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บทกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ
 4. หากปรากฏว่าเว็บไซต์ของคุณฝ่าฝืนบทบัญญัติแต่ละข้อข้างต้น หรือหากบริษัทขอให้ทำการลบการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องหยุดใช้งานหรือลบการเชื่อมโยงของเว็บไซต์นี้

6 สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

บริษัทขอแนะนำให้ใช้ Internet Explorer, Chrome, Firefox และ Safari เวอร์ชันล่าสุดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้

การตั้งค่าเทอร์มินัลที่ลูกค้าใช้ เบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบางอย่าง อาจทำให้เกิดการแสดงผลที่ไม่พึงประสงค์ได้

7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยไม่อ้างอิงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย
ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับบริษัทอันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจเฉพาะของศาลแขวงโอซาก้าแห่งประเทศญี่ปุ่น